hamburger-menu icon
Language
TH
เลือกภาษา

กิจกรรม: วีซ่า

แบบฟอร์มทั้งหมด: 22

แบบฟอร์ม (22)

Form TM.10 ประเทศไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • แบบไทย
 • วีซ่า

Form TM.10 ประเทศไทย

โปรแกรม พิสูจน์ ความ เป็น ชาติ

Form TM.11 ประเทศไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • แบบไทย
 • วีซ่า

Form TM.11 ประเทศไทย

คํา ร้อง ขอ ต่อ เจ้า หน้าที่ ที่ มี คุณวุฒิ ให้ ออก จาก ราช อาณาจักร

Form TM. 12 ประเทศไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • แบบไทย
 • วีซ่า

Form TM. 12 ประเทศไทย

การ ร้อง ขอ ต่อ ต้าน การ กลับ มา ของ วิซา

Form TM.13 ประเทศไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • แบบไทย
 • วีซ่า

Form TM.13 ประเทศไทย

โปรแกรมสําหรับการรับรองการอนุญาตให้เข้าใช้อีกครั้ง

Form TM14 ประเทศไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • แบบไทย
 • วีซ่า

Form TM14 ประเทศไทย

ข้อ เรียก ร้อง สําหรับ การ อาศัย ถาวร ใน ราช อาณาจักร ดัง ที่ เคย ให้ ไว้

Form TM.18 ประเทศไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • แบบไทย
 • วีซ่า

Form TM.18 ประเทศไทย

โปรแกรมสําหรับแทนที่ใบรับรองของที่อยู่อาศัย

Form TM.20 ประเทศไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • แบบไทย
 • วีซ่า

Form TM.20 ประเทศไทย

โปรแกรมสําหรับแทนที่ใบรับรองของที่อยู่อาศัย

Form TM.22 ประเทศไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • แบบไทย
 • วีซ่า

Form TM.22 ประเทศไทย

โปรแกรมสําหรับวีซ่าของผู้ลี้ภัยที่ไม่ได้ใช้

Form TM25 ประเทศไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • แบบไทย
 • วีซ่า

Form TM25 ประเทศไทย

โปรแกรมสําหรับขยายการพักชั่วคราวระหว่างพิจารณาจากประเทศ

Form TM.28 ประเทศไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • แบบไทย
 • วีซ่า

Form TM.28 ประเทศไทย

โปรแกรมสําหรับคนต่างด้าวที่จะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือพักในจังหวัดกว่า 24 ชั่วโมง

Form TM.30 ประเทศไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • แบบไทย
 • วีซ่า

Form TM.30 ประเทศไทย

แบบฟอร์มแจ้งให้ทราบสําหรับเจ้าของบ้านหรือเจ้าของของที่อยู่อาศัยที่คนต่างด้าวได้อาศัยอยู่

Form TM.5 ประเทศไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • แบบไทย
 • วีซ่า

Form TM.5 ประเทศไทย

การแจ้งให้ทราบสําหรับการเพิ่มเติม ลดหรือเปลี่ยนแปลงลูกเรือ

Form TM. 7 ประเทศไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • แบบไทย
 • วีซ่า

Form TM. 7 ประเทศไทย

มี การ ยื่น คํา ร้อง ขอ ให้ อยู่ ใน ราช อาณาจักร ชั่ว คราว

Form TM.8 ประเทศไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • แบบไทย
 • วีซ่า

Form TM.8 ประเทศไทย

การสมัครใช้ใบอนุญาตให้กลับเข้าสู่อาณาจักร

Form TM86 ประเทศไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • แบบไทย
 • วีซ่า

Form TM86 ประเทศไทย

โปรแกรมสําหรับการเปลี่ยนแปลงวีซ่า

Form TM.87 ประเทศไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • แบบไทย
 • วีซ่า

Form TM.87 ประเทศไทย

โปรแกรมสําหรับ Visa

Form TM.88 ประเทศไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • วีซ่า

Form TM.88 ประเทศไทย

โปรแกรมสําหรับ Visa เมื่อมาถึง

Form TM.88 ประเทศไทย (จีน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • ภาษาอังกฤษ
 • วีซ่า

Form TM.88 ประเทศไทย (จีน)

โปรแกรมสําหรับ Visa เมื่อมาถึงสําหรับภาษาจีน

Form TM.9 ประเทศไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • แบบไทย
 • วีซ่า

Form TM.9 ประเทศไทย

ใบ สมัคร สําหรับ การ อาศัย อยู่ ถาวร ใน ราช อาณาจักร

Form Passport ของประเทศไทยสูญหายหรือขโมย
 • ภาษาอังกฤษ
 • แบบไทย
 • วีซ่า

Form Passport ของประเทศไทยสูญหายหรือขโมย

สแตมป์ของประเทศไทยไปยัง New Pass Port Form
 • ภาษาอังกฤษ
 • แบบไทย
 • วีซ่า

สแตมป์ของประเทศไทยไปยัง New Pass Port Form

บัญชีคนโดยสาร
 • ภาษาอังกฤษ
 • แบบไทย
 • วีซ่า

บัญชีคนโดยสาร

บัญชีคนโดยสาร

ลบเซสชันการบรรจุ

ลบเซสชันการกรอกข้อมูลที่เลือกหรือไม่?ในกรณีนี้ความคืบหน้าในการกรอกแบบฟอร์มจะหายไป

ลบเซสชันการแก้ไข

ลบเซสชันการแก้ไขที่เลือกหรือไม่ ในกรณีนี้ ความคืบหน้าในการสร้างและแก้ไขแบบฟอร์มจะหายไป