hamburger-menu icon
Language
TH
เลือกภาษา

ภาค: แบบฟอร์มการเกษียณอายุและประกัน

แบบฟอร์มทั้งหมด: 30

แบบฟอร์ม (30)

Form RI 10-125
 • แบบฟอร์มการเกษียณอายุและประกัน
 • ภาษาอังกฤษ

Form RI 10-125

พระราชบัญญัติ การ แก้ ปัญหา ของ ลูกจ้าง (FERCCA)

Form 16-28
 • แบบฟอร์มการเกษียณอายุและประกัน
 • ภาษาอังกฤษ

Form 16-28

การอนุญาตสิทธิ์สําหรับการชําระเงินโดยตรง

Form RI 20-120
 • แบบฟอร์มการเกษียณอายุและประกัน
 • ภาษาอังกฤษ

Form RI 20-120

การ ขอ เปลี่ยน แปลง

Form RI 20-122
 • แบบฟอร์มการเกษียณอายุและประกัน
 • ภาษาอังกฤษ

Form RI 20-122

การรับรองสําหรับความง่ายในการเปรียบเทียบของแพทย์ (PCA)

Form RI 20-124
 • แบบฟอร์มการเกษียณอายุและประกัน
 • ภาษาอังกฤษ

Form RI 20-124

การ สถาปนา สํานักงาน รับ ใช้ เป็น ผู้ บังคับ บัญชา กฎหมาย, นัก ดับ เพลิง, วัตถุ นิวเคลียร์, ศุลกากร และ เจ้า หน้าที่ ป้องกัน พรม แดน (535 บริการ), หรือ เจ้า หน้าที่ ควบคุม การ จราจร ทาง อากาศ

Form RI 20-64
 • แบบฟอร์มการเกษียณอายุและประกัน
 • ภาษาอังกฤษ

Form RI 20-64

จดหมายตอบการร้องขอข้อมูล

Form RI 20-64A
 • แบบฟอร์มการเกษียณอายุและประกัน
 • ภาษาอังกฤษ

Form RI 20-64A

อดีต ผู้ รอด ชีวิต

Form RI 20-7
 • แบบฟอร์มการเกษียณอายุและประกัน
 • ภาษาอังกฤษ

Form RI 20-7

โปรแกรมผู้แทนผู้รับ

Form RI 20-97
 • แบบฟอร์มการเกษียณอายุและประกัน
 • ภาษาอังกฤษ

Form RI 20-97

Earnings โดยประมาณ ระหว่าง การ รับ ราชการ ทหาร

Form 25-14
 • แบบฟอร์มการเกษียณอายุและประกัน
 • ภาษาอังกฤษ

Form 25-14

จัดตั้งโรงเรียนเต็มเวลา สําหรับปีการศึกษา (ไฟล์ PDF ที่อ่านได้), รับคําสั่ง

Form 25-15
 • แบบฟอร์มการเกษียณอายุและประกัน
 • ภาษาอังกฤษ

Form 25-15

สังเกตการเปลี่ยนแปลงสถานะนักเรียน

Form RI 25-41
 • แบบฟอร์มการเกษียณอายุและประกัน
 • ภาษาอังกฤษ

Form RI 25-41

เริ่มจัดตั้งโรงเรียนเต็มเวลา ผู้เข้าร่วม

Form RI 30-1
 • แบบฟอร์มการเกษียณอายุและประกัน
 • ภาษาอังกฤษ

Form RI 30-1

ร้องขอข้อมูล

Form RI 30-10
 • แบบฟอร์มการเกษียณอายุและประกัน
 • ภาษาอังกฤษ

Form RI 30-10

คําถามที่ต้องใช้

Form RI 34-1
 • แบบฟอร์มการเกษียณอายุและประกัน
 • ภาษาอังกฤษ

Form RI 34-1

ที่ปรึกษาด้านการเงิน

Form RI 34-17
 • แบบฟอร์มการเกษียณอายุและประกัน
 • ภาษาอังกฤษ

Form RI 34-17

ที่ปรึกษาด้านการเงิน (FE GLI)

Form 34-18
 • แบบฟอร์มการเกษียณอายุและประกัน
 • ภาษาอังกฤษ

Form 34-18

ปัญหาการเงิน (FEHB)

Form RI 37-26
 • แบบฟอร์มการเกษียณอายุและประกัน
 • ภาษาอังกฤษ

Form RI 37-26

ข้อมูล เกี่ยว กับ การ จัด การ ภาษี

Form 38-107
 • แบบฟอร์มการเกษียณอายุและประกัน
 • ภาษาอังกฤษ

Form 38-107

จําเป็น ต้อง ตอบ รับ ภาย ใน 30 วัน เพื่อ หลีก เลี่ยง การ ขัด ขวาง การ ใช้ จ่าย ของ คุณ

Form 38-122
 • แบบฟอร์มการเกษียณอายุและประกัน
 • ภาษาอังกฤษ

Form 38-122

ทาง เลือก อื่น ๆ

Form 38-124
 • แบบฟอร์มการเกษียณอายุและประกัน
 • ภาษาอังกฤษ

Form 38-124

การเลือกตั้งผู้เสียสละ

Form 38-128
 • แบบฟอร์มการเกษียณอายุและประกัน
 • ภาษาอังกฤษ

Form 38-128

ได้เวลาเซ็นเอกสารแล้ว

Form 38-133
 • แบบฟอร์มการเกษียณอายุและประกัน
 • ภาษาอังกฤษ

Form 38-133

การ รับรอง ตําแหน่ง ที่ 38

Form 38-147
 • แบบฟอร์มการเกษียณอายุและประกัน
 • ภาษาอังกฤษ

Form 38-147

การ ยืน ยัน ว่า ใคร กําลัง ได้ รับ ค่า ไถ่

Form 38-31
 • แบบฟอร์มการเกษียณอายุและประกัน
 • ภาษาอังกฤษ

Form 38-31

เรา ต้องการ ข้อมูล เพิ่ม เติม เกี่ยว กับ การ เสีย เงิน ของ คุณ

Form 38-45
 • แบบฟอร์มการเกษียณอายุและประกัน
 • ภาษาอังกฤษ

Form 38-45

เรา จําเป็น ต้อง ได้ รับ ความ มั่นคง ทาง สังคม

Form RI 76-10
 • แบบฟอร์มการเกษียณอายุและประกัน
 • ภาษาอังกฤษ

Form RI 76-10

งานรับผิดชอบประกันชีวิตสํานักงานกลาง

Form RI 79-9
 • แบบฟอร์มการเกษียณอายุและประกัน
 • ภาษาอังกฤษ

Form RI 79-9

สวัสดิการด้านสุขภาพ

Form RI 92-19
 • แบบฟอร์มการเกษียณอายุและประกัน
 • ภาษาอังกฤษ

Form RI 92-19

โปรแกรมสําหรับ Deferred หรือ Postposed Retrieved - Federment System (FS)

Form RI 92-22
 • แบบฟอร์มการเกษียณอายุและประกัน

Form RI 92-22

RI 92-22, 2021 FER รายงาน ของ Earnings ของ บริษัท

ลบเซสชันการบรรจุ

ลบเซสชันการกรอกข้อมูลที่เลือกหรือไม่?ในกรณีนี้ความคืบหน้าในการกรอกแบบฟอร์มจะหายไป

ลบเซสชันการแก้ไข

ลบเซสชันการแก้ไขที่เลือกหรือไม่ ในกรณีนี้ ความคืบหน้าในการสร้างและแก้ไขแบบฟอร์มจะหายไป