hamburger-menu icon
Language
TH
เลือกภาษา

แผนก: กรมแรงงาน

แบบฟอร์มทั้งหมด: 20

แบบฟอร์ม (20)

Punjab Office of Labour - โปรแกรมสําหรับชุดไซโคลน
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาฮินดี
 • กรมแรงงาน

Punjab Office of Labour - โปรแกรมสําหรับชุดไซโคลน

โปรแกรมสําหรับชุดรหัสอักขระ - Form No-50A

Punjab Office of Labour - โปรแกรมสําหรับชุดไซโคลน
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาฮินดี
 • กรมแรงงาน

Punjab Office of Labour - โปรแกรมสําหรับชุดไซโคลน

โปรแกรมสําหรับ Cycyle scheme – Form No.50

กรม บริการ ด้าน การ เงิน
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาฮินดี
 • กรมแรงงาน

กรม บริการ ด้าน การ เงิน

โปรแกรมสําหรับช่วยเหลือด้านการเงิน สําหรับงานฝังศพ/ พิธีกรรมสุดท้ายของผู้รับบริจาค/ สมาชิกครอบครัว

Punjab Office - โปรแกรมสําหรับชุดศัลยกรรมทั่วไป
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาฮินดี
 • กรมแรงงาน

Punjab Office - โปรแกรมสําหรับชุดศัลยกรรมทั่วไป

โปรแกรมสําหรับชุดปุ่มพิมพ์ลัดทั่วไป

Punjab Office of Labour - โปรแกรมสําหรับ Offication Scheme
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาฮินดี
 • กรมแรงงาน

Punjab Office of Labour - โปรแกรมสําหรับ Offication Scheme

โปรแกรมสําหรับรูปแบบการสั่งงาน (Octical- IIII)

นาย แพทย์ ปัญจ าบ ซึ่ง ได้ ฝึก ทักษะ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาฮินดี
 • กรมแรงงาน

นาย แพทย์ ปัญจ าบ ซึ่ง ได้ ฝึก ทักษะ

การ ฝึก อบรม เพื่อ จะ มี ทักษะ

Punjab October - โปรแกรมสําหรับชุด L.T.C
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาฮินดี
 • กรมแรงงาน

Punjab October - โปรแกรมสําหรับชุด L.T.C

โปรแกรมสําหรับรูปแบบ L.T.C

Punjab Office of Labour - โปรแกรมสําหรับ Matenity Scheme
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาฮินดี
 • กรมแรงงาน

Punjab Office of Labour - โปรแกรมสําหรับ Matenity Scheme

โปรแกรมสําหรับ Matenity

กรม แรงงาน ปัน จาบ - โปรแกรม สําหรับ การ กู้ ยืม เงิน จาก งาน อาชีพ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาฮินดี
 • กรมแรงงาน

กรม แรงงาน ปัน จาบ - โปรแกรม สําหรับ การ กู้ ยืม เงิน จาก งาน อาชีพ

โปรแกรม สําหรับ การ ประหยัด ค่า ใช้ จ่าย ใน รูป แบบ การ ประกอบ อาชีพ

Punjab Office of Labour - โปรแกรมสําหรับชุดวิชาการName
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาฮินดี
 • กรมแรงงาน

Punjab Office of Labour - โปรแกรมสําหรับชุดวิชาการName

โปรแกรมสําหรับการศึกษา ชุดสี

Punjab Office of Labour - โปรแกรมสําหรับชุดชากุนสําหรับการแต่งงานของลูกสาว
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาฮินดี
 • กรมแรงงาน

Punjab Office of Labour - โปรแกรมสําหรับชุดชากุนสําหรับการแต่งงานของลูกสาว

โปรแกรมสําหรับชุดชากุนสําหรับการแต่งงานของลูกสาว

Punjab Office of Labour - Application for perience upgradition & vatal Aduccessal Profile
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาฮินดี
 • กรมแรงงาน

Punjab Office of Labour - Application for perience upgradition & vatal Aduccessal Profile

โปรแกรมสําหรับเพิ่มความสามารถและโครงสร้างการศึกษา

Punjab Office - โปรแกรมสําหรับ Spectics denter & การได้ยิน ชุดสีช่วยเหลือ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาฮินดี
 • กรมแรงงาน

Punjab Office - โปรแกรมสําหรับ Spectics denter & การได้ยิน ชุดสีช่วยเหลือ

โปรแกรมสําหรับลักษณะการปัดเกลี่ย ชุดสีช่วยเหลือ

Punjab Office of Labour - ฟอร์มโปรแกรมสําหรับบริการตรวจสอบการทํางาน
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาฮินดี
 • กรมแรงงาน

Punjab Office of Labour - ฟอร์มโปรแกรมสําหรับบริการตรวจสอบการทํางาน

แบบฟอร์มโปรแกรมสําหรับการลงทะเบียนพนักงาน

Punjab Office - ปรับใช้ชุดลวดลายStencils
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาฮินดี
 • กรมแรงงาน

Punjab Office - ปรับใช้ชุดลวดลายStencils

โปรแกรมของชุดลวดลายStencils

Punjab Office of Labour - Balari Toffa โปรแกรมชุดลวดลาย
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาฮินดี
 • กรมแรงงาน

Punjab Office of Labour - Balari Toffa โปรแกรมชุดลวดลาย

โปรแกรม สําหรับ บา ลา รี ทอ ฟ รา – Form No.49

Punjab Office - โปรแกรมลงทะเบียนการชําระหนี้ Pennession
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาฮินดี
 • กรมแรงงาน

Punjab Office - โปรแกรมลงทะเบียนการชําระหนี้ Pennession

โปรแกรมสําหรับบันทึกการชําระเงิน

โปรแกรมชุดลวดลายStencils
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาฮินดี
 • กรมแรงงาน

โปรแกรมชุดลวดลายStencils

รูปแบบชุดลวดลายStencils

สํานักงาน สาขา ปัญจ าบ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาฮินดี
 • กรมแรงงาน

สํานักงาน สาขา ปัญจ าบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนการทํางาน

Punjab Office of Labour - Worker Form
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาฮินดี
 • กรมแรงงาน

Punjab Office of Labour - Worker Form

ปรับปรุงแบบฟอร์มสําหรับบริการลงทะเบียนทํางาน

ลบเซสชันการบรรจุ

ลบเซสชันการกรอกข้อมูลที่เลือกหรือไม่?ในกรณีนี้ความคืบหน้าในการกรอกแบบฟอร์มจะหายไป

ลบเซสชันการแก้ไข

ลบเซสชันการแก้ไขที่เลือกหรือไม่ ในกรณีนี้ ความคืบหน้าในการสร้างและแก้ไขแบบฟอร์มจะหายไป