hamburger-menu icon
Language
TH
เลือกภาษา

กิจกรรม: รองรับวีซ่า

แบบฟอร์มทั้งหมด: 17

แบบฟอร์ม (17)

Form 1023 ออสเตรเลีย
 • ภาษาอังกฤษ
 • รองรับวีซ่า

Form 1023 ออสเตรเลีย

1023 - การแจ้งคําตอบไม่ถูกต้อง

Form 1025i ออสเตรเลีย
 • ภาษาอังกฤษ
 • รองรับวีซ่า

Form 1025i ออสเตรเลีย

1025i - โปรแกรมทําและประมวลผลวีซ่า

Form 1026i ออสเตรเลีย
 • ภาษาอังกฤษ
 • รองรับวีซ่า

Form 1026i ออสเตรเลีย

1026i - ข้อ จํากัด ใน การ สมัคร ใน ออสเตรเลีย

Form 1193 ออสเตรเลีย
 • ภาษาอังกฤษ
 • รองรับวีซ่า

Form 1193 ออสเตรเลีย

1193 - การติดต่อทางอีเมลของกรม พ.ศ

Form 1221 ออสเตรเลีย
 • ภาษาอังกฤษ
 • รองรับวีซ่า

Form 1221 ออสเตรเลีย

1221 - ข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม

Form 1229 ออสเตรเลีย
 • ภาษาอังกฤษ
 • รองรับวีซ่า

Form 1229 ออสเตรเลีย

1229 - ยินยอมให้วีซ่าออสเตรเลียแก่เด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี พ.ศ

Form 1481 ออสเตรเลีย
 • ภาษาอังกฤษ
 • รองรับวีซ่า

Form 1481 ออสเตรเลีย

1481 - ประโยคค่านิยมออสเตรเลีย พ.ศ

Form 1282 ออสเตรเลีย
 • ภาษาอังกฤษ
 • รองรับวีซ่า

Form 1282 ออสเตรเลีย

1282 - ค่านิยมออสเตรเลียสําหรับผู้สมัครวีซ่าชั่วคราว พ.ศ

Form 1359 ออสเตรเลีย
 • ภาษาอังกฤษ
 • รองรับวีซ่า

Form 1359 ออสเตรเลีย

1359 - ร้องขอบันทึกการเคลื่อนไหวระหว่างประเทศ พ.ศ

Form 1412 ออสเตรเลีย
 • ภาษาอังกฤษ
 • รองรับวีซ่า

Form 1412 ออสเตรเลีย

1412 - หม่อมเจ้า หม่อมเจ้า หม่อมเจ้า หม่อมเจ้า หม่อมเจ้า หม่อมเจ้า หม่อมเจ้า หม่อมเจ้า หม่อมเจ้า หม่อมเจ้า หม่อมเจ้า หม่อมเจ้า หม่อมเจ้า หม่อมเจ้า หม่อมเจ้า หม่อมเจ้า หม่อมเจ้า หม่อมเจ้า หม่อมเจ้า หม่อมเจ้า หม่อมเจ้า หม่อมเจ้า หม่อมเจ้า หม่อมเจ้า หม่อมเจ้า หม่อม หม่อมเจ้า หม่อม หม่อม หม่อม หม่อม หม่อมเจ้า หม่อมเจ้า หม่อม หม่อม หม่อม หม่อม หม่อม หม่อม นาง หม่อม หม่อม หม่อม หม่อม หม่อม หม่อม หม่อม หม่อม หม่อม หม่อม หม่อม หม่อม หม่อม หม่อม หม่อม หม่ อม หม่อม หม่อม หม่อม หม่ หม่อม หม่ หม่ หม่ หม่ หม่ หม่ หม่ หม่ หม่ หม่ หม่อม หม่ หม่ หม่ หม่ หม่ หม่ หม่ หม่ หม่ หม่

Form 1436 ออสเตรเลีย
 • ภาษาอังกฤษ
 • รองรับวีซ่า

Form 1436 ออสเตรเลีย

เพิ่มผู้เข้าร่วมหลังจากพัก

Form 1446 ออสเตรเลีย
 • ภาษาอังกฤษ
 • รองรับวีซ่า

Form 1446 ออสเตรเลีย

1446 - การถอดความจากโปรแกรมวีซ่า พ.ศ

Form 1447 ออสเตรเลีย
 • ภาษาอังกฤษ
 • รองรับวีซ่า

Form 1447 ออสเตรเลีย

1447 - ไม่มีการขอพักต่อ

Form 1454 ออสเตรเลีย
 • ภาษาอังกฤษ
 • รองรับวีซ่า

Form 1454 ออสเตรเลีย

1454 - ขออนุมัติการเดินทางภายใต้เงื่อนไข 8570 (จํากัดการเดินทาง) พ.ศ

Form 1548 ออสเตรเลีย
 • ภาษาอังกฤษ
 • รองรับวีซ่า

Form 1548 ออสเตรเลีย

1548 - ใบ สมัคร สําหรับ ผู้ รักษา ทาง การ ทาง กฎหมาย ชาว ออสเตรเลีย

Form 956 ออสเตรเลีย
 • ภาษาอังกฤษ
 • รองรับวีซ่า

Form 956 ออสเตรเลีย

956 - การแต่งตั้งตัวแทนการย้ายถิ่นฐาน, ผู้รักษากฎหมายหรือได้รับการยกเว้น

Form 956A ออสเตรเลีย
 • ภาษาอังกฤษ
 • รองรับวีซ่า

Form 956A ออสเตรเลีย

ผู้ รับ ที่ ได้ รับ การ แต่ง ตั้ง หรือ ถอน ตัว

ลบเซสชันการบรรจุ

ลบเซสชันการกรอกข้อมูลที่เลือกหรือไม่?ในกรณีนี้ความคืบหน้าในการกรอกแบบฟอร์มจะหายไป

ลบเซสชันการแก้ไข

ลบเซสชันการแก้ไขที่เลือกหรือไม่ ในกรณีนี้ ความคืบหน้าในการสร้างและแก้ไขแบบฟอร์มจะหายไป