hamburger-menu icon
Language
TH
เลือกภาษา
 1. บ้าน
 2. สินค้า
 3. แบบฟอร์ม PDF ออนไลน์
 4. อินเดีย
 5. ปัญจาบ
 6. กรมสรรพากร ฟื้นฟูและจัดการภัยพิบัติ

แผนก: กรมสรรพากร ฟื้นฟูและจัดการภัยพิบัติ

แบบฟอร์มทั้งหมด: 12

แบบฟอร์ม (12)

Punjab Office of Revenue, Rehaliviewation and World Cuture การจัดการภัยพิบัติ - การนําไปใช้สําหรับค่าธรรมเนียมชําระหนี้และค่าลงทะเบียน
 • ภาษาอังกฤษ
 • กรมสรรพากร ฟื้นฟูและจัดการภัยพิบัติ
 • ภาษาฮินดี

Punjab Office of Revenue, Rehaliviewation and World Cuture การจัดการภัยพิบัติ - การนําไปใช้สําหรับค่าธรรมเนียมชําระหนี้และค่าลงทะเบียน

โปรแกรมสําหรับค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน/ค่าปรับ

Punjab Office of Revenue, Rehaburation and Warball Settings - การทดลองโปรแกรมเอกสาร
 • ภาษาอังกฤษ
 • กรมสรรพากร ฟื้นฟูและจัดการภัยพิบัติ
 • ภาษาฮินดี

Punjab Office of Revenue, Rehaburation and Warball Settings - การทดลองโปรแกรมเอกสาร

การ ตรวจ สอบ เอกสาร

Punjab Office of Revenue, Rehabitation and World Accessive การจัดการภัยพิบัติ - International Access
 • ภาษาอังกฤษ
 • กรมสรรพากร ฟื้นฟูและจัดการภัยพิบัติ
 • ภาษาฮินดี

Punjab Office of Revenue, Rehabitation and World Accessive การจัดการภัยพิบัติ - International Access

ใบรับรองพื้นที่ด้านหลัง

Punjab Office of Revenue, Rehabilation and Warball Cuture การจัดการภัยพิบัติ - Acccess of Revenue
 • ภาษาอังกฤษ
 • กรมสรรพากร ฟื้นฟูและจัดการภัยพิบัติ
 • ภาษาฮินดี

Punjab Office of Revenue, Rehabilation and Warball Cuture การจัดการภัยพิบัติ - Acccess of Revenue

ความปลอดภัยของใบรับรองพื้นที่ชายแดน

กรม ปัญจ าบ แห่ง ริ วุล, การ ฟื้นฟู และ การ จัด การ กับ ภัย พิบัติ - โปรแกรม การ รับ ใช้
 • ภาษาอังกฤษ
 • กรมสรรพากร ฟื้นฟูและจัดการภัยพิบัติ
 • ภาษาฮินดี

กรม ปัญจ าบ แห่ง ริ วุล, การ ฟื้นฟู และ การ จัด การ กับ ภัย พิบัติ - โปรแกรม การ รับ ใช้

กําลังคัดลอกบริการ

Punjab Office of Revenue, Rehabitation and Warball School การจัดการและจัดการภัยพิบัติ - การต่อต้านโปรแกรมเอกสาร
 • ภาษาอังกฤษ
 • กรมสรรพากร ฟื้นฟูและจัดการภัยพิบัติ
 • ภาษาฮินดี

Punjab Office of Revenue, Rehabitation and Warball School การจัดการและจัดการภัยพิบัติ - การต่อต้านโปรแกรมเอกสาร

การยืนยันเอกสาร

Punjab Office of Revenue, Rehalivation and World Cuction - โปรแกรมใบรับรอง Dogra
 • ภาษาอังกฤษ
 • กรมสรรพากร ฟื้นฟูและจัดการภัยพิบัติ
 • ภาษาฮินดี

Punjab Office of Revenue, Rehalivation and World Cuction - โปรแกรมใบรับรอง Dogra

แบบฟอร์มโปรแกรมสําหรับใบรับรอง Dogra

กรมพลอยุธยา, การฟื้นฟูและการจัดการภัยพิบัติ โปรแกรมใบรับรอง e-Stamp
 • ภาษาอังกฤษ
 • กรมสรรพากร ฟื้นฟูและจัดการภัยพิบัติ
 • ภาษาฮินดี

กรมพลอยุธยา, การฟื้นฟูและการจัดการภัยพิบัติ โปรแกรมใบรับรอง e-Stamp

ความปลอดภัยของใบรับรอง e-Stamp

Punjab Office of Revenue, Rehabitation and World Cuture การจัดการภัยพิบัติ - โปรแกรมใบรับรองรายได้
 • ภาษาอังกฤษ
 • กรมสรรพากร ฟื้นฟูและจัดการภัยพิบัติ
 • ภาษาฮินดี

Punjab Office of Revenue, Rehabitation and World Cuture การจัดการภัยพิบัติ - โปรแกรมใบรับรองรายได้

ความ ช่วย เหลือ จาก ใบรับรอง ราย ได้

Punjab Office of Revenue, Rehabilation and World Schamping - Non-En-En-Enclublance โปรแกรมใบรับรอง
 • ภาษาอังกฤษ
 • กรมสรรพากร ฟื้นฟูและจัดการภัยพิบัติ
 • ภาษาฮินดี

Punjab Office of Revenue, Rehabilation and World Schamping - Non-En-En-Enclublance โปรแกรมใบรับรอง

ความจุของใบรับรองที่ไม่ได้ใช้บัญชี

Punjab Office of Revenue, Rehabilation and World Cuction - PA/GPA โปรแกรมใบรับรอง
 • ภาษาอังกฤษ
 • กรมสรรพากร ฟื้นฟูและจัดการภัยพิบัติ
 • ภาษาฮินดี

Punjab Office of Revenue, Rehabilation and World Cuction - PA/GPA โปรแกรมใบรับรอง

การสิ้นสุดของ PA/GPA

Punjab Office of Revenue, Rehabilation and Warball Cuture การจัดการภัยพิบัติ - โปรแกรมใบอนุญาตผู้จําหน่ายสแตมป์
 • ภาษาอังกฤษ
 • กรมสรรพากร ฟื้นฟูและจัดการภัยพิบัติ
 • ภาษาฮินดี

Punjab Office of Revenue, Rehabilation and Warball Cuture การจัดการภัยพิบัติ - โปรแกรมใบอนุญาตผู้จําหน่ายสแตมป์

แบบฟอร์มโปรแกรม ISsuncence & Renewal of Stamp ผู้จําหน่าย

ลบเซสชันการบรรจุ

ลบเซสชันการกรอกข้อมูลที่เลือกหรือไม่?ในกรณีนี้ความคืบหน้าในการกรอกแบบฟอร์มจะหายไป

ลบเซสชันการแก้ไข

ลบเซสชันการแก้ไขที่เลือกหรือไม่ ในกรณีนี้ ความคืบหน้าในการสร้างและแก้ไขแบบฟอร์มจะหายไป