hamburger-menu icon
Language
TH
เลือกภาษา

แผนก: สรรพากรพื้นที่

แบบฟอร์มทั้งหมด: 1098

แบบฟอร์ม (1098)

Form 433- B (OIC)
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 433- B (OIC)

รายละเอียดของคลังสื่อ

Forme 1000
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Forme 1000

ใบรับรองเจ้าของ

Form 1023
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1023

โปรแกรมสําหรับตรวจจับการหมดอายุภายใต้มาตรา 501(c)(3) ของรหัส Revenue ภายใน

Form 1023-EZ
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1023-EZ

โปรแกรมปรับสายข้อมูลสําหรับย่อยการหมดอายุภายใต้มาตรา 501(c)(3) ของรหัสอักขระใน Revenue

Form 1024
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1024

โปรแกรมสําหรับตรวจจับการหมดอายุภายใต้มาตรา 501(a)

Form 1024-A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1024-A

โปรแกรมสําหรับตรวจจับการหมดอายุภายใต้มาตรา 501(c) [4) ของรหัส Revenue ภายใน

Form 1028
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1028

Access for example of Exfiretion Internation มาตรา 521 of the Internation Revenue code

Form 10301
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 10301

การอนุญาตโค้ดซีดีสําหรับ CP 2100/972CG

Form 1040
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1040

ภาษี ราย บุคคล ของ สหรัฐ

Form 1040 (เวอร์ชันปี ค.ศ
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 1040 (เวอร์ชันปี ค.ศ

รัฐบาลกลาง การร่วมทุนกันเอง สําหรับผู้พักอาศัยในเปอร์โตริโก

Form 1040 (เวอร์ชันของสเปน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 1040 (เวอร์ชันของสเปน)

ภาษี ราย บุคคล ที่ ได้ รับ ราย ได้

Form 1040 ตารางที่ 1
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1040 ตารางที่ 1

รายได้เพิ่มเติมและการปรับปรุงรายได้

Form 1040 ตารางวันที่ 1 (เวอร์ชันของสเปน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 1040 ตารางวันที่ 1 (เวอร์ชันของสเปน)

รายได้เพิ่มเติมและการปรับปรุงข้อมูลรายได้ (เวอร์ชัน)

Form 1040 ตารางที่ 2
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1040 ตารางที่ 2

ภาษีเพิ่มเติม

Form 1040 ตารางที่ 2 (เวอร์ชันของสเปน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 1040 ตารางที่ 2 (เวอร์ชันของสเปน)

ภาษีเพิ่มเติม (เวอร์ชัน)

Form 1040 ตารางที่ 3
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1040 ตารางที่ 3

เงิน ที่ ได้ จาก การ บริจาค

Form 1040 ตารางนัดที่ 3 (เวอร์ชันของสเปน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 1040 ตารางนัดที่ 3 (เวอร์ชันของสเปน)

เงิน ที่ ยก มา เพิ่ม

Form 1040 ตารางเวลา 8812
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1040 ตารางเวลา 8812

เงิน ที่ ได้ จาก การ ทํา ให้ เด็ก มี ความ สุข และ ความ ไว้ วางใจ อื่น ๆ

Form 1040 กําหนดการ 8812 (เวอร์ชันของสเปน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 1040 กําหนดการ 8812 (เวอร์ชันของสเปน)

( ภาษา อังกฤษ)

Form 1040 กําหนดการ A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1040 กําหนดการ A

การ สอน ที่ ถูก ออก แบบ

Form 1040 ตารางงาน B
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1040 ตารางงาน B

ความ สนใจ และ การ แบ่ง แยก ตาม ปกติ

Form 1040 กําหนดการ C
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1040 กําหนดการ C

อาชีพ หรือ ความ สูญ เสีย จาก ธุรกิจ (ความ ยาก จน)

Form 1040 กําหนดการ C (เวอร์ชันของสเปน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 1040 กําหนดการ C (เวอร์ชันของสเปน)

Fishit หรือ Loasts from Business (Sole Princessororation) (เวอร์ชันของสเปน) พ.ศ

Form 1040 กําหนดการ D
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1040 กําหนดการ D

เมือง หลวง และ การ สูญ เสีย

Form 1040 ตาราง E
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1040 ตาราง E

ราย ได้ และ การ สูญ เสีย

Form 1040 ตารางเวลา EIC
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1040 ตารางเวลา EIC

เครดิต ราย ได้

Form 1040 กําหนดการ EIC (เวอร์ชันของสเปน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 1040 กําหนดการ EIC (เวอร์ชันของสเปน)

เงิน ที่ ได้ มา จาก ราย ได้ (ฉบับ แปล ภาษา สเปน)

Form 1040 ตารางงาน F
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1040 ตารางงาน F

ผล กําไร หรือ ความ สูญ เสีย จาก การ ทํา ฟาร์ม

Form 1040 กําหนดการ F (เวอร์ชัน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 1040 กําหนดการ F (เวอร์ชัน)

Fishit หรือ Loars from farishing (spaint version)

Form 1040 กําหนดการ H
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1040 กําหนดการ H

ภาษี ค่า ใช้ จ่าย ประจํา ครอบครัว

Form 1040 กําหนดการ H (รุ่น Puertorio)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 1040 กําหนดการ H (รุ่น Puertorio)

ภาษี งาน ประจํา ครอบครัว (เวอร์ชัน เพ อร์ โต ริโก)

Form 1040 กําหนดการ H (เวอร์ชันภาษาสเปน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 1040 กําหนดการ H (เวอร์ชันภาษาสเปน)

ภาษี ลูกจ้าง ใน บ้าน (ฉบับ แปล ภาษา ส แปน)

Form 1040 ตารางงาน J
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1040 ตารางงาน J

การ หา เกษตรกร และ ชาว ประมง

Form 1040 ตารางเวลา LP
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1040 ตารางเวลา LP

การ ขอ เปลี่ยน ภาษา

Form 1040 กําหนดการ LP (เวอร์ชันของสเปน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 1040 กําหนดการ LP (เวอร์ชันของสเปน)

การ ขอ เปลี่ยน แปลง ภาษา

Form 1040 ตารางงาน R
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1040 ตารางงาน R

ที่ มา ของ ผู้ สูง อายุ หรือ คน พิการ

Form 1040 ตารางเวลา SE
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1040 ตารางเวลา SE

ภาษีด้วยตนเอง

Form 1040 กําหนดการ SE (เวอร์ชันของสเปน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 1040 กําหนดการ SE (เวอร์ชันของสเปน)

ภาษีด้วยตนเอง (เวอร์ชันของสเปน)

Form 1040-C
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1040-C

U.S. ออกเดินทางจากเอเลี่ยน ผลตอบแทนภาษีรายได้

Form 1040-ES
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1040-ES

ภาษี สําหรับ ปัจเจกบุคคล โดย ประมาณ

Form 1040-ES (NR)
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1040-ES (NR)

ภาษี โดย ประมาณ ของ มนุษย์ ต่าง ดาว

Form 1040-ES (เวอร์ชันปี ค.ศ
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 1040-ES (เวอร์ชันปี ค.ศ

ภาษี ของ รัฐบาล กลาง โดย ประมาณ เกี่ยว กับ ราย ได้ ของ ตน เอง และ ราย ได้ จาก ลูกจ้าง ใน บ้าน ของ เปอร์โตริโก

Form 1040-ES (เวอร์ชัน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 1040-ES (เวอร์ชัน)

ภาษี โดย ประมาณ สําหรับ ปัจเจกบุคคล (ฉบับ แปล ภาษา สเปน)

Form 1040-NR
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1040-NR

ภาษี ที่ ได้ มา จาก คน ต่าง ชาติ

Form 1040- NR (เวอร์ชันของสเปน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 1040- NR (เวอร์ชันของสเปน)

U.S. Unnternational International retrieved retrieved (spanish version)

Form 1040-NR ตาราง A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1040-NR ตาราง A

การ สอน ที่ ถูก ออก แบบ

Form 1040-NR กําหนดการ A (เวอร์ชัน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 1040-NR กําหนดการ A (เวอร์ชัน)

Deducations (เวอร์ชันของสเปน)

Form 1040-NR กําหนดการ NEC
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1040-NR กําหนดการ NEC

ภาษี ต่อ เนื่อง ไม่ ได้ ผล

Form 1040-NR กําหนดการ NC (เวอร์ชัน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 1040-NR กําหนดการ NC (เวอร์ชัน)

ภาษี ใน ราย ได้ ไม่ ได้ เกี่ยว ข้อง กับ การ ค้า หรือ ธุรกิจ ของ สหรัฐ (ฉบับ แปล ภาษา สเปน)

Form 1040-NR ตาราง OI
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1040-NR ตาราง OI

ข้อมูลอื่น ๆ

Form 1040-NR กําหนดการ OI (เวอร์ชันภาษาสเปน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 1040-NR กําหนดการ OI (เวอร์ชันภาษาสเปน)

ข้อมูลรายละเอียดอื่น ๆ (เวอร์ชัน)

Form 1040-NR กําหนดการ P
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1040-NR กําหนดการ P

เพื่อน ร่วม งาน ใน ต่าง ประเทศ

Form 1040-SR
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1040-SR

ภาษี ของ สหรัฐ กลับ มา สําหรับ ผู้ สูง อายุ

Form 1040-SR (เวอร์ชัน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 1040-SR (เวอร์ชัน)

ผลตอบแทนภาษีของสหรัฐอเมริกาสําหรับรุ่นปีสุดท้าย (รุ่นภาษาสเปน)

Form 1040-S
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1040-S

ผลตอบแทนภาษีด้วยตนเองของสหรัฐอเมริกา (รวมภาษีเด็กที่ซื้อได้คืนจาก Bona Fide residents ของเปอร์โตริโก)

Form 1040-SS (เวอร์ชัน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 1040-SS (เวอร์ชัน)

การ เรียก เก็บ ภาษี เกี่ยว ข้อง กับ โยบ โดย การ คิด บัญชี ด้วย ตน เอง (รวม เอา การ ให้ ภาษี ไว้ กับ เด็ก ๆ สําหรับ ความ ไว้ วางใจ ที่ ดี ของ เปอร์โตริโก) (ฉบับ แปล ภาษา สเปน)

Form 1040-V
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1040-V

ตัวเติมเงิน

Form 1040-X
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1040-X

ภาษี ราย ปี

Form 1041
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1041

ภาษี ที่ ได้ รับ ราย ได้ จาก สหรัฐ

Form 1041 กําหนดการ D
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1041 กําหนดการ D

เมือง หลวง และ การ สูญ เสีย

Form 1041 ตาราง ฉัน
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1041 ตาราง ฉัน

ภาษี และ ความ ไว้ วางใจ

Form 1041 ตารางงาน J
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1041 ตารางงาน J

การ กล่าว หา การ แจก จ่าย ความ ไว้ วางใจ บาง อย่าง

Form 1041 ตารางงาน K1
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1041 ตารางงาน K1

การแบ่งปันกิจการของเบนิสิต รายได้ การศึกษา ทรัพย์สิน เป็นต้น.

Form 1041- A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1041- A

การเรียกดูข้อมูลข้อมูล US Return continuation of Content Aounts

Form 1041-ES
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1041-ES

ภาษี ที่ มี ราย ได้ โดย ประมาณ สําหรับ ภาษี และ ความ ไว้ วางใจ

Form 1041-N
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1041-N

ภาษี ที่ มี ราย ได้ จาก สหรัฐ

Form 1041-QFT
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1041-QFT

ภาษี ที่ ได้ รับ ราย ได้ จาก สหรัฐ

Form 1041-T
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1041-T

การ จัด หา ภาษี โดย ประมาณ ให้ แก่ คน ยาก จน

แบบฟอร์ม 1041-V
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

แบบฟอร์ม 1041-V

ตัวเติมเงิน

Form 1042
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1042

การ เก็บ ภาษี ประจํา ปี

Form 1042 กําหนดการ Q
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1042 กําหนดการ Q

ความเปรียบต่างของภาษี

Form 1042-S
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1042-S

แหล่งที่มาของต่างชาติ รายได้ในการป้องกัน

Form 1042-T
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1042-T

2561. การสรุปประจําปีและทรานซิชันของฟอร์ม 1042-S

Form 1045
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1045

โปรแกรมสําหรับการเพิกถอน

Form 1065
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1065

การกลับมาของหุ้นส่วนสหรัฐ

Form 1065 ตาราง B-1
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1065 ตาราง B-1

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นส่วนที่เป็นเจ้าของ 50% หรือมากกว่า

Form 1065 ตารางงาน B-2
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1065 ตารางงาน B-2

การ เลือก ออก จาก พรรค การ ร่วม งาน ที่ ได้ รับ การ ปรับ ปรุง แล้ว

Form 1065 กําหนดการ C
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1065 กําหนดการ C

ข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับกําหนดการแฟ้ม M-3

Form 1065 กําหนดการ D
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1065 กําหนดการ D

เมือง หลวง และ การ สูญ เสีย

Form 1065 ตารางงาน K1
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1065 ตารางงาน K1

หุ้นของหุ้นส่วน รายได้ ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน และอื่นๆ.

Form 1065 ตั้งค่า K2
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1065 ตั้งค่า K2

รายการแบ่งปันของหุ้นส่วนระหว่างประเทศ

Form 1065 ตารางงาน K3
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1065 ตารางงาน K3

หุ้นของหุ้นส่วน รายได้ ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน และอื่นๆ สากล

Form 1065 กําหนดการ M-3
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1065 กําหนดการ M-3

Net Infination (Los) Reccess for exampions บาง

Form 1065-X
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1065-X

ร้องขอการตอบกลับหรือปรับแต่งแบบย่อ (AAR)

Form 1066
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1066

ภาษี ราย ได้

Form 1066 กําหนดการ Q
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1066 กําหนดการ Q

การ เก็บ ภาษี

Form 10837
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 10837

การ ขอ ความ ช่วย เหลือ เพื่อ สภาพ อากาศ และ ความ ปลอด ภัย

Form 1094-B
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1094-B

การส่งข้อมูลการครอบคลุมสุขภาพ

Form 1094-C
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1094-C

การส่งข้อมูลผู้จ้างงานที่ยื่นประกันสุขภาพและข้อมูลครอบคลุมกลับ

Form 1095- A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1095- A

การ ลง ทุน ใน ตลาด ประกัน สุขภาพ

Form 1095- B
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1095- B

ครอบคลุมสุขภาพ

Form 1095-C
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1095-C

ข้อเสนอประกันสุขภาพและครอบคลุม

Form 1096
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1096

การแจ้งสรุปรายปีและการส่งต่อข้อมูลของสหรัฐอเมริกาการกลับมา (คัดลอกอินโฟเท่านั้น)

Form 1097- BTC
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1097- BTC

เครดิตภาษีพันธะ

Form 1098
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1098

การ ระบุ ตัว ผู้ สนใจ

Form 1098- C
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1098- C

เครื่อง ยนต์, เรือ, และ เครื่อง บิน

Form 1098-E
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1098-E

นักศึกษาผู้สนใจ

Form 1098- F
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1098- F

ค่า ปรับ, ค่า จ้าง, และ ค่า บํารุง อื่น ๆ

Form 1098-MA
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1098-MA

เงิน ที่ ได้ จาก การ ลง โทษ

Form 1098-Q
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1098-Q

ความ ยาว นาน

Form 1098- T
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1098- T

การบอกข่าว

Form 1099-A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1099-A

การ ให้ หรือ การ สละ ทรัพย์ สิน ที่ ปลอด ภัย

Form 1099- B
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1099- B

ดําเนินการจาก Burger และ Barter transfer action

Form 1099-C
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1099-C

การ ยก หนี้

Form 1099-CAP
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1099-CAP

การ เปลี่ยน แปลง ใน การ ควบคุม ของ องค์การ และ การ ก่อ สร้าง เมือง หลวง

For99-Div
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

For99-Div

แบ่งส่วนและกระจาย

Form 1099-G
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1099-G

ค่า ใช้ จ่าย บาง อย่าง ของ รัฐบาล

Form 1099-H
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1099-H

เงิน บริจาค ล่วง หน้า

แบบฟอร์ม 1099 โน้ต
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

แบบฟอร์ม 1099 โน้ต

ดอกเบี้ยในรายได้

Form 1099-K
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1099-K

บัตรจ่ายและระบบส่งเครือข่ายของพรรคที่สาม

Form 1099-LS
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1099-LS

บริษัท ประกัน ชีวิต ที่ มี รายงาน ข่าว

Form 1099-LTC
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1099-LTC

การดูแลอย่างยาวนานและเพิ่มประโยชน์ให้กับความตาย

Form 1099-MSC
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1099-MSC

เบ็ดเตล็ด ข้อมูล

For99-NC
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

For99-NC

การชดเชย Nonemployee

แบบฟอร์ม 1099- OID
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

แบบฟอร์ม 1099- OID

ประเด็นเดิม

Form 1099- PATR
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1099- PATR

การแจกจ่ายที่ภาษีได้ ได้ รับ จาก การ ทํา งาน ร่วม กัน

Form 1099-Q
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1099-Q

2549) การชําระเงินจากโครงการการศึกษาที่มีคุณภาพ (ตามมาตรา 529 และ 530) พ.ศ

Form 1099-QA
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1099-QA

การ แจก จ่าย จาก บัญชี ที่ ทํา ให้ เข้าใจ ยาก

Form 1099-R
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1099-R

การกระจายจากเพนเซชั่น, ความไม่สงบ, การผ่อนปรน หรือแผนหากําไร , IRA, ประกันภัย ฯลฯ.

Form 1099-S
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1099-S

ดําเนิน การ จาก การ ถ่าย เลือด จริง ๆ

Form 1099-SA
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1099-SA

การ แจก จ่าย จาก HSA, อาร์ เชอ ร์ เอ็ม เอส เอ, หรือ เมดิ เอ ดี พี เอ็ม เอส เอ

Form 1099-SB
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1099-SB

การลงทุนของผู้ขายในประกันชีวิต

Form 11-C
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 11-C

ภาษี และ การ จด ทะเบียน

Form 1116
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1116

ทรัพย์ สิน ที่ ได้ มา จาก ต่าง ประเทศ (โดย ไม่ มี การ บอก ไว้ ล่วง หน้า, มี ค่า, หรือ ไว้ วางใจ)

Form 1116 ตารางที่ B
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1116 ตารางที่ B

ตาราง การ เก็บ ภาษี ใน ต่าง ประเทศ

Form 1116 กําหนดการ C
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1116 กําหนดการ C

ภาษี จาก ต่าง ประเทศ

Form 1117
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1117

ภาษี ที่ ได้ มา

Form 1118
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1118

ทรัพย์ สิน ของ คน ต่าง ประเทศ - บริษัท

Form 1118 ตารางงาน I
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1118 ตารางงาน I

การ ลด ภาษี น้ํามัน และ ก๊าซ ใน ต่าง ประเทศ

Form 1118 ตารางงาน J
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1118 ตารางงาน J

การปรับการแยกข้อจํากัดออก (Los) การจัดหมวดหมู่สําหรับค่าแบ่งเขตจํากัด, ค่าชดเชยค่าประกอบบัญชีประจําปี และค่าดุลยภาพทั่วไป

Form 1118 ตารางงาน K
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1118 ตารางงาน K

ตาราง การ เก็บ ภาษี ใน ต่าง ประเทศ

Form 1118 ตารางงาน L
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1118 ตารางงาน L

ภาษี จาก ต่าง ประเทศ

Form 1120
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1120

ภาษี ราย ได้ ของ สหรัฐ

Form 1120 กําหนดการ B
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1120 กําหนดการ B

ข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับกําหนดการแฟ้ม M-3

Form 1120 ตารางเวลา D
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1120 ตารางเวลา D

เมือง หลวง และ การ สูญ เสีย

Form 1120 กําหนดการ G
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1120 กําหนดการ G

ข้อมูลเกี่ยวกับบางคน ที่เป็นเจ้าของหุ้นของบริษัท

Form 1120 ตารางเวลา H
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1120 ตารางเวลา H

มาตรา 280H จํากัด สําหรับบริษัทบริการส่วนบุคคล (PSC)

Form 1120 กําหนดการ M-3
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1120 กําหนดการ M-3

Net Infination (Los) Reccess Reccess Internations With Assets of $ 10 ล้านหรือมากกว่า

Form 1120 ตารางที่ N
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1120 ตารางที่ N

การ ดําเนิน งาน ต่าง ประเทศ ของ บริษัท ต่าง ๆ แห่ง สหรัฐ

Form 1120 ตาราง O
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1120 ตาราง O

การ วาง แผน และ สัดส่วน กําหนดการสําหรับกลุ่มควบคุม

Form 1120 Planguage Profile
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1120 Planguage Profile

สหรัฐอเมริกาถือหุ้นส่วนตัว (PHI) ภาษี

Form 1120 กําหนดการ UTP, การระบุตําแหน่งภาษีที่ไม่แน่ใจ
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1120 กําหนดการ UTP, การระบุตําแหน่งภาษีที่ไม่แน่ใจ

เอกสาร นี้ ยัง ให้ คํา แนะ นํา สําหรับ การ ปลด ปล่อย ตําแหน่ง ภาษี (UTPs) ตาม กําหนดการ ที่ ยูทีพี (Form 1120), ตอน 3. 2561. สืบค้นเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. พระ คัมภีร์ ระบุ ข้อ เรียก ร้อง สําหรับ การ รายงาน ตําแหน่ง ภาษี ซึ่ง ขัด กับ กฎ และ ข้อ บังคับ ต่าง ๆ และ ให้ คํา แนะ นํา ใน เรื่อง การ ลง โทษ ครบ ถ้วน สําหรับ แต่ ละ กฎ ข้อ. เอกสาร นี้ ยัง ได้ บอก คร่าว ๆ ถึง คอลัมน์ และ คํา สั่ง สําหรับ การ ทํา ให้ ครบ ส่วน ที่ 1 และ ตอน ที่ 2 ของ ตาราง เวลา ยูที พี (Form 1120) และ เน้น ถึง ความ จําเป็น ที่ จะ มี คํา อธิบาย สั้น ๆ เกี่ยว กับ ยูที พี ใน ตอน ที่ 3.

Form 1120-C
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1120-C

ภาษี ที่ ได้ รับ ราย ได้ จาก สหรัฐ

Form 1120-F
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1120-F

ภาษี ที่ ได้ รับ ราย ได้ จาก สหรัฐ

Form 1120-F กําหนดการ M-1 และ M-2
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1120-F กําหนดการ M-1 และ M-2

Recontinuation of Information (los) และการวิเคราะห์ของ Earnings ที่ยังไม่ได้รับรอง

Form 1120-F H
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1120-F H

Deducation Association to continuation continuation accessed access infected accescess Inccess Internations Internations มาตรา 1.861-8

Form 1120-F ฉัน
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1120-F ฉัน

ความสนใจเพิ่มมากขึ้น การแบ่งเขตงานภายใต้การกําหนดมาตรา 1.882-5

Form 1120-F กําหนดการ M-3
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1120-F กําหนดการ M-3

Net Infination (Los) Reccess Internation for Internations Internations กับ Asssociets 10 ล้านบาท หรือมากกว่า

Form 1120-F กําหนดการ P
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1120-F กําหนดการ P

ราย ชื่อ เพื่อน ร่วม งาน ใน ต่าง ประเทศ ที่ มี ความ สนใจ ใน การ ร่วม งาน

Form 1120-F กําหนดการ Q
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1120-F กําหนดการ Q

ความเปรียบต่างของภาษี

Form 1120-F กําหนดการ S
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1120-F กําหนดการ S

การ เพิ่ม พูน ราย ได้ จาก การ ดําเนิน งาน ระหว่าง ประเทศ ของ เรือ หรือ เครื่อง บิน ภาย ใต้ มาตรา 883

Form 1120-F กําหนดการ V
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1120-F กําหนดการ V

ราย ชื่อ ของ เวสซัล หรือ เครื่อง บิน, โอเปอเรเตอร์, และ เจ้าของ

Form 1120-FSC
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1120-FSC

ภาษี ที่ ได้ รับ ราย ได้ จาก สหรัฐ

Form 1120-FSC ตารางงาน P
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1120-FSC ตารางงาน P

โอน price หรือ คณะ กรรมาธิการ

Form 1120-H
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1120-H

ภาษี ที่ ได้ รับ ราย ได้ จาก สหรัฐ

Form 1120-IC-DISC
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1120-IC-DISC

International April Corport

Form 1120-IC-DISC ตารางงาน K
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1120-IC-DISC ตารางงาน K

สถานะผู้ถือหุ้นของ IC-DISC การกระจายตัว

Form 1120-IC-DISC ตารางงาน P
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1120-IC-DISC ตารางงาน P

Intercompany Transfer Price หรือคณะกรรมการ

Form 1120-IC-DISC กําหนดการ Q
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1120-IC-DISC กําหนดการ Q

ใบรับรองการยืม ด้วย กฎ สําหรับ ผู้ ผลิต

Form 1120-L
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1120-L

ภาษี ที่ ได้ รับ จาก บริษัท ประกัน ชีวิต แห่ง สหรัฐ

Form 1120-L ตาราง M-3
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1120-L ตาราง M-3

Net Income (Los) Reccessition for U.S. Company of Life Company with Associets of $ 10 ล้านหรือมากกว่า

Form 1120-ND
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1120-ND

กลับ มา หา กองทุน กําจัด นิวเคลียร์ และ บุคคล ที่ เกี่ยว ข้อง บาง คน

Form 1120-PC
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1120-PC

ทรัพย์สินของสหรัฐและบริษัทประกันการกลับมา

Form 1120-PC กําหนดการ M-3
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1120-PC กําหนดการ M-3

Net Income (Los) Reccessition for University and Casulty Reccess Profileies with associets of $ 10 ล้านหรือมากกว่า

Form 1120-POL
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1120-POL

ภาษี ราย ได้ ของ สหรัฐ กลับ มา สําหรับ องค์การ การ เมือง บาง องค์การ

Form 1120-Rit
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1120-Rit

ภาษี ที่ ได้ รับ ราย ได้ จาก สหรัฐ

Form 1120-RIC
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1120-RIC

ภาษี ที่ ได้ รับ ราย ได้ จาก สหรัฐ

Form 1120-S
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1120-S

ภาษี ที่ ได้ รับ ราย ได้ จาก สหรัฐ

Form 1120-S ตาราง B-1
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1120-S ตาราง B-1

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของ S Corporation

Form 1120-S กําหนดการ D
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1120-S กําหนดการ D

เมือง หลวง เก็ง และ ลอสส์ และ เมือง ที่ สร้าง ขึ้น

Form 1120-S กําหนดการ K-1
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1120-S กําหนดการ K-1

ผู้ถือหุ้น แบ่งปันรายได้ ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน และอื่นๆ.

Form 1120-S กําหนดการ K-2
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1120-S กําหนดการ K-2

ผู้ถือหุ้นโปร รายการใช้ร่วมกันของราตาระหว่างประเทศ

Form 1120-S กําหนดการ K-3
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1120-S กําหนดการ K-3

หุ้นของผู้ถือหุ้น รายได้ การศึกษา ทรัพย์สิน และอื่นๆ สากล

Form 1120-S กําหนดการ M-3
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1120-S กําหนดการ M-3

Net Indaily (Los) Reccess Reclution for S Corporations With Assets of $ 10 ล้านหรือมากกว่า

Form 1120-SF
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1120-SF

U.S. ผลตอบแทนภาษีรายได้สําหรับกองทุนชําระหนี้ (ภายใต้มาตรา 468B)

Form 1120-W
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1120-W

ภาษี สําหรับ นิติ บุคคล โดย ประมาณ

Form 1120-X
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1120-X

ภาษี ราย ได้ ที่ ได้ มา จาก สหรัฐ

Form 1122
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1122

การอนุมัติและการขอคืนทุนจากบริษัทย่อย ให้รวมอยู่ในการคืนภาษีรายได้ที่ต่อเนื่องกัน

Form 1125-A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1125-A

ราคา สินค้า ที่ ขาย ได้

Form 1125-E
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1125-E

การ ประสาน งาน ของ เจ้า หน้าที่

Form 1127
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1127

การ ใช้ ประโยชน์ จาก เวลา สําหรับ การ เสีย ภาษี เนื่อง จาก ความ ยาก ลําบาก ที่ ไม่ สม ควร

Form 1128
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1128

ใบ สมัคร ที่ จะ รับ, เปลี่ยน แปลง, หรือ เก็บ ภาษี ปี หนึ่ง

Form 1138
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1138

การ ยืด เวลา ไว้ สําหรับ การ จ่าย ภาษี โดย บริษัท ซึ่ง คาด หมาย ว่า จะ ได้ สูญ เสีย เงิน ที่ เก็บ ได้ จาก การ ปฏิบัติ งาน

Form 1139
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1139

แอพพลิเคชันขององค์กรเพื่อลดความอ้วน

Form 11652
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 11652

Form 1040 กําหนดการ C (Profit หรือสูญเสียจากธุรกิจ)

Form 12009
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 12009

ขอ การ ประชุม ที่ ให้ ความ รู้ และ การ ทบทวน

Form 1213
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1213

ต้องการชุดสะสม โพรเซส หรือ การ ฟัง เสียง

Form 1213 (เวอร์ชัน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 1213 (เวอร์ชัน)

การ ฟัง แบบ มี เงื่อนไข

Form 12203
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 12203

คํา ขอ ทบทวน

Form 12203 (เวอร์ชันของสเปน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 12203 (เวอร์ชันของสเปน)

เรียก ร้อง การ ทบทวน (ฉบับ แปล ภาษา สเปน)

Form 12203-A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 12203-A

ต้องการอุทธรณ์

Form 12256
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 12256

คําร้องขอสําหรับกระบวนการคลังสื่อ ได้ยิน

Form 12277
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 12277

Application for distrieved forted Form 668(Y), แจ้งให้ทราบเรื่องภาษีของรัฐบาลกลาง (internal Revenue code มาตรา 6323(j)

Form 12339
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 12339

โปรแกรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายในบริการ

Form 12451
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 12451

การ ขอ ย้าย ถิ่น

Form 12508
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 12508

คําถามสําหรับผู้ไม่สงสัย

Form 12509
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 12509

สภาวะ ที่ ไม่ มี พิษ ภัย

Form 1261
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1261

การ พิสูจน์ ประเด็น ที่ มี การ โต้ แย้ง กัน

Form 12673
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 12673

ข้อ ตก ลง ที่ จะ ลด โทษ

Form 13072
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 13072

ผู้ ประสบ ภัย พยาน

Form 1310
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1310

คํา แถลง ของ บุคคล ที่ อ้าง ว่า ได้ รับ ผล ตอบ แทน จาก ผู้ เสีย ภาษี ที่ ถูก ยก เลิก

Form 13206
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 13206

รายงานสรุปอาสาสมัคร

Form 13285-A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 13285-A

การ เก็บ ภาษี กลับ มา อีก

Form 13287
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 13287

การรับรองปัญหาการชําระเงินธนาคาร

Form 131369
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 131369

ข้อ ตก ลง ที่ มี ผล ต่อ มีเดีย เต

Form 13424
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 13424

คลินิกผู้ส่งภาษีรายได้ต่ํา (LITC) ข้อมูลโปรแกรม

Form 13424-A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 13424-A

คลินิกผู้ส่งภาษีรายได้น้อย (LITC) รายงานข้อมูลทั่วไป

Form 13424-B
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 13424-B

คลินิก ผู้ เสีย ภาษี ราย ได้ ต่ํา (อังกฤษ) รายงาน กรณี

Form 13424-C
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 13424-C

คลินิกผู้ส่งภาษีรายได้น้อย (LITC) รายงานข้อมูลการให้ผลบุญ

Form 13424-F
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 13424-F

รายงาน เรื่อง เวลา ของ โบโน

Form 13424-K
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 13424-K

คลินิกผู้ส่งภาษีรายได้น้อย (LITC) รายงานข้อมูลกรณี

Form 13424-M
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 13424-M

คลีนิคผู้ชําระภาษีรายได้ต่ํา (LITC) โปรแกรม

Form 13424-N
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 13424-N

คลินิกผู้ชําระภาษีรายได้ต่ํา (LITC) โปรแกรมรายงานการจําหน่าย

Form 13424-P
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 13424-P

โปรแกรมสําหรับตรวจสอบรูปลักษณ์พิเศษ

Form 13424-Q
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 13424-Q

LITC หรือ STCP นักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษากฎหมาย

Form 13436
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 13436

ศูนย์วิทยาศาสตร์และการออกแบบ IRS

Form 13437
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 13437

IRS Center สําหรับวิทยาศาสตร์และการออกแบบ การร้องขอบริการ

Form 13441-A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 13441-A

เครดิตภาษีครอบคลุมสุขภาพ (HCTC) การตรวจสอบและปรับปรุงรายเดือน

Form 13533
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 13533

ความร่วมมือของ ViTA/TICE

Form 13533- A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 13533- A

เครือข่ายเครือข่าย FSA

Form 1351
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1351

โปรแกรมที่จะมีส่วนร่วมในโครงการ เอทีเอส

Form 13560
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 13560

แผนสุขภาพ (HPA) Result of funds

Form 13588 (เวอร์ชันของสเปน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 13588 (เวอร์ชันของสเปน)

( ภาษา อังกฤษ)

Form 13614-C
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 13614-C

เก็บ/ Interview และหนังสือทบทวนคุณภาพ

Form 13614- C (เวอร์ชัน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • อาหรับ

Form 13614- C (เวอร์ชัน)

ความลึกสี: แผ่นทบทวน (รุ่นภาษาอาหรับ)

Form 13614- C (เวอร์ชันภาษาเบงกาลี)
 • เบงกาลี
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่

Form 13614- C (เวอร์ชันภาษาเบงกาลี)

ความลึกสี: แผ่นทบทวน (รุ่นเบงกาลี)

Form 13614- C (Chinese Sievedเวอร์ชัน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่

Form 13614- C (Chinese Sievedเวอร์ชัน)

ความลึกสี: แผ่นทบทวน (รุ่นของ Chinese Sieved)

Form 13614-C (เวอร์ชัน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • จีน (ดั้งเดิม)

Form 13614-C (เวอร์ชัน)

ความลึกสี: แผ่นทบทวน (ฉบับดั้งเดิม)

Form 13614- C (เวอร์ชันฝรั่งเศส)
 • ภาษี
 • ภาษาฝรั่งเศส
 • สรรพากรพื้นที่

Form 13614- C (เวอร์ชันฝรั่งเศส)

ความลึกสี: Retrieved แผ่น (รุ่นฝรั่งเศส)

Form 13614- C (เวอร์ชันของเยอรมัน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • ภาษาเยอรมัน

Form 13614- C (เวอร์ชันของเยอรมัน)

ความลึกสี: แผ่นทบทวน (รุ่นของเยอรมัน)

Form 13614- C (เวอร์ชันของโปแลนด์)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • คุชราต

Form 13614- C (เวอร์ชันของโปแลนด์)

ความลึกสี: แผ่นทบทวน (รุ่นของ Guuarati)

Form 13614- C (รุ่นอิตาลี)
 • ภาษี
 • ภาษาอิตาลี
 • สรรพากรพื้นที่

Form 13614- C (รุ่นอิตาลี)

ความลึกสี: Retrieved แผ่น (รุ่นอิตาลี)

Form 13614-C (เวอร์ชันของญี่ปุ่น)
 • ญี่ปุ่น
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่

Form 13614-C (เวอร์ชันของญี่ปุ่น)

ความลึกสี: แผ่น รีวิว (ฉบับ ภาษา ญี่ปุ่น)

Form 13614-C (เวอร์ชัน Khmer)
 • ภาษี
 • เขมร
 • สรรพากรพื้นที่

Form 13614-C (เวอร์ชัน Khmer)

ความลึกสี: แผ่นทบทวน (Khmer รุ่น)

Form 13614- C (เวอร์ชันของเกาหลี)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • เกาหลี

Form 13614- C (เวอร์ชันของเกาหลี)

ความลึกสี: แผ่นทบทวน (เวอร์ชันของเกาหลี)

Form 13614-C (เวอร์ชันปี ค.ศ
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • เปอร์เซีย

Form 13614-C (เวอร์ชันปี ค.ศ

ความลึกสี: Retrieved แผ่น (เวอร์ชันของ Persian/ Farsi)

Form 13614- C (เวอร์ชัน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • ขัด

Form 13614- C (เวอร์ชัน)

ความลึกสี: แผ่นทบทวน (รุ่นโปแลนด์)

Form 13614- C (เวอร์ชัน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • โปรตุเกส

Form 13614- C (เวอร์ชัน)

ความลึกสี: Retrieved Reader (เวอร์ชัน)

Form 13614-C (เวอร์ชัน Punjabi)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • ภาษาปัญจาบ

Form 13614-C (เวอร์ชัน Punjabi)

ความลึกสี: แผ่นทบทวน (รุ่นของ Punjabi)

Form 13614-C (เวอร์ชัน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • รัสเซีย

Form 13614-C (เวอร์ชัน)

ความลึกสี: แผ่นทบทวน (เวอร์ชันของรัสเซีย)

Form 13614- C (เวอร์ชัน Somali)
 • โซมาลี
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่

Form 13614- C (เวอร์ชัน Somali)

ความลึกสี: แผ่นทบทวน (รุ่นโซมาลี)

Form 13614- C (เวอร์ชัน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 13614- C (เวอร์ชัน)

ความลึกสี: แผ่นทบทวน (รุ่นสเปน)

Form 13614- C (เวอร์ชัน)
 • ภาษี
 • ภาษาตากาล็อก
 • สรรพากรพื้นที่

Form 13614- C (เวอร์ชัน)

ความลึกสี: แผ่นทบทวน (รุ่นของทากาล็อก)

Form 13614- C (รุ่น Urdu)
 • ภาษาอูรดู
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่

Form 13614- C (รุ่น Urdu)

ความลึกสี: แผ่นทบทวน (รุ่นของ Urdu)

Form 13614-C (เวอร์ชันของVietnse)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • เวียตนาม

Form 13614-C (เวอร์ชันของVietnse)

ความลึกสี: แผ่นงานสําหรับทบทวน (Vetnamese รุ่น)

Form 13614-NR
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 13614-NR

ผู้ ที่ ไม่ ใช่ ชาว ต่าง ชาติ ที่ เข้า ไป สัมภาษณ์ และ สัมภาษณ์

Form 13615
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 13615

มาตรฐาน การ ประพฤติ ของ อาสา สมัคร โปรแกรม

Form 13615 (เวอร์ชัน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 13615 (เวอร์ชัน)

มาตรฐาน การ ประพฤติ ของ อาสา สมัคร - ViTA/TICE โปรแกรม (รุ่นภาษาสเปน)

Form 1363
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1363

ส่งออกใบรับรองการหมดอายุ

Form 13690
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 13690

Check name และ deducation

Form 1369
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 1369

แล้วเงินคืนของฉันล่ะ

Form 13711
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 13711

ทูล ขอ การ ช่วย เหลือ

Form 13715
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 13715

ข้อมูล Site ของอาสาสมัคร แผ่น

Form 13748
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 13748

งาน/ การลงทะเบียน

Form 13750
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 13750

การเลือกตั้งการมีส่วนร่วมในการประกาศ มาตรา 2005-80 Institute Initiative

Form 13751
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 13751

การ ตก ลง เรื่อง ความ ถูก ต้อง

Form 13768
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 13768

โปรแกรม สมาชิก คณะ กรรมการ ดู แล ภาษี ระบบ อิเล็กทรอนิกส์

Form 13797
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 13797

ตรวจสอบความซับซ้อน

Form 13803
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 13803

โปรแกรมที่จะเข้าร่วมในโครงการบริการด่วนบริการบริการเพื่อการให้บริการรายได้ (FEFS)

Form 13844
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 13844

โปรแกรมสําหรับลดสัญญาของผู้ใช้สําหรับการติดตั้ง

Form 13844 (เวอร์ชันชาวสเปน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 13844 (เวอร์ชันชาวสเปน)

โปรแกรมสําหรับลดรุ่นผู้ใช้สําหรับการติดตั้งสัญญา (รุ่นภาษาสเปน)

Form 109
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 109

การลบภาษี

Form 13930
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 13930

โปรแกรม สําหรับ ข้อ ตก ลง กลาง

Form 13973
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 13973

เครดิตภาษีครอบคลุมสุขภาพ (HCTC) การชําระเงินแบบขาวสะอาด

Form 176
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 176

ส่วนระบุสถานะของรายการ

Form 167
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 167

วิ ตา วางแผนงบประมาณที่อนุญาต

Form 13978
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 13978

โครงการ ที่ วาง แผน ไว้

Form 13989
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 13989

ความละเอียดตัวพิมพ์ใหญ่ของ ISRS แผ่นข้อมูล

Form 13997
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 13997

การ ทํา ให้ ข้อ คัมภีร์ ของ คุณ เป็น จริง และ มี เหตุ ผล

Form 14017
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14017

โปรแกรมสําหรับปรับเทียบเพลงอย่างรวดเร็ว

Form 14039
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14039

การแสดงตัว

Form 14039 (เวอร์ชันของสเปน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 14039 (เวอร์ชันของสเปน)

Thef Fiffer Affidavit (เวอร์ชันภาษาสเปน)

Form 14039-B
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14039-B

การแสดงตัวของธุรกิจ แปรงทาสี

Form 14039- B (เวอร์ชัน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 14039- B (เวอร์ชัน)

Theft Affidavit (เวอร์ชันชาวสเปน)

Form 14095
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14095

เงิน ที่ ให้ (HCTC) เรียก เก็บ ภาษี

Form 14134
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14134

โปรแกรมสําหรับใบรับรองการอนุญาตสิทธิ์

Form 14135
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14135

โปรแกรมสําหรับใบรับรองการเพิกถอนทรัพย์สินจากรัฐบาล

Form 14154 (อังกฤษ-สเปน Vers9ion)
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 14154 (อังกฤษ-สเปน Vers9ion)

แบบฟอร์ม W7 Checklist

Form 14157
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14157

ตัวเตรียมการกลับ

Form 14157 (เวอร์ชันชาวสเปน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 14157 (เวอร์ชันชาวสเปน)

ตัวเตรียมการกลับ (รุ่นภาษาสเปน)

Form 14157-A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14157-A

การ ฉ้อ โกง หรือ การ ทํา ผิด

Form 14157- A (เวอร์ชัน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 14157- A (เวอร์ชัน)

การตั้งค่าการกลับภาษี

Form 14199
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14199

Cobra การตรึงตําแหน่ง

Form 14204
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14204

คํา แนะ นํา เรื่อง ภาษี สําหรับ ผู้ สูง อายุ (TCE) โปรแกรม ตรวจ สอบ และ ติด ต่อ

Form 14234
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14234

โพรเซสความอิ่มตัว (CAP)

Form 14234-A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14234-A

International Assuncence prograph (CAAP). สืบค้นเมื่อ 7 January Casene (CRCQ)

Form 14234-A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14234-A

Compliance Assurance Process (CAP) Research Credit Questionnaire (CRCQ)

Form 14234-B
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14234-B

แม่แบบอินเทอร์คอมพานี ( MIT)

Form 14234-B
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14234-B

Material Intercompany Transactions Template (MITT)

Form 14234-C
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14234-C

Taxpayer Initial Issues List

Form 14234-C
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14234-C

รายการผู้ชําระภาษี

Form 14234-D
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14234-D

Tax Control Framework Questionnaire

Form 14234-D
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14234-D

คําถามเกี่ยวกับการควบคุมภาษี

Form 14242
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14242

รายงาน ที่ น่า สงสัย

Form 14242 (เวอร์ชันแมนดาริน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14242 (เวอร์ชันแมนดาริน)

รายงานผู้ต้องสงสัยเรื่องภาษีที่เพิ่มมากขึ้น หรือการเตรียมความพร้อม (ฉบับแมนดาริน)

Form 14242 (เวอร์ชัน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 14242 (เวอร์ชัน)

รายงานผู้ต้องสงสัยเรื่องภาษีที่เพิ่มมากขึ้น หรือผู้เตรียมความพร้อม (ฉบับที่สั้น)

Form 14310
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14310

เพื่อน ร่วม งาน และ อาสา สมัคร

Form 14335
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14335

ติดต่อข้อมูลของโครงการ ViTA และ TCE Group Profiles

Form 14345
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14345

รายการ สําหรับ การ ติด ต่อ กับ คน ต่าง ชาติ ที่ มี คุณสมบัติ, การ มี ส่วน ร่วม ใน ต่าง ประเทศ, หรือ การ ยึด มั่น กับ สถานะ ความ ไว้ วางใจ ใน ต่าง ประเทศ

Form 1460
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1460

ผู้ ให้ การ ศึกษา ต่อ ไป

Form 14364
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14364

โครงการ ศึกษา ต่อ ไป

Form 14392
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14392

การ ร้อง ขอ การ ศึกษา ต่อ ไป

Form 14402
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14402

Revenue Code (IRC) มาตรา 6702(d) การลดโทษของภาษีที่ร้ายแรง

Form 14411
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14411

รูปแบบการลดปัญหาระบบ

Form 1414
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1414

ประมวลกฎหมายกลุ่ม

Form 14417
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14417

ข้อ ตก ลง ที่ น่า พอ ใจ - หน่วยงานที่ไม่ประสบความสําเร็จ (รัฐบาลท้องถิ่นและท้องถิ่น, รัฐบาลต่างประเทศ, องค์กรพาณิชย์, และธุรกิจเอกชน)

Form 14429
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14429

การ เรียก ร้อง ให้ ทํา การ เสีย ภาษี

Form 14439
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14439

รายงานข้อมูลพนักงาน

Form 14446 (เวอร์ชันของอาหรับ)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • อาหรับ

Form 14446 (เวอร์ชันของอาหรับ)

University ViTA/TICE ค่าใช้จ่ายภาษี Constructor (เวอร์ชันภาษาอาหรับ)

Form 14446 (รุ่นเบงกาลี)
 • เบงกาลี
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14446 (รุ่นเบงกาลี)

Airtual ViTA/TE ค่าใช้จ่ายภาษี Constate (เวอร์ชันของอังกฤษ)

Form 14446 (Chinese-Sipply รุ่น)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14446 (Chinese-Sipply รุ่น)

Virtual ViTA/TE ค่าใช้จ่ายภาษี Constate (เวอร์ชันของจีน-Sied)

Form 14446 (เวอร์ชัน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • จีน (ดั้งเดิม)

Form 14446 (เวอร์ชัน)

Airtual ViTA/TE ค่าใช้จ่ายภาษี continuation (เวอร์ชัน)

Form 14446 (เวอร์ชันฝรั่งเศส)
 • ภาษี
 • ภาษาฝรั่งเศส
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14446 (เวอร์ชันฝรั่งเศส)

Airtual ViTA/TE ค่าใช้จ่ายภาษี Constructor (ฉบับฝรั่งเศส)

Form 14446 (รุ่นเยอรมัน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • ภาษาเยอรมัน

Form 14446 (รุ่นเยอรมัน)

Airtual ViTA/TE ค่าใช้จ่ายภาษี Constructor (เวอร์ชันของเยอรมัน)

Form 14446 (รุ่น Guiaat)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • คุชราต

Form 14446 (รุ่น Guiaat)

University ViTA/TE ค่าใช้จ่ายภาษี Constructor (รุ่นกัสจาราตี)

Form 14446 (รุ่น Hitian Criginal)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • เฮติครีโอล

Form 14446 (รุ่น Hitian Criginal)

Virtual ViTA/TE ค่าใช้จ่ายภาษี Constructor (รุ่น Hitian Criginal)

Form 14446 (รุ่นอิตาลี)
 • ภาษี
 • ภาษาอิตาลี
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14446 (รุ่นอิตาลี)

University ViTA/TE ค่าใช้จ่ายภาษี Constructor (รุ่นอิตาลี)

Form 14446 (เวอร์ชันญี่ปุ่น)
 • ญี่ปุ่น
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14446 (เวอร์ชันญี่ปุ่น)

University ViTA/TE ค่าใช้จ่ายภาษี Constate (เวอร์ชันของญี่ปุ่น)

Form 14446 (เวอร์ชัน Khmer)
 • ภาษี
 • เขมร
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14446 (เวอร์ชัน Khmer)

Virtual ViTA/TE ค่าใช้จ่ายภาษี Constate (เวอร์ชันของ Khmer)

Form 14446 (เวอร์ชันของเกาหลี)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • เกาหลี

Form 14446 (เวอร์ชันของเกาหลี)

Airtual ViTA/TE ค่าใช้จ่ายภาษี Constate (เวอร์ชันของเกาหลี)

Form 14446 (เวอร์ชันปี พ.ศ
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • เปอร์เซีย

Form 14446 (เวอร์ชันปี พ.ศ

Virtual ViTA/TICE prilter Constructor (เวอร์ชันปี ค.ศ

Form 14446 (เวอร์ชัน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • ขัด

Form 14446 (เวอร์ชัน)

Airtual ViTA/TE ค่าใช้จ่ายภาษี Constate (เวอร์ชัน)

Form 14446 (เวอร์ชัน Portuse)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • โปรตุเกส

Form 14446 (เวอร์ชัน Portuse)

Airtual ViTA/TE ค่าใช้จ่ายภาษี Constate (เวอร์ชัน)

Form 14446 (เวอร์ชัน Punjabi)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • ภาษาปัญจาบ

Form 14446 (เวอร์ชัน Punjabi)

Airtual ViTA/TE ค่าใช้จ่ายภาษี Constate (ฉบับที่ออกจําหน่าย)

Form 14446 (Rev. 11-2021)
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14446 (Rev. 11-2021)

ภาพเสมือน/ ภาพเคลื่อนไหว ข้อ ตก ลง ผู้ เสีย ภาษี

Form 14446 (เวอร์ชันของรัสเซีย)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • รัสเซีย

Form 14446 (เวอร์ชันของรัสเซีย)

Airtual ViTA/TE ค่าใช้จ่ายภาษี Constate (เวอร์ชันรัสเซีย)

Form 14446 (เวอร์ชัน Somali)
 • โซมาลี
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14446 (เวอร์ชัน Somali)

Airtual ViTA/TE ค่าใช้จ่ายภาษี Constate (เวอร์ชัน Somal)

Form 14446 (เวอร์ชัน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 14446 (เวอร์ชัน)

University ViTA/TICE ค่าใช้จ่ายภาษี Constructor (รุ่นภาษาสเปน)

Form 14446 (ต.ค
 • ภาษี
 • ภาษาตากาล็อก
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14446 (ต.ค

Virtual ViTA/TE ค่าใช้จ่ายภาษี Constructor (รุ่น Taglog)

Form 14446 (รุ่น Urdu)
 • ภาษาอูรดู
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14446 (รุ่น Urdu)

Airtual ViTA/TE ค่าใช้จ่ายภาษี Constate (เวอร์ชัน)

Form 14446 (เวอร์ชันของVietnse)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • เวียตนาม

Form 14446 (เวอร์ชันของVietnse)

Airtual ViTA/TICE prilter Constate (wetnamese รุ่น)

Form 14452
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14452

บัญชีผู้ใช้หรือสถานะต่างประเทศ

Form4453
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form4453

การคอมโพเนนท์ฟังก์ชัน

Form 14454
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14454

สิ่งที่แนบมาด้วยNovember

Form 14457
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14457

Internationdlogy example expression example and application

Form 1462
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1462

การอนุญาตสิทธิ์สําหรับการตรวจสอบข้อมูล - สํานักงานผู้เตรียมการกลับของ IRS

Form467
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form467

คํา แถลง เกี่ยว กับ สิ่ง ที่ ถูก ละ ไว้

Form 14497
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14497

แจ้งให้ทราบถึงการขายอสังหาริมทรัพย์

Form 14498
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14498

โปรแกรมสําหรับการปฏิเสธการขายคุณสมบัติ หลุด พ้น จาก ภาษี ของ รัฐบาล

Form 14534
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14534

ใบรับรองทบทวนคุณภาพ (inception)

Form 14568
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14568

รุ่น VP การระบุความซับซ้อน

Form 14568-A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14568-A

รุ่น VP การระบุพิกัด - ตารางเวลา 1: Interim nonamender ล้มเหลว

Form 14568-B
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14568-B

รุ่น VP Complencial Statement - กําหนดการ 2: Nonnamender Parts for IRC 401 (a) Planguage

Form 14568-C
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14568-C

รุ่น VP 2561. กรุงเทพมหานคร 3 ส.ส.ส. และ ส.ส.ส

Form 14568-D
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14568-D

รุ่น VP การ ระบุ เวลา ที่ ครบ ถ้วน - ตาราง เวลา 4 SCPLE IRAS

Form 14568-E
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14568-E

รุ่น VP Permincial-tatementment: Plan Lan Parts (โครงการวิกิกีฬาและแผน 403 (b)

Form 14568-F
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14568-F

รุ่น VP Commincial Statement-Sedle 6 Eliger Aligator February (401(k) และ 403(b) วางแผนเท่านั้น)

Form 14568-G
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14568-G

รุ่น VP Companyment-กําหนดการ 7 (in อังกฤษ) ล้มเหลวในการรื้อถอน elective Developers in Exccess of the 402(g) จํากัด

Form 14568-H
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14568-H

รุ่น VP ระบบคอมไพล์ 8: ไม่ ได้ จ่าย เงิน เวลา

Form 14568-I
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14568-I

รุ่น VP การ จัด ลําดับ ความ ร่วม มือ - ตาราง เวลา 9: จํากัด ท่าเรือปลอดภัย การแก้ไขโดยการแก้ไขแผน

Form 14581-A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14581-A

เอฟ

Form 14581-B
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14581-B

ประเด็น ระหว่าง ชาติ

Form 14581-C
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14581-C

เวชกรรมครอบคลุมความสมหวังในตัวเอง สําหรับข้าราชการของรัฐและในท้องถิ่น

Form 14581-D
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14581-D

ภาษี อื่น ๆ เป็น ประเด็น สําคัญ

Form 14581-E
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14581-E

แผนเกษียณอายุครอบคลุมความสมหวังในตัวเอง สําหรับรัฐและรัฐบาลท้องถิ่น

Form 14581-F
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14581-F

การครอบคลุมด้านความมั่นคงของสังคม ครอบคลุมตัวเองเพื่อความมั่นคงของรัฐและรัฐบาลท้องถิ่น

Form 14581-G
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14581-G

พนักงาน หรือ ผู้ รับ เหมา โดย ไม่ หมาย พึ่ง

Form 14652
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 14652

การ บ่น เรื่อง สิทธิ พลเมือง

Form 14652 (เวอร์ชันจีน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14652 (เวอร์ชันจีน)

แก้ไขโครงการหลัก..

Form 14652 (เวอร์ชันเกาหลี)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • เกาหลี

Form 14652 (เวอร์ชันเกาหลี)

การบ่นเรื่องสิทธิพลเมือง (เวอร์ชันของเกาหลี)

Form 14652 (เวอร์ชันรัสเซีย)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • รัสเซีย

Form 14652 (เวอร์ชันรัสเซีย)

การ บ่น เรื่อง สิทธิ พลเมือง (ฉบับ แปล รัสเซีย)

Form 14652 (เวอร์ชันวิกิตาร์ส)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • เวียตนาม

Form 14652 (เวอร์ชันวิกิตาร์ส)

แก้ไขโครงการหลัก..

Form 1363
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1363

การเลือกตั้งโดยบุคคลของสหรัฐ ที่เดินทางไปนอกสหรัฐอเมริกา เพื่อตรวจการต่างประเทศ

Form 14654
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14654

การปรับโครงสร้างโดยบุคคลในสหรัฐฯ ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา สําหรับเครื่องปรับอากาศภายในประเทศ

Form 14693
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14693

โปรแกรมสําหรับ discounted rates ของ Hister Award

Form 14704
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14704

Transmital Planguage Transmital planguage … Form 5500-EZ fileter Proup Proup Profile (Revenue Production 2015-32)

Form 14708
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14708

การ พิจารณา คํา ขอ สําหรับ การ เกษียณ อายุ ของ แคนาดา

Form 14726
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14726

Weaver of the Stand of the last of the last example attachments (FPA)

Form 14764
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14764

ESRP ปฏิกิริยา

Form 14765
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14765

สมุดที่อยู่

Form 14773
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14773

เสนอ ด้วย การ ประนีประนอม

Form 11573- A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 11573- A

เสนอ ด้วย การ ประนีประนอม

Form 1481
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 1481

ระบบ ชําระ ภาษี แบบ อิเล็กทรอนิกส์ ของ รัฐบาล (EFFS) ○ การ รับรอง ความ เป็น อยู่

Form 14815
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14815

การ สนับสนุน เอกสาร ต่าง ๆ เพื่อ พิสูจน์ ว่า ลูก เสีย ภาษี (CTC) และ เป็น ที่ ยอม รับ ของ ผู้ อื่น (ODC) สําหรับ 2018-2025

Form 14815-A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14815-A

การ สนับสนุน เอกสาร ต่าง ๆ เพื่อ พิสูจน์ ว่า ลูก เสีย ภาษี (CTC) และ เป็น ที่ ยอม รับ ของ ผู้ อื่น (ODC) ใน ปี 2021

Form 14824
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14824

การรองรับเอกสารต่าง ๆ เพื่อพิสูจน์สถานะการค้นหา

Form 14950
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 14950

การตรวจสอบความถูกต้องของภาษีพรีเมียม

Form 15028
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 15028

การรับรองการร่วมค้าเพื่อสาธารณะเพื่อแจ้งให้ทราบ หุ้นส่วนที่ได้รับการกําหนดและเป็นผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับการรับรองแล้ว สําหรับการปรับโครงสร้างภายใน IRC(62)

Form 15057
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 15057

การ ตก ลง ที่ จะ จด จํา เรื่อง การ ปรับ ปรุง ความ เป็น ส่วน ตัว ขั้น สุด ท้าย

Form 15080
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 15080

การห้ามปิดภาษี

Form 15086
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 15086

เสนอ ใน การ เจรจา กับ ประชาชน เรื่อง การ รักษา โรค

Form 15094
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 15094

การ ให้ ข้อมูล เกี่ยว กับ ภาษี

Form 15100
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 15100

ร้องขอตัวจัดการภาษี

Form 15100 (เวอร์ชัน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 15100 (เวอร์ชัน)

หมายเลขผู้ส่งภาษีของผู้รับฉันทะ (ATIN) ร้องขอเพิ่มเติม (รุ่นภาษาสเปน)

Form 15101
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 15101

นําเสนอหมายเลขประกันสังคม (SN) สําหรับลูกบุญธรรม

Form 15101 (เวอร์ชันของสเปน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 15101 (เวอร์ชันของสเปน)

ให้หมายเลขประกันสังคม (SSN) สําหรับลูกบุญธรรม (เวอร์ชันชาวสเปน)

Form 15103
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 15103

Form 1040 ผลตอบแทนความผันผวน

Form 15103 (เวอร์ชันของสเปน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 15103 (เวอร์ชันของสเปน)

Form 1040 Return Delinquency (เวอร์ชันของสเปน)

Form 15104
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 15104

สถานะของผู้เสียภาษี เลอฟอย

Form 15104 (เวอร์ชันของสเปน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 15104 (เวอร์ชันของสเปน)

สถานะของผู้เสียภาษี Levy (เวอร์ชันของสเปน)

Form 15105
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 15105

ไม่มีการทําลายความเหลื่อมล้ํา

Form 15105 (เวอร์ชันของสเปน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 15105 (เวอร์ชันของสเปน)

ไม่มีการทําลายความเหลื่อมล้ํา

Form 15106
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 15106

ต้องการข้อมูลผู้ชําระภาษีที่ปรับปรุงแล้ว

Form 15107
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 15107

การร้องขอข้อมูลสําหรับผู้เสียภาษี

Form 15107 (เวอร์ชันชาวสเปน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่

Form 15107 (เวอร์ชันชาวสเปน)

ร้องขอข้อมูลสําหรับผู้ชําระภาษีที่ถูกยกเลิกแล้ว (รุ่นภาษาสเปน)

Form 15109
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 15109

ขอ ลด หย่อน ภาษี

Form 15110
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 15110

ไดเรกทอรีสําหรับเก็บลูกเพิ่มเติม

Form 15110 (เวอร์ชันของสเปน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 15110 (เวอร์ชันของสเปน)

เพิ่มการเก็บภาษีลูก

Form 15111
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 15111

Hormed Access Housewardheet (CP 09)

Form 15111 (เวอร์ชันชาวสเปน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 15111 (เวอร์ชันชาวสเปน)

Journal Abook Housewardheet (CP 09) (spanish version)

Form 15112
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 15112

Februarychet (CP 27)

Form 15112 (เวอร์ชันชาวสเปน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 15112 (เวอร์ชันชาวสเปน)

Journal Alled Admin Access Houseward Hardheet (CP 27) (เวอร์ชันชัน)

Form 152200
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 152200

ใบรับรองของการทําให้สมบูรณ์ (เครื่องเตรียมความพร้อมชั่วคราว)

Form 15227 (อังกฤษ - สเปนเวอร์ชัน)
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 15227 (อังกฤษ - สเปนเวอร์ชัน)

โปรแกรมสําหรับการป้องกันการแสดงตัวเลขประจําตัว (IPPN) (อังกฤษ- สเปน)

Form 15230
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 15230

โครงการพัฒนาบริการอาวุโส

Form 15230-A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 15230-A

รายงานการใช้แรงงานสําหรับโครงการพัฒนาผู้บริหารอาวุโส

Form 15230-B
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 15230-B

การ รับ ใช้ ต่อ ไป

Form 15237
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 15237

Administive distrieves ภายใต้มาตรา 7426(h), 7432, 7433 (a-d)

Form 15237-A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 15237-A

ร้องขอมาตรา 7430 ค่า ใช้ จ่าย ที่ กู้ ได้

Form 15247
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 15247

Product Review back for SPEC Productions

Form 15250
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 15250

การแจ้งให้ทราบจากธนาคารไม่ไว้วางใจ/Custodian

Form 15254
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 15254

ร้องขอมาตรา 754

Form 15272
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 15272

ViTA/ TATE วางแผนความปลอดภัย

Form 15288
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 15288

ร้องขอการเลือกตั้งคู่ปรับรีโมก ภายใต้มาตรา 6221 (b) หรือร้องขอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมภายใต้ 1101(g) (4) (4)

Form 15307
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 15307

Indlogy Post-Fining สําหรับผู้ชําระภาษีธุรกิจขนาดใหญ่

Form 15314
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 15314

ผู้ชําระภาษีชั่วคราว

Form 15315
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 15315

กําหนดโครงการผลประโยชน์ประจําปี

Form 15320
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 15320

โปรแกรม สําหรับ สมาชิก ใน การ ประชุม สุด ยอด ความ ปลอด ภัย

Form 15344
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 15344

การ เตรียม ภาษี และ ความ ช่วย เหลือ สําหรับ ลูกจ้าง ของ คุณ อย่าง เสรี!

Form 15345
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 15345

การ เตรียม ภาษี และ ความ ช่วย เหลือ สําหรับ สมาชิก ของ คุณ โดย ไม่ คิด มูลค่า!

Form 15348
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 15348

การ ชําระ ภาษี ของ คุณ มี ค่า น้อย กว่า นี้

Form 15349
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 15349

แฟ้ม ภาษี ของ คุณ เอง เพื่อ อิสระ

Form 15349 (เวอร์ชันของสเปน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 15349 (เวอร์ชันของสเปน)

แฟ้มภาษีของคุณเองเพื่อฟรี (ฉบับภาษาสเปน)

Form 15358
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 15358

โพรโทคอลความปลอดภัยโคโรนาไวรัสสําหรับ Vita/TE Site

Form 15373
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 15373

ViTA/ TATE การเตรียมภาษีเสรี โดยใช้ OPI (OPI) Interprilter Service

Form 15397
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 15397

โปรแกรมสําหรับขยายเวลาไปยังสถานะผู้รับ furnish

Form 15,400
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 15,400

รายงานผู้ขายรถสะอาด

Form 15434
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 15434

โปรแกรมสําหรับผู้ดูแลโครงการ (ERC) International Discool

Form 15601
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 15601

Initiative Action Day

Form 2032
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 2032

สัญญา ครอบคลุม ภาย ใต้ หัว เรื่อง ที่ สอง ของ พระราชบัญญัติ ความ มั่นคง ของ สังคม

Form 2063
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 2063

U.S. ออกเดินทางจากเอเลี่ยนในสถานะภาษีรายได้

Form 2106
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 2106

ธุรกิจ ของ ลูกจ้าง

Form 211- A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 211- A

โปรแกรมบังคับใช้กฎหมายของรัฐหรือท้องถิ่นสําหรับการปรับปรุงข้อมูลดั้งเดิม

Form 2120
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 2120

ปฏิญญาการรองรับหลายฉบับ

Form 2159
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 2159

การ ลง ทุน

Form 2159 (เวอร์ชัน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 2159 (เวอร์ชัน)

ข้อ ตก ลง เรื่อง การ ลง เบี้ย เลี้ยง (ฉบับ แปล ภาษา สเปน)

Form 2210
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 2210

การ เสีย ภาษี โดย ปัจเจกบุคคล, ค่า ใช้ จ่าย, และ ความ ไว้ วางใจ

Form 2210-F
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 2210-F

การ เสีย ภาษี โดย ประมาณ ของ ชาว นา และ ชาว ประมง

Form 2220
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 2220

การ จ่าย ภาษี โดย ทาง นิติ บุคคล

Form 2290
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 2290

ทางหลวงขนาดใหญ่ การขนส่งใช้การคืนภาษี

Form 2290 (เวอร์ชัน) พ.ศ
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 2290 (เวอร์ชัน) พ.ศ

ไดรเวอร์หนัก ใช้การคืนค่าภาษี (รุ่นภาษาสเปกตรัม)

แบบฟอร์ม 23
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

แบบฟอร์ม 23

โปรแกรมสําหรับการขอข้อมูลเพื่อปฏิบัติก่อนทําการประมวลผลภายใน

Form 2350
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 2350

โปรแกรมสําหรับขยายเวลาไปยังแฟ้มภาษีที่ส่งมาแล้วของสหรัฐอเมริกา

Form 2350 (เวอร์ชันของสเปน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 2350 (เวอร์ชันของสเปน)

โปรแกรมสําหรับขยายเวลาให้กับ file. สืบค้นภาษีรายได้ของ US (spanish version)

Form 2438
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 2438

ภาษี เงิน คืน

Form 2439
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 2439

แจ้งให้ทราบผู้ถือหุ้นของ Undistitished เมืองหลวงยาว

Form 2441
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 2441

การ เอา ใจ ใส่ ดู แล ลูก และ คน อื่น ๆ

Form 2553
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 2553

การเลือกตั้งโดยบริษัทธุรกิจขนาดเล็ก (ตามมาตรา 1362 แห่งประมวลกฎหมายภายใน)

Form 2555
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 2555

รายได้จากต่างชาติ

Form 2587
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 2587

โปรแกรม สําหรับ ตรวจ สอบ การ สมัคร ใจ พิเศษ

Form 2624
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 2624

ต้องการรายชื่อผู้ติดต่อของพรรคที่สาม

Form 2678
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 2678

ผู้จ้างงาน/ ผู้จ่ายเงิน

Form 2848
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 2848

อํานาจ ของ ทนาย ความ และ คํา แถลง ของ ผู้ แทน

Form 2848 (เวอร์ชัน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 2848 (เวอร์ชัน)

อํานาจของอัยการและผู้แทนราษฎร (เวอร์ชันชาวสเปน)

Form 3115
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 3115

โปรแกรม สําหรับ การ เปลี่ยน วิธี การ บัญชี

Form 3468
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 3468

เครดิตการลงทุน

Form 3491
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 3491

โปรแกรมการล้างข้อมูลผู้ใช้

Form 3520
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 3520

การ กลับ เยี่ยม ประจํา ปี

Form 3520-A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 3520-A

International retrievedment of February Enternation with a U.S. เจ้าของ (ส่วน 6048)

Form 3800
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 3800

ที่อยู่ทั่วไปของธุรกิจ

Form 381- A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 381- A

ผู้จําหน่าย ACH/ Miscellanous การ ลง ทุน - HCTC

Form 3881, ACH ขายเบ็ดเตล็ด การ ลง ทุน
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 3881, ACH ขายเบ็ดเตล็ด การ ลง ทุน

ผู้จําหน่าย ACH/ Miscellanous การ ลง ทุน

Form 3903
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 3903

หมดอายุ

Form 3911
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 3911

ผู้ เสีย ภาษี กล่าว ถึง การ คืน ดี กัน

Form 3911 (เวอร์ชันส)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 3911 (เวอร์ชันส)

ผู้ เสีย ภาษี เรียก เก็บ เกี่ยว กับ การ ชดเชย (ฉบับ แปล ภาษา สเปน)

Form 3921
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 3921

ออกกําลังกายของตัวเลือกสต็อกที่เป็นศูนย์ ภายใต้มาตรา 422(b)

Form 3922
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 3922

2561. การโอนหุ้นผ่านแผนการซื้อหุ้นหุ้นภายใต้มาตรา 423 (ค.ศ

Form 3949-A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 3949-A

ข้อมูลอ้างอิง

Form 4029
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 4029

ใบ สมัคร สําหรับ การ ปลด ปล่อย จาก ความ มั่นคง ทาง สังคม และ ยา รักษา โรค ภาษี และ การ ได้ รับ ประโยชน์

Form 4089
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 4089

แจ้งให้ทราบถึงการสลายตัว

Form 4136
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 4136

ค่า เสีย ภาษี ของ รัฐบาล

Form 4137
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 4137

ภาษี ความ ปลอด ภัย ทาง สังคม และ ยา รักษา โรค ใน ราย ได้ ที่ ไม่ ได้ รับ การ แก้ไข

Form 4219
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 4219

คํา แถลง เกี่ยว กับ ความ เป็น ไป ได้ ของ ผู้ เสีย ภาษี, ความ แน่ ใจ, หรือ คน อื่น ๆ ใน เรื่อง การ เก็บ ภาษี

Form 4255
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 4255

การหาเงินทุนใหม่

Form 433- A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 433- A

รายละเอียดของคลังสื่อสําหรับ Allers Wage และ elp-Empyed persons

Form 433- A (OIC)
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 433- A (OIC)

รายละเอียดของคลังสื่อสําหรับ Allers Wage และ elp-Empyed persons

Form 433- A (OIC) (เวอร์ชัน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 433- A (OIC) (เวอร์ชัน)

รายละเอียดของคลังสื่อ ปัจเจกบุคคลมีเอกลักษณ์

Form 433- A (เวอร์ชัน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 433- A (เวอร์ชัน)

รายละเอียดของคลังสื่อสําหรับ Wage Earners และ elp-Employed ปัจเจกบุคคล (เวอร์ชัน)

Form 433- B
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 433- B

รายละเอียดของคลังสื่อ

Form 433- B (OIC) (เวอร์ชันภาษาสเปน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 433- B (OIC) (เวอร์ชันภาษาสเปน)

การแจ้งข้อมูลคลังสําหรับธุรกิจ (เวอร์ชันของสเปน)

Form 433- B (versions)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 433- B (versions)

การแจ้งข้อมูลคลังสําหรับธุรกิจ (เวอร์ชันของสเปน)

Form 433-D
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 433-D

การ ลง นาม

Form 433- D (เวอร์ชัน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 433- D (เวอร์ชัน)

การ ลง นาม

Form 433-F
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 433-F

การระบุข้อมูลคลังสื่อ

Form 433- F (เวอร์ชัน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 433- F (เวอร์ชัน)

การระบุข้อมูลคลังสื่อ (รุ่นภาษาสเปน)

Form 433-H
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 433-H

การติดตั้งสัญญาและการจัดการข้อมูลคลังสื่อ

Form 433- H (เวอร์ชัน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 433- H (เวอร์ชัน)

^ติดตั้งสัญญาและรายงานข้อมูลคลังสื่อ (รุ่นภาษาสเปน)

Form 4361
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 4361

การ ยื่น คํา ร้อง ขอ การ ปลด ปล่อย จาก ภาษี ด้วย ตน เอง เพื่อ ใช้ โดย ผู้ เผย แพร่, สมาชิก แห่ง ระเบียบ ทาง ศาสนา และ วิทยาศาสตร์ คริสเตียน

Form 4419
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 4419

การเข้ารหัส SOCKS มีรหัสควบคุมแบบโปร่งแสง (TCC) การตรวจสอบข้อมูล ผลตอบแทนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (FIRE)

Form 4421
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 4421

คณะกรรมาธิการและสํานักงานอัยการ

Form 4422
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 4422

โปรแกรมสําหรับกระจายใบรับรอง

Form 4423
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 4423

โปรแกรมสําหรับกรองข้อมูลการเรียกดู Affordable Card Act (ACA) Result

Form 4461
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 4461

โปรแกรม สําหรับ การ ปรับ ปรุง มาตรฐาน หรือ ไม่ ได้ ทํา ตาม มาตรฐาน วางแผนการมีส่วนร่วมที่กําหนดไว้ล่วงหน้า

Form 4461- A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 4461- A

โปรแกรม สําหรับ การ ปรับ ปรุง มาตรฐาน หรือ ไม่ ได้ ทํา ตาม มาตรฐาน วางแผนหากําไรก่อนกําหนด

Form 4461- B
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 4461- B

โปรแกรม สําหรับ การ ปรับ ปรุง มาตรฐาน หรือ ไม่ ได้ ทํา ตาม มาตรฐาน แผนก่อนการพิสูจน์

Form 4461-C
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 4461-C

Application for application of Standardized หรือ University 403(b) pre-Appification Planguage

Form 4466
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 4466

โปรแกรมคอร์ปอเรชันสําหรับการชําระหนี้อย่างรวดเร็วของภาษีโดยประมาณ

Form 4506
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 4506

ต้องการคัดลอกการคืนภาษี

Form 4506 (เวอร์ชันชาวสเปน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 4506 (เวอร์ชันชาวสเปน)

การร้องขอคัดลอกการคืนภาษี (ฉบับพิเศษ)

Form 4506-A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 4506-A

ร้องขอสําเนาของ IRS หรือองค์กรการเมือง

Form 4506-B
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 4506-B

ร้องขอสําเนาโปรแกรมหรือ Letter ขององค์กรที่ว่างเปล่า

Form 4506-C
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 4506-C

ISD การ เรียก เก็บ ภาษี

Form 4506-F
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 4506-F

ผู้ เสีย ชีวิต จาก การ ฉ้อ โกง

Form 4506-T
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 4506-T

การ เรียก เก็บ ภาษี

Form 4506- T (เวอร์ชัน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 4506- T (เวอร์ชัน)

การร้องขอการคืนภาษีแบบ Transcription (spanish version)

Form 4506-T-EZ
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 4506-T-EZ

คํา ขอ สั้น ๆ สําหรับ ภาษี แต่ ละ คน

Form 4506-T-EZ (เวอร์ชัน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 4506-T-EZ (เวอร์ชัน)

คํา ขอ สั้น ๆ สําหรับ ภาษี แต่ ละ คน

Form 4562
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 4562

การเพิกถอนและการขยายข้อมูล (รวมข้อมูลในรายการคุณสมบัติ)

Form 4563
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 4563

การ เพิ่ม พูน ราย ได้ สําหรับ โบนา ฟาดี ผู้ อาศัย ใน ซามัว อเมริกัน

Form 461
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 461

ข้อ จํากัด เรื่อง การ สูญ เสีย ธุรกิจ

Form 4626
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 4626

ภาษี แบบ ลด ลง

Form 4669
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 4669

การ ลง โทษ ที่ ได้ รับ

Form 4670
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 4670

การ เรียก เก็บ ภาษี บาง อย่าง

Form 4684
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 4684

ความ เป็น กลาง และ ความ ผิด พลาด

Form 420
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 420

การ กลับ มา ของ ภาษี บาง อย่าง ภาย ใต้ บท 41 และ 42 ของ ประมวล กฎหมาย ใน ท้อง ถิ่น

Form 4768
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 4768

โปรแกรมสําหรับขยายเวลา ไปเป็นแฟ้ม ผลตอบแทนและ/ หรือ จ่าย เงินในธนาคารสหราชอาณาจักร (และการโอนย้ายรุ่น)

Form 4797
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 4797

การ ขาย ทรัพย์ สิน (Also Invential Enterviews and Recapitation Ascripts ภายใต้มาตรา 179 และ 280F(b)(2)

Form 4808
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 4808

การ ทํา เงิน ให้ ครบ ถ้วน

Form 4810
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 4810

ร้องขอข้อมูลด่วน

Form 4835
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 4835

ฟาร์ม

Form 4852
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 4852

2561. กํากับโครงการ Form W-2, Wage and Subtitlement, หรือ Form 1099-R. แจกจําหน่ายจากเพนซิชัน, Annuture, Retrievement, rescientment, prilit-Sharing Plants, IRAs, prilments, previews, etc.

Form 4852 (เวอร์ชัน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 4852 (เวอร์ชัน)

2561. กํากับสําหรับ Form W-2, Wage and continuations, หรือ Form 1099-R. แจกจ่ายจาก Pennssion, Annuies, Retrievement, rescientment หรือ Princes-Sharing Plancess, IRAs, ประกันภัยสัญญา, ฯลฯ

Form 4868
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 4868

โปรแกรมสําหรับขยายเวลาโดยอัตโนมัติ สําหรับแฟ้มที่ภาษีรายได้ของแต่ละบุคคล

Form 4868 (เวอร์ชัน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 4868 (เวอร์ชัน)

โปรแกรมสําหรับขยายเวลาโดยอัตโนมัติให้กับแฟ้ม US รายได้ภาษีที่ส่งกลับ (รุ่นภาษาสเปน)

Form 4876-A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 4876-A

การ เลือก ปฏิบัติ เป็น ข้อ เรียก ร้อง

Form 4952
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 4952

ความ สนใจ ใน การ ลง ทุน

Form 4970
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 4970

ภาษี ใน การ กล่าว หา การ แจก จ่าย ความ ไว้ วางใจ

Form 4972
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 4972

ภาษี ใน การ แจก จ่าย ลูก ลัม- ซัม

Form 4977
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 4977

ตาราง เวลา ของ ความ สามารถ ใน การ เสีย ภาษี

Form 5074
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5074

การ จัด หา ภาษี ราย บุคคล ที่ ได้ รับ ให้ แก่ กวม หรือ เครือ ข่าย สังคม แห่ง หมู่ เกาะ มาเรียนา เหนือ (CNMI)

Form 5129
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5129

คํา ถาม

Form 5213
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5213

การเลือกตั้ง Postpone detered ว่าจะพิจารณาล่วงหน้าหรือไม่ ว่ากิจกรรมมีการดําเนินการในการค้า

Form 5227
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5227

ข้อมูลความไว้วางใจที่แยกที่สุด กลับค่า

Form 5300
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5300

โปรแกรม สําหรับ การ ตัดสิน ใจ เรื่อง ผล ประโยชน์ ของ ลูกจ้าง

Form 5304- SISMPLE
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5304- SISMPLE

ออมข้อมูลที่ตรงกับแผนสําหรับพนักงานงานขนาดเล็ก (SIMPLE) -- ไม่ใช่สําหรับใช้งานร่วมกับสถาบันการเงินออกแบบ

Form 5305
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5305

เรื่อง ราว ความ ไว้ วางใจ ตาม ประเพณี

Form 5305-A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5305-A

การ เกษียณ อายุ ตาม ประเพณี

Form 5305-A-SE
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5305-A-SE

Superform Sermultiple Pension -- บัญชีการชําระหนี้รายวัน การร่วมทุน

Form 5305-B
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5305-B

การ ประหยัด สุขภาพ

Form 5305-C
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5305-C

การ เก็บ รักษา สุขภาพ

Form 5305-E
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5305-E

การ เก็บ รักษา ความ ไว้ วางใจ

Form 5305-EA
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5305-EA

การ เก็บ รักษา บัญชี

Form 5305-R
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5305-R

ความ ไว้ วางใจ ใน เรื่อง การ กลับ เป็น ขึ้น จาก ตาย

Form 5305-ra
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5305-ra

ความ ไว้ วางใจ ใน เรื่อง การ กลับ เป็น ขึ้น จาก ตาย

Form 5305-RB
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5305-RB

การ ผ่อน คลาย เป็น ส่วน ตัว

Form 5305-S
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5305-S

จง ปรับ ปรุง ความ ไว้ วางใจ ของ แต่ ละ คน

Form 5305-SA
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5305-SA

จง ปรับ ปรุง ความ ไว้ วางใจ ของ แต่ ละ คน

Form 5305-SE
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5305-SE

ปรับเทียบข้อมูลบัญชีการชําระหนี้กับพนักงาน

Form 5305-SIMPLE
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5305-SIMPLE

Official Planguage ตรงกับแผนสําหรับพนักงานงานขนาดเล็ก (SIMPLE) สําหรับใช้ร่วมกับสถาบันการเงินออกแบบ

Form 5306
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5306

โปรแกรมสําหรับความเหมาะสมของ Protostype หรือพนักงาน specured personment retrievementmentment (IRA)

Form 5306- A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5306- A

Access for Appsociation of Prototype Sippolized Pension (SEP) หรือ ออมเงิน ตรงกับแผนสําหรับพนักงานงานขนาดเล็ก (แผน SIMPE IRA)

Form 5307
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5307

โปรแกรม สําหรับ การ ตั้ง ครรภ์ สําหรับ ผู้ รับ เอา หนังสือ ที่ แก้ไข ใหม่

Form 5308
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5308

การร้องขอเปลี่ยนแปลงในแผน/ปีความไว้วางใจ

Form 5309
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5309

โปรแกรม สําหรับ การ ลง ทุน ใน แผนการ ซื้อ หุ้น ของ ลูกจ้าง

Form 5310-A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5310-A

สังเกต ว่า มี การ วาง แผน เกี่ยว ข้อง หรือ การ รวม ตัว กัน, การ ปั่น ป่วน, หรือ การ โอน อสังหาริมทรัพย์ หรือ ความ เปราะ บาง; โปรด สังเกต เส้น แบ่ง เขต ธุรกิจ ที่ เป็น ระเบียบ

Form 5316
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5316

โปรแกรมสําหรับกลุ่มหรือภาษาพูล

Form 5329
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5329

ภาษีเพิ่มเติมในแผนเพิ่มเติมเพิ่มเติม (รวม IRAs) และบัญชีที่หักภาษีอื่น ๆ

Form 5330
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5330

การ กลับ มา ภาษี อีก

Form 5405
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5405

การชําระหนี้ตามเวลาแรก

Form 5434
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5434

คณะ กรรมการ ประสาน งาน ใน การ รวบ รวม ใบ สมัคร

Form 5434-A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5434-A

คณะ กรรมการ ประสาน งาน ใน การ เก็บ รวบ รวม ใบ สมัคร สําหรับ เรเน วาล

Form 5452
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5452

รายงาน ของ องค์การ เกี่ยว กับ การ แจก จ่าย อย่าง ไม่ รู้ จัก เหน็ด เหนื่อย

Form 5471
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5471

การ กลับ มา ของ บุคคล ใน สหรัฐ พร้อม ด้วย ความ นับถือ ต่อ นิติ บุคคล บาง แห่ง

Form 5471 ตาราง E
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5471 ตาราง E

เงิน ที่ ได้ มา, กําไร ใน สงคราม, และ การ เก็บ ภาษี ที่ เป็น ประโยชน์

Form 5471 ตารางงาน G-1
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5471 ตารางงาน G-1

การตั้งค่าการแบ่งปันค่าใช้จ่าย

Form 5471 กําหนดการ H
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5471 กําหนดการ H

Earnings และ proits ปัจจุบัน

Form 5471 ตาราง I-1
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5471 ตาราง I-1

ข้อมูลของรายได้ระดับต่ําที่ไม่สามารถจัดการได้

Form 5471 ตารางงาน J
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5471 ตารางงาน J

Barnings & Fishits (E&P) ของบริษัทผู้ควบคุมการต่างประเทศ

Form 5471 ตาราง M
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5471 ตาราง M

การ ถ่ายทอด ความ คิด เห็น ระหว่าง การ ควบคุม ของ นิติ บุคคล และ ผู้ถือหุ้น หรือ บุคคล อื่น ๆ ที่ เกี่ยว ข้อง

Form 5471 กําหนดการ O
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5471 กําหนดการ O

องค์กร หรือ การ จัด ระเบียบ นิติ บุคคล ต่าง ประเทศ, การ เจรจา และ ข้อ ตก ลง เรื่อง หุ้น

Form 5471 ตารางงาน P
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5471 ตารางงาน P

ความเดิมตอนที่แล้วใน Earningsed Earnings และ profits of U.S. ผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างชาติบางแห่ง

Form 5471 กําหนดการ Q
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5471 กําหนดการ Q

แฟ้ม CFC รายได้จากบริษัท CFC

Form 5471 ตารางงาน R
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5471 ตารางงาน R

การ แจก จ่าย จาก บริษัท ต่าง ประเทศ

Form 5472
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5472

25% ข้อมูลการกลับมาของบริษัทต่างประเทศ หรือบริษัทต่างประเทศ เข้าร่วมการค้าหรือธุรกิจของสหรัฐฯ

Form 5495
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5495

ร้องขอปลดประจําการจากตําแหน่งส่วนตัว ภายใต้รหัสภายในมาตรา 2204 หรือ 6905

Form 5498
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5498

ข้อมูลการมีส่วนร่วมของ IRAName

Form 5498-ESA
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5498-ESA

ครอบคลุม ESA ข้อมูลการมีส่วนร่วม

Form 5498- QA
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5498- QA

ข้อมูลการมีส่วนร่วมของบัญชีผู้ใช้

Form 5498- SA
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5498- SA

HSA, อาร์เชอร์ เอ็มเอสเอ, หรือ เมดิ เอ ดี พี เอส เอ ข้อมูล

Form 5500-EZ
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5500-EZ

Recember of a one-Particent (Owarder/Partners และ spouss) ประจําปี ค.ศ. แผนการ เกษียณ อายุ หรือ แผนการ ต่าง ประเทศ

Form 5558
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5558

โปรแกรมสําหรับขยายเวลาไปยังแฟ้ม

Form 5578
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5578

ประกาศนียบัตร ประจํา ปี ว่า ด้วย การ ไม่ ออก กฎหมาย สําหรับ โรง เรียน ส่วน ตัว ที่ ถูก ปลด จาก ภาษี ราย ได้ ของ รัฐบาล

Form 56
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 56

สังเกต ความ สัมพันธ์ ทาง ศาสนา

Form 56-F
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 56-F

ขอ ให้ สังเกต เกี่ยว กับ ความ สัมพันธ์ ทาง การ เงิน ของ สถาบัน การ เงิน

Form 5646
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5646

อ้าง ว่า ได้ รับ ความ เสีย หาย, บาด เจ็บ, หรือ เสีย ชีวิต

Form 5695
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5695

ผล ประโยชน์ จาก การ พัก ผ่อน หย่อน ใจ

Form 5713
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5713

รายงาน บอยคอตต์ สากล

Form 5713 กําหนดการ A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5713 กําหนดการ A

อินเตอร์เนชันแนลบอยคอต แฟคเตอร์ (ซีรีส์ 999(c) 1)

Form 5713 ตารางงาน B
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5713 ตารางงาน B

โดยเฉพาะภาษีที่สามารถหักได้และรายได้ (Eception 999(c) 2)(2)

Form 5713 กําหนดการ C
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5713 กําหนดการ C

ผล กระทบ ต่อ ภาษี ของ การ จัด เตรียม บอยคอตต์ ระหว่าง ประเทศ

Form 5735
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5735

ประเทศ ไทย

Form 5754
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5754

คํา แถลง โดย บุคคล

Form 5768
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5768

การเลือกตั้ง/ การเรียกร้องการเลือกตั้งโดยมาตรา 501(c)) องค์การเพื่อการส่งเสริมเพื่ออิทธิพล

Form 5884
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5884

ที่ มา ของ โอกาส งาน

Form 5884- A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5884- A

ผู้ รับ ใช้ ที่ ได้ รับ การ ฝึก อบรม

Form 5884- C
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5884- C

รางวัลงานสําหรับองค์กรที่ลดภาษีลง

Form 5884-D
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 5884-D

รายได้ของลูกจ้างสําหรับองค์กรที่เก็บภาษี ได้ รับ ผล กระทบ จาก ภัย พิบัติ

Form 6069
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 6069

การกลับมาของภาษีบางอย่างบนผู้ดําเนินการเหมือง Black Lung Industs และบุคคลอื่น ๆ ภายใต้มาตรา 4951, 4952 และ 4953

Form 6088
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 6088

ผล ประโยชน์ ที่ เลี่ยง ไม่ ได้ จาก ผู้ รับ ใช้

Form 6118
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 6118

การ อ้าง ว่า ได้ รับ เงิน คืน จาก การ เตรียม ภาษี กลับ คืน มา และ ผู้ ส่ง เสริม การ ให้ ทาน

Form 6197
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 6197

ภาษี ของ กัสเซิล

Form 6198
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 6198

จํากัดพื้นที่บนกราฟ

Form 621
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 621

ภาษี ที่ มี ค่า น้อย ที่ สุด

Form 6252
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 6252

รายได้จากการติดตั้ง

Form 637
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 637

โปรแกรมสําหรับลงทะเบียน (สําหรับบางธุรกิจภาษี)

Form 6478
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 6478

เครดิตผู้ผลิตไบโอเฟล

Form 6497
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 6497

ข้อมูลการคืนสู่สภาพเดิมของการให้พลังงานหรือพลังงานที่ย่อยแล้ว

Form 6524
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 6524

หัวหน้าโปรแกรมให้คําปรึกษา เกียรติ/ ซูมเมอร์

Form 656
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 656

เสนอ ด้วย การ ประนีประนอม

Form 656 (เวอร์ชัน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 656 (เวอร์ชัน)

เสนอ ใน การ ประนีประนอม (ฉบับ แปล ภาษา สเปน)

Form 656-B
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 656-B

Form 656 แผ่น พับเสนอในข้อตกลง

Form 656- B (เวอร์ชัน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 656- B (เวอร์ชัน)

นําเสนอใน Commetlection (Booklet) (ฉบับภาษาสเปน)

Form 656-L
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 656-L

เสนอ ใน การ ประนีประนอม (ทํา ให้ เป็น ไป ได้)

Form 656-L (เวอร์ชัน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 656-L (เวอร์ชัน)

นําเสนอใน Commutlection (กําหนดความง่าย) (ฉบับภาษาสเปน)

Form 656-PV
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 656-PV

เสนอ ด้วย การ ประนีประนอม - ต่อ เนื่อง

Form 6627
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 6627

ภาษี สิ่ง แวด ล้อม

Form 6729-C
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 6729-C

โปรแกรมการตั้งค่าการกลับมาของอาสาสมัคร - แผ่นทบทวนค่าคุณภาพ

Form 6729-D
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 6729-D

ViTA/ TATE แผ่น รีวิว

Form 673
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 673

การยื่นคําร้องขอการปลดประจําการจากแผนกผู้แทนราษฎรต่างประเทศ รับรายได้จากการปลดประจําการได้โดยมาตรา 911

Form 6744
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 6744

ViTA/TICE Asistor's Chest/Reest

Form 6744 (เวอร์ชันของสเปน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 6744 (เวอร์ชันของสเปน)

ViTA/TICE Asistor's Sest/Reest (เวอร์ชันของสเปน)

Form 6765
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 6765

ที่ มา ของ กิจกรรม วิจัย ที่ เพิ่ม ขึ้น

Form 6781
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 6781

รับและสูญเสียจากส่วนต่างๆ 1256 สัญญา และ สลาก

Form 7004
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 7004

โปรแกรม สําหรับ ส่วนขยาย เวลา อัตโนมัติ สําหรับ ไฟล์

Form 7036
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 7036

การเลือกตั้งภายใต้มาตรา 1101(g) (4) ของพระราชบัญญัติงบประมาณไบปาร์ตีของปี 2015

Form 706
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 706

United State (และมีการโอนย้ายรุ่น) ภาษีกลับ

Form 706 กําหนดการ R-1
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 706 กําหนดการ R-1

ภาษีการถ่ายโอนรุ่น

Form 706-A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 706-A

ผลตอบแทนภาษีของสหรัฐอเมริกาเพิ่มเติม

Form 706-E
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 706-E

การ เสีย ภาษี

Form 706-GS (D-1)
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 706-GS (D-1)

การแจ้งการแจกจ่ายจากผู้สืบทอด

Form 706-GS (T)
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 706-GS (T)

การคืนค่าภาษีสําหรับส่งรุ่น

Form 706-GS( D)
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 706-GS( D)

การคืนภาษีสําหรับแจกจ่าย

Form 706-NA
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 706-NA

United United (และ skipping การโอนย้าย) ภาษีการคืนของผู้ไม่พ้นไม่ใช่ประชาชนของสหรัฐอเมริกา

Form 706-QDT
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 706-QDT

การ กลับ มา ภาษี ตาม อําเภอ ใจ ของ สหรัฐ

Form 709
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 709

สหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน (และมีการโอนย้ายรุ่น) ภาษีกลับ

Form 712
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 712

การ ประกัน ชีวิต

แบบฟอร์ม 720
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

แบบฟอร์ม 720

รัฐบาลกลางแบ่งภาษีออกเป็นไตรมาส

Form 720- CS
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 720- CS

รายงานสรุป Carer

แบบฟอร์ม 720-TO
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

แบบฟอร์ม 720-TO

รายงานตัวดําเนินการเทอร์มินัล

Form 720-X
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 720-X

ภาษี ที่ ได้ รับ การ ลด หย่อน ภาษี ของ รัฐบาล

Form 72200
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 72200

การจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าของลูกจ้างเนื่องจาก COVID-19

Form 7203
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 7203

ผู้ถือหุ้นของ S Corporation และข้อจํากัดการชําระหนี้

Form 7204
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 7204

การ ให้ เวลา แก่ ภาษี

Form 7205
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 7205

อาคาร ทาง การ ค้า ที่ มี ประสิทธิภาพ

Form 7206
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 7206

ประกันสุขภาพที่ยึดติดตัวเอง

Form 7207
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 7207

เครดิตการผลิตขั้นสูง

Form 7210
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 7210

เครดิตผลิตภัณฑ์ไฮโดรเจนที่สะอาด

Form 7213
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 7213

ที่ มา ของ พลังงาน นิวเคลียร์

Form 730
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 730

ภาษี ใน แต่ ละ เดือน

Form 8023
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8023

การเลือกตั้งภายใต้มาตรา 338 สําหรับบริษัทเพื่อทําธุรกรรมหลักทรัพย์

Form 8027
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8027

ข้อมูลรายปีของผู้ทํางานกลับมา

Form 8027-T
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8027-T

การส่งข้อมูลรายปีของลูกจ้าง การกลับมาของทิปที่มีประโยชน์และลดความเร็ว

Form 8038
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8038

การกลับมาของข้อมูลสําหรับการเก็บภาษี

Form 8038- B
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8038- B

ข้อมูล ที่ ได้ คืน มา เพื่อ สร้าง ความ ผูก พัน ของ อเมริกา และ ความ ผูก พัน ทาง เศรษฐกิจ ใน เขต ฟื้นฟู

Form 8038- CP
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8038- CP

กลับ ไป หา เงิน ที่ ได้ จาก สินสอด

Form 8038- CP กําหนดการ A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8038- CP กําหนดการ A

ภาษี ที่ กําหนด ไว้

Form 8038-G
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8038-G

การกลับมาของข้อมูลเพื่อใช้เป็นพันธบัตรที่ต้องห้ามของรัฐบาล

Form 8038-GC
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8038-GC

การ คืน ข้อมูล เพื่อ ได้ มา ซึ่ง การ เก็บ ภาษี จํานวน เล็ก น้อย

Form 8038-R
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8038-R

การ ทูล ขอ ให้ มี การ ชําระ หนี้ มาก เกิน ไป ภาย ใต้ การ จัด เตรียม ที่ ไม่ เลือก หน้า ลําเอียง

ฟอร์ม 8038- T
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

ฟอร์ม 8038- T

การ กลับ ใจ, การ ผ่อน คลาย, และ การ ลง โทษ ใน ลี อู ของ ความ ก้าวร้าว

Form 8038- TC
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8038- TC

การ คืน เงิน โดย มี เงื่อนไข

Form 8050
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8050

การ มอบ ภาษี แก่ นิติ บุคคล โดย ตรง ได้ รับ การ สนับสนุน

Form 8082
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8082

สังเกตการรักษาแบบไม่ต่อเนื่อง หรือการร้องขอแก้ไขแบบย่อ (AAR)

Form 8233
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8233

การ รับ ใช้ เป็น ส่วน ตัว ของ คน ต่าง ชาติ ที่ ไม่ ใช่ คน ต่าง ชาติ

Form 8274
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8274

การรับรองโดยคริสตจักรและ ค.ศ

Form 8275
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8275

การระบุค่าความจุ:

Form 8275-R
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8275-R

การปรับหมายเลขดิสก์

Form821
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form821

การ คืน ข้อมูล สําหรับ การ เสนอ ต่อ สาธารณชน

Form82
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form82

ข้อมูลของ Donee กลับค่า

Form 8283
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8283

Nanncash c build

Form 8283-V
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8283-V

Payment Voucher สําหรับ filing Fee Action 170(f)(13)

Form 8288
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8288

พร้อม กับ เก็บ ภาษี ไว้ กลับ มา สําหรับ การ ลด หย่อน ภาษี ของ คน ต่าง ชาติ แห่ง สหรัฐ

Form 8288-A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8288-A

มติ ว่า ด้วย การ ยึด มั่น กับ ข้อ บกพร่อง ของ คน ต่าง ชาติ แห่ง สหรัฐ

Form 8288-B
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8288-B

ประโยชน์ ที่ ได้ รับ

Form 8288-C
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8288-C

International of With Holding Internation 1446(f) สืบค้นเมื่อ 14 ตุลาคม พ.ศ

Form 8300
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8300

รายงาน เรื่อง เงิน สด มาก กว่า 10,000 ดอลลาร์ ได้ รับ การ ค้า หรือ ธุรกิจ

Form 8300 (เวอร์ชัน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 8300 (เวอร์ชัน)

รายงาน เรื่อง เงิน สด มาก กว่า 10,000 ดอลลาร์ ได้ รับ ใน การ ค้า หรือ ธุรกิจ (ฉบับ แปล ภาษา สเปน)

Form 8302
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8302

การ บริจาค ด้วย วิธี อิ เล็ก ทรอ นิก

Form 8308
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8308

รายงาน เกี่ยว กับ การ ขาย หรือ การ แลก เปลี่ยน ความ สนใจ บาง อย่าง ของ คู่ สมรส

Form 8316
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8316

ข้อมูล เกี่ยว กับ การ ขอ เก็บ ภาษี ประกัน สังคม

Form 8328
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8328

ดําเนินการการเลือกตั้งกิจกรรมส่วนตัวที่ไม่ได้ใช้

Form 8329
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8329

ข้อมูลการกลับมาของ Linder สําหรับบริการ Martgage access (MC)

Form 8330
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8330

ข้อมูลของกองกลางจะคืนค่ากลับมาสําหรับใบรับรองการอนุญาตสิทธิ์ (MC)

Form 8332
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8332

ปล่อย/ ถอนการขอปลดปล่อยการอ้างสิทธิ์การปล่อยลูกโดยผู้ปกครองที่ดูแลดูแลเด็ก

Form 8379
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8379

การ หา ที่ อยู่ อาศัย

Form 8396
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8396

ที่ มา ของ ความ สนใจ

Form 8404
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8404

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเมื่อ disC-rerated การประหยัดภาษี

Form 843
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 843

อ้างขอคืนทุนและขอยกเลิก

Form 843
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 843

ภาษีรายปีของสหรัฐอเมริกา สําหรับคืน IRS

Form 843 (เวอร์ชันของสเปน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 843 (เวอร์ชันของสเปน)

ปฏิญญาภาษีรายได้รายบุคคลของสหรัฐอเมริกา สําหรับการคืนแฟ้ม IRS (ฉบับภาษาสกล)

Form 843-C
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 843-C

ปฏิญญาภาษีรายได้ของ US Corporation สําหรับการคืนข้อมูล IRS

Form 843- CourP
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 843- CourP

ปฏิญญา E-file สําหรับบริษัท

Form 843- EMP
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 843- EMP

ปฏิญญาภาษีพนักงานสําหรับ IRS คืนแฟ้ม

Form 843-EX
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 843-EX

เพิ่มการแจ้งค่าภาษีให้กับรายการ IRS e-file

Form 843-FE
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 843-FE

U.S. expression หรือ eptember for ISRS e-file recorder

Form 843- I
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 843- I

ปฏิญญาภาษีรายได้ต่างประเทศสําหรับ IRS คืนแฟ้ม

Form 843- PE
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 843- PE

ปฏิญญาความร่วมมือของสหรัฐอเมริกาสําหรับ IRS E-file ผลตอบแทน

Form 843-R
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 843-R

ปฏิญญา อิเล็กทรอนิกส์ สําหรับ Form 8963

Form 843-S
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 843-S

ปฏิญญาภาษีรายได้ S Corporation สําหรับการคืนข้อมูล IRS

Form 843-TE
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 843-TE

ปฏิญญา และ ลายเซ็น สําหรับ การ ค้น หา ข้อมูล ทาง อิเล็กทรอนิกส์

Form 843- Monu
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 843- Monu

ปฏิญญา E-file สําหรับ Form 1042

Form 843-X
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 843-X

ปฏิญญา เกี่ยว กับ การ ค้น หา ทาง อิ เล็ก ทรอ นิก ใน มาตรา 527

Form 8498
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8498

โปรแกรมผู้จัดทําการศึกษาต่อ และร้องขอหมายเลขผู้จัดจําหน่าย

Form 8508
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8508

โปรแกรมสําหรับไวโอเลตจากการค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

Form 8508-I
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8508-I

ร้องขอ Waeview from finding taints backs lineally

Form 851
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 851

การจัดวาง

Form 8546
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8546

อ้างว่าการถอนเงินจากธนาคาร มีสาเหตุมาจากการตรวจสอบการชําระเงินหรือการชําระหนี้

Form 8554
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8554

โปรแกรม สําหรับ Renevar of Enternation to expression ก่อนให้บริการภายใน

Form 8554-E
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8554-E

โปรแกรมสําหรับ Renewal of Endment to example before the International Revenue Service เป็นตัวแทนแผนสํารอง (ERPA)

Form 8569
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8569

สภาวะ ที่ เป็น ไป ได้ ทาง ภูมิศาสตร์

Form 8582
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8582

กิจกรรม ที่ ผ่าน ไป

Form 8582-CR
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8582-CR

กิจกรรม ที่ ผ่าน ไป

Form 8586
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8586

เครดิตรายได้ต่ํา

Form 8594
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8594

International continuation ภายใต้มาตรา 1060

Form 8596
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8596

การคืนข้อมูลสําหรับสัญญาอนุญาตของรัฐบาลกลาง

Form 8596- A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8596- A

การ คืน ข้อมูล ใน ค ริ สต จักร

Form 8606
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8606

IRA ที่ไม่สามารถจัดการได้

Form 8609
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8609

รายได้ต่ํา

Form 8609-A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8609-A

ค่าใช้จ่ายประจําปีสําหรับรายได้ต่ํา

Form 8610
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8610

รายงานรายได้รายได้ต่ําประจําปี

Form 8610 กําหนดการ A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8610 กําหนดการ A

การย้ายที่อยู่แบบรายได้ต่ํา

Form 8611
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8611

การหารายได้รายได้ต่ํา

Form 8612
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8612

การ คืน ภาษี โดย ไม่ มี การ ควบคุม

Form 8613
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8613

การ คืน ภาษี โดย ไม่ มี การ กําหนด ราย ได้ สําหรับ การ ลง ทุน

Form 8615
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8615

ภาษี สําหรับ เด็ก บาง คน ที่ ไม่ มี ราย ได้

Form 8621
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8621

International retrieved by ผู้ถือหุ้นของ บริษัท การลงทุนต่างประเทศที่ผ่านๆมา หรือกองทุนผู้แทนราษฎร

Form 8621-A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8621-A

การ กลับ มา โดย ผู้ถือหุ้น ทํา ให้ มติ ล่า สุด บาง อย่าง ยุติ การ รักษา ฐานะ เป็น บริษัท ลงทุน ระหว่าง ประเทศ ที่ ผ่าน ไป

Form 8653
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8653

คํา แนะ นํา เรื่อง ภาษี สําหรับ โครงการ ผู้ สูง อายุ

Form 8654
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8654

การให้คําปรึกษาเรื่องภาษีสําหรับผู้สูงวัย รายงานโครงการกึ่งภาษาและภาษา

Form 8655
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8655

รายงานการอนุญาต

Form 8689
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8689

การ เก็บ ภาษี ราย บุคคล ที่ ได้ รับ ผล ตอบ แทน ไป ยัง หมู่ เกาะ เวอร์จิน แห่ง สหรัฐ

Form 861
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 861

การติดตามข้อมูลภายใน ถึง: การ คง ไว้ ซึ่ง ความ สุข

Form 8697
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8697

การชดเชยความสนใจ ภายใต้วิธีการมองกลับสําหรับสัญญาแบบยาวเสร็จสมบูรณ์

Form 8703
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8703

การ สถาปนา โครงการ การ เช่า บ้าน ประจํา ปี

Form 8716
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8716

โอกาส ที่ จะ มี ปี ภาษี นอก เหนือ จาก ปี ภาษี ที่ เรียก ร้อง

Form 8717
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8717

ร้องขอจดหมาย Deterview สําหรับพนักงาน

Form 8717-A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8717-A

ผู้ใช้ (Fee) สําหรับโครงการ Planning Profile อักษร

Form 8718
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8718

ร้องขอจดหมาย Determination ของผู้ใช้งาน

Form 872-B
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 872-B

เพราะ เหตุ ใด

Form 8725
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8725

เพิ่มค่าภาษีบน Greenmail

Form 8752
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8752

เรียก ร้อง เงิน หรือ ได้ รับ อนุมัติ ภาย ใต้ มาตรา 7519

Form 8796-A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8796-A

ร้องขอการคืนค่า/ สัดส่วน (ค่าภาษี) แลกเปลี่ยนโปรแกรม - รัฐและรัฐบาลท้องถิ่นใช้เท่านั้น)

Form 8801
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8801

เก็บ ภาษี ที่ มี ค่า น้อย ที่ สุด ใน ช่วง ต้น ปี

Form 8802
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8802

โปรแกรมสําหรับระบบสํารองของสหรัฐอเมริกา

Form 8804
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8804

การ กลับ มา พร้อม กับ การ ร่วม มือ กัน ใน การ เก็บ ภาษี (เกิด 1446)

Form 8804 ตาราง A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8804 ตาราง A

บท ลงโทษ สําหรับ การ เสีย ภาษี ตาม มาตรา 1446 โดย คู่ หมั้น

Form 8804-C
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8804-C

ใบรับรองของรายการคู่ค้า Levil เพื่อลดมาตรา 1446 กับการถือครอง

Form 8804-W
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8804-W

การ ติด ตั้ง ภาษี มาตรา 1446 สําหรับ คู่ ครอง

Form 8805
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8805

International's Internations of มาตรา 1446 พร้อมถือภาษี

Form 8806
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8806

การ คืน ข้อมูล เพื่อ การ พิจารณา เรื่อง การ ควบคุม หรือ การ เปลี่ยน แปลง ที่ สําคัญ ยิ่ง

Form 8809
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8809

โปรแกรมสําหรับขยายเวลาให้กับข้อมูลแฟ้ม

Form 8809-EX
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8809-EX

การร้องขอการขยายเวลา ไปเป็นแฟ้มข้อมูล ExSTARS () จะคืนค่ากลับมาเป็นข้อมูล

Form 8809- I
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8809- I

โปรแกรมสําหรับขยายเวลาไปยังแฟ้ม FATCA Form 8966

Form 8810
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8810

กิจกรรม ที่ ส่ง เสริม การ ค้า และ การ จํากัด ทรัพย์ สิน

Form 8811
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8811

ข้อมูล ที่ ได้ คืน มา สําหรับ ข้อ ตก ลง สําหรับ การ ลง ทุน ใน ธนาคาร จริง ๆ (REMICE) และ ผู้ ให้ คํา ปรึกษา ด้าน การ ชําระ หนี้

Form 8813
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8813

การ ร่วม มือ กับ การ เก็บ ภาษี

Form 8814
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8814

การเลือกตั้งของผู้ปกครองเพื่อรายงานความสนใจและหารเด็ก

Form 8815
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8815

หลัง ปี 1989

Form 8818
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8818

2551. ฟอร์มตัวเลือกสําหรับบันทึกการเปลี่ยนชื่ออนุกรม EE และ I.U.S. Februarys Loves Contacts Contactment. สืบค้นเมื่อปี 1989

Form 8819
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8819

การเลือกตั้งดอลลาร์ภายใต้มาตรา 985

Form 8820
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8820

เครดิตยาเด็กกําพร้า

Form 8821
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8821

การตรวจสอบข้อมูลภาษี

Form 8821 (เวอร์ชันของสเปน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 8821 (เวอร์ชันของสเปน)

การอนุญาตสิทธิ์เรื่องภาษี (เวอร์ชันของสเปน)

Form 8821-A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8821-A

InRS Indcurve การอนุมัติสําหรับเหยื่อของ ID Theft

Form 8822
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8822

เปลี่ยนที่อยู่

Form 8822-B
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8822-B

เปลี่ยน ที่ อยู่ หรือ พรรค ที่ รับ ผิด ชอบ - ธุรกิจ

Form 8823
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8823

รายงานการให้รายได้ต่ํา การจ่ายของรายได้ที่จ่ายได้ ของความไม่เสมอภาค หรือการก่อสร้าง

Form 8824
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8824

แลกเปลี่ยนเช่น

Form 8825
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8825

Retual Economy Incourcess and Expends of a Parteration หรือ S Corporation

Form 8826
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8826

ข้อมูลการเข้าใช้งาน

Form 8827
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8827

ภาษี ที่ มี ค่า ต่ํา ที่ สุด ใน รอบ ปี

Form 8828
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8828

การ จัด การ ประชุม ภาค ของ รัฐบาล กลาง

Form8829
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form8829

ใช้ เงิน เพื่อ ธุรกิจ

Form 8830
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8830

ที่ มา ของ น้ํามัน ที่ เพิ่ม ขึ้น

Form 8831
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8831

เก็บ ภาษี ไว้ ใน ครอบ ครอง

Form 8832
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8832

การเลือกตั้งการจําแนกความจุ

Form 8833
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8833

Continuy-based position position position position instenter 6114 หรือ 7701(b)

Form 8834
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8834

ที่ มา ของ พาหนะ ไฟฟ้า

Form 8835
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8835

ไฟฟ้า ที่ นํา กลับ มา ใช้ ใหม่, การ ปรับ แต่ง โคล, และ การ ผลิต โคล ใน อินเดีย

Form 8838
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8838

ขัดขืนที่จะขยายเวลาเพื่อประหยัดภาษีภายใต้มาตรา 367 -- ข้อตกลง GainAssoction

Form 8838-P
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8838-P

ฝืนใจที่จะขยายเวลาในการเก็บภาษี การติดตามวิธีการ Gen Deferral (SEE 721(c)

Form 8839
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8839

การ รับ บุตร บุญธรรม ที่ มี คุณสมบัติ

Form 8840
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8840

การยกเว้นการเชื่อมต่อที่ใกล้กว่านี้ สําหรับเอเลี่ยน

Form 8842
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8842

การ เลือก ตั้ง ที่ จะ ใช้ เวลา แต่ ละ ปี ที่ ต่าง กัน สําหรับ ภาษี ของ บริษัท โดย ประมาณ

Form 8843
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8843

คํา แถลง สําหรับ ปัจเจกบุคคล และ ปัจเจกบุคคล ที่ มี สภาพ ทาง การ แพทย์

Form 8844
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8844

เครดิตค่าแรงงานของโซน

Form 8845
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8845

เครดิตพนักงานอินเดีย

Form 8846
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8846

การ เสีย ภาษี

Form 8848
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8848

ฝืนที่จะขยายเวลาเพื่อลดภาษีสินค้าสาขาภายใต้การกําหนดมาตรา 1.884-2 (a) และ (c)

Form 8849
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8849

อ้างเงินคืนจากการเสียภาษี

Form 8849 ตารางเวลา 1
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8849 ตารางเวลา 1

การ ใช้ เชื้อเพลิง

Form 8849 ตารางเวลา 2
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8849 ตารางเวลา 2

การ ขาย โดย ผู้ ผลิต ราย ชื่อ ที่ ได้ รับ การ จด ทะเบียน

Form 8849 กําหนดการ 3
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8849 กําหนดการ 3

ส่วน ผสม บาง อย่าง ของ เชื้อ เพลิง และ ที่ มา ของ เชื้อ เพลิง ที่ เลือก ได้

Form 8849 ตารางเวลา 5
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8849 ตารางเวลา 5

มาตรา 4481( e) อ้าง

Form 8849 ตารางเวลา 6
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8849 ตารางเวลา 6

ข้อ อ้าง อื่น ๆ

Form 8849 ตารางเวลา 8
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8849 ตารางเวลา 8

ผู้ ออก บัตร เครดิต

Form 8850
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8850

การ แจ้ง ล่วง หน้า ล่วง หน้า และ การ ขอ รับ งาน เพื่อ ได้ มา ซึ่ง โอกาส ทํา งาน

Form 881
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 881

รายงานสรุปของอาร์เชอร์ MSA

Form 8853
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8853

Archer MSA และ Long-Term Card ประกัน

Form 8854
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8854

การ เริ่ม ต้น และ การ ออก แบบ ประจํา ปี

Form 8855
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8855

การ เลือก ปฏิบัติ กับ ความ ไว้ วางใจ ที่ มี เหตุ ผล

Form 8857
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8857

ขอ การ บรรเทา ที่ ไม่ มี พิษ ภัย

Form 8857 (เวอร์ชันชาวสเปน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 8857 (เวอร์ชันชาวสเปน)

การ ขอ การ บรรเทา ทุกข์ แบบ ไร้ ความ ผิด (ฉบับ แปล ภาษา สเปน)

Form 8858
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8858

ข้อมูล การ กลับ มา ของ บุคคล ใน สหรัฐ ที่ มี ความ นับถือ ต่อ ความ เป็น ไป ต่าง ประเทศ (FDE) และ สาขา ต่าง ประเทศ (FB)

Form 8858 ตาราง M
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8858 ตาราง M

Enternation (FDE) หรือ สํานักงานต่างประเทศ (FB) และผู้บริหารแฟ้มหรือองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Form 8859
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8859

ดําเนินการล่วงหน้าของเขตโคลัมเบียแรกเวลา homebuyer

Form 886-H-Dep
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 886-H-Dep

รองรับเอกสารสําหรับการลบความขึ้นต่อกัน

Form 886-H-Dep (เวอร์ชั่นสเปน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 886-H-Dep (เวอร์ชั่นสเปน)

รองรับเอกสารสําหรับการสละสิทธิ์ (รุ่นภาษาสเปน)

Form 886-H-EIC
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 886-H-EIC

เอกสาร ที่ คุณ จําเป็น ต้อง ให้ คุณ

Form 886-H-EIC (เวอร์ชั่นสเปน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 886-H-EIC (เวอร์ชั่นสเปน)

เอกสาร ต่าง ๆ ที่ คุณ จําเป็น ต้อง จัด เตรียม ให้ เพื่อ คุณ จะ อ้าง ได้ ว่า ข้อมูล ที่ ได้ มา นั้น เป็น ที่ ยอม รับ จาก พื้น ฐาน ของ เด็ก หรือ เด็ก ที่ มี ความ สามารถ (ฉบับ แปล ภาษา สเปน)

Form 886-H-HOH
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 886-H-HOH

การ สนับสนุน เอกสาร ต่าง ๆ เพื่อ พิสูจน์ ว่า หัวหน้า ของ การ ค้น หา ข้อมูล ใน ครอบครัว เป็น อย่าง ไร

Form 886-H-HOH (เวอร์ชัน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 886-H-HOH (เวอร์ชัน)

การรองรับเอกสาร เพื่อพิสูจน์ว่าหัวหน้าแผนกบัญชีภายใน (เวอร์ชันของสเปน)

Form 8862
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8862

ข้อมูล ที่ จะ อ้าง ว่า ได้ จาก ที่ ไหน หลัง จาก ปฏิเสธ

Form 8862) (Chinese Sievedเวอร์ชัน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8862) (Chinese Sievedเวอร์ชัน)

ข้อมูล ที่ จะ อ้าง ว่า ได้ จาก ที่ ไหน

Form 8862 (ฉบับโบราณ)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • จีน (ดั้งเดิม)

Form 8862 (ฉบับโบราณ)

ข้อมูล ที่ จะ อ้าง ว่า ได้ จาก ที่ ไหน

Form 8862 (เวอร์ชันของสเปน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 8862 (เวอร์ชันของสเปน)

ข้อมูล ที่ จะ อ้าง ว่า ได้ จาก ราย ได้ ที่ ได้ รับ หลัง จาก ปฏิเสธ (ฉบับ แปล ภาษา สเปน)

Form 8863
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8863

เงิน ที่ ได้ จาก การ ศึกษา

Form 8864
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8864

ชีว ดี เซล และ กลับ มา มี ชีวิต อีก ครั้ง

Form 8865
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8865

การ กลับ มา ของ บุคคล ใน สหรัฐ

Form 8865 กําหนดการ G
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8865 กําหนดการ G

Internation of Application of the Gen Deferral Method ใต้มาตรา 721 (c)

Form 8865 ตารางเวลา H
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8865 ตารางเวลา H

Internation Access and exceptions. สืบค้นเมื่อ Gen Deferral Media ภายใต้มาตรา 721 (c)

Form 8865 กําหนดการ K-1
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8865 กําหนดการ K-1

หุ้นของหุ้นส่วน รายได้ ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน และอื่นๆ.

Form 8865 ตั้งค่า K2
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8865 ตั้งค่า K2

รายการแบ่งปันของหุ้นส่วน - International

Form 8865 กําหนดการ K-3
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8865 กําหนดการ K-3

หุ้น ส่วน ของ ราย ได้, การ ศึกษา, ราย ได้, และ อื่น ๆ สากล

Form 8865 ตารางเวลา O
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8865 ตารางเวลา O

2561. โอนอสังหาริมทรัพย์ไปยังหุ้นส่วนต่างชาติ (ใต้มาตรา 6038B) พ.ศ

Form 8865 ตารางงาน P
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8865 ตารางงาน P

คํา ถาม, ข้อ ตก ลง, และ การ เปลี่ยน แปลง ความ สนใจ ใน การ ร่วม งาน กับ คน ต่าง ชาติ (ภาย ใต้ ตอน 6046)

Form 8866
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8866

การชดเชยความสนใจภายใต้วิธีการมองกลับสําหรับคุณสมบัติที่เสื่อมโทรมภายใต้วิธีการของรายได้

Form 8867
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8867

เช็คค่าชดเชย

Form 8868
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8868

โปรแกรมสําหรับขยายเวลาโดยอัตโนมัติ

Form 8869
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8869

การเลือกตั้งแบบย่อยแบบจุลภาค

Form 8870
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8870

การ ตอบ รับ ข้อมูล สําหรับ การ ถ่าย เลือด

Form 8871
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8871

องค์การ การ เมือง สังเกต เห็น มาตรา 527

Form 8872
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8872

รายงาน ของ องค์การ การ เมือง เรื่อง การ บริจาค และ การ ปลด ปล่อย

Form 8873
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8873

ความพิเศษ รายได้ที่เพิ่มขึ้น

Form 8874
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8874

ตลาด ใหม่

Form 8874- A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8874- A

โปรด สังเกต ว่า การ ลง ทุน เพื่อ การ ตลาด ใหม่ มี ผล กระทบ อย่าง มาก

Form 8874- B
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8874- B

โปรด สังเกต ว่า มี เหตุ การณ์ ใหม่ ๆ ใน ตลาด ใหม่

Form 8875
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8875

แก้ไขข้อผิดพลาดที่ภาษีได้ การเลือกตั้งแบบย่อย

Form 8876
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8876

เรียก เก็บ ภาษี เมื่อ มี การ จัด ระเบียบ

Form 8878
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8878

IRS esignation for Form 4868 หรือ Form 2350

Form 8878 (เวอร์ชันของสเปน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 8878 (เวอร์ชันของสเปน)

IRS es-file identation for Form 4868( PDF) หรือ Form 2350 (PDF) (Spanish version)

Form 8878- A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8878- A

IRS I-file กองทุนอิเล็กทรอนิกส์ Enternational for Form 7004

Form 8879
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8879

การอนุญาตลายเซ็นแบบ ISRS

Form 8879 (เวอร์ชันของสเปน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 8879 (เวอร์ชันของสเปน)

การอนุญาตลายเซ็นแบบ ISRS แบบ file (spaint รุ่น)

Form 8879-C
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8879-C

ISR แบบลายเซ็น file for Form 1120

Form 8879- CORP
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8879- CORP

การอนุญาตสิทธิ์ e-file สําหรับบริษัท

Form 8879-EMP
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8879-EMP

IRS es-file for Forms 940, 940-PR, 941, 941-PR, 941-S, 943, 943-PR, 944 และ 945

Form 8879-EX
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8879-EX

IRS es-file identation for Forms 720, 2290 และ 8849

Form 8879-F
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8879-F

ISR แบบลายเซ็น file for Form 1041

Form 8879-I
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8879-I

ISR แบบลายเซ็น file for Form 1120-F

Form 8879- PE
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8879- PE

การอนุญาตสิทธิ์ e-file สําหรับ Form 1065

Form 8879-S
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8879-S

ISR แบบลายเซ็น file for Form 1120-S

Form 8879-TE
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8879-TE

การอนุญาตลายเซ็น ISRS แบบ file สําหรับคุณสมบัติการยกเลิกภาษี

Form 8880
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8880

เงิน บริจาค

Form881
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form881

เงิน ที่ ได้ จาก การ ลง ทุน สําหรับ งาน เล็ก ๆ

Form 8882
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8882

เครดิตสําหรับสถานรับเลี้ยงเด็กและบริการ

Form 8883
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8883

Ascet Allgent Statement ภายใต้มาตรา 338

Form 8885
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8885

เงิน ภาษี ที่ เก็บ รักษา สุขภาพ

Form 8886
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8886

การส่งข้อมูลแบบกระจายข้อมูลได้

Form 8886-T
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8886-T

การตรวจสอบการยกเลิกภาษี

Form8888
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form8888

การสงวนทรัพย์สิน (รวมการออมพันธบัตร)

Form 8889
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8889

การ เก็บ รักษา สุขภาพ

Form 8892
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8892

โปรแกรมสําหรับขยายเวลาโดยอัตโนมัติ ไปยังแฟ้ม Form 709 และ/or playment of resentation/Genation-Skipping การโอนภาษี

Form 8896
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8896

แหล่ง ผลิต เชื้อเพลิง ซัลเฟอร์ ต่ํา

Form 8898
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8898

คํา แนะ นํา สําหรับ ปัจเจกบุคคล ใคร เป็น ผู้ เริ่ม หรือ สิ้น สุด ชีวิต

Form 8899
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8899

โปรด สังเกต ว่า มี ราย ได้ จาก ทรัพย์ สิน ที่ ให้ ความ รู้

Form 8900
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8900

การซ่อมแซมรางรถไฟ ที่อยู่

Form 8902
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8902

ภาษี อื่น ๆ ใน การ จัด ส่ง

Form 8903
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8903

การ ศึกษา วิจัย ด้าน การ ผลิต ภาย ใน บ้าน

Form 8904
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8904

การ ผลิต น้ํามัน และ ก๊าซ จาก บ่อ น้ํา

Form 8905
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8905

การรับอุปการะก่อนกําหนด แผน

Form 8906
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8906

การ ปลูก ฝัง น้ําใจ

Form 8908
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8908

บ้าน ที่ มี พลังงาน มาก

Form 8910
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8910

ที่อยู่มอเตอร์

Form 8911
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8911

แหล่ง ที่ มา ของ ทรัพย์ สิน

Form 8912
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8912

เป็น ที่ รู้ จัก กัน ว่า เป็น ผู้ เก็บ ภาษี

Form 8915-B
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8915-B

คุณสมบัติ 2017 แผนการ บรรเทา ความ หายนะ

Form 8915-C
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8915-C

คุณสมบัติ 2018 แผนการ บรรเทา ความ หายนะ

Form 8915-D
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8915-D

คุณสมบัติ 2019 แผนการ บรรเทา ความ หายนะ

Form 8915-F
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8915-F

การ แจก จ่าย และ ค่า ตอบ แทน

Form 8916
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8916

Recontinuation of language M-3 รายได้ภาษีที่ภาษีได้พร้อมภาษีภาษีที่คืนได้สําหรับกลุ่มผสม

Form 8916-A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8916-A

สิ่งที่แนบมาด้วยแบบสรุปสําหรับกําหนดการ M-3

Form 8917
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8917

การ สอน และ การ ศึกษา

Form 8918
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8918

ที่ปรึกษาด้านวัตถุ

Form 8919
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8919

ภาษี เพื่อ ความ ปลอด ภัย และ ยา รักษา โรค

Form 8922
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8922

รายได้ที่ 3

Form 8923
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8923

การ ฝึก อบรม ทีม ช่วย ชีวิต ของ ผม

Form 8924
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8924

เก็บ ภาษี ใน บาง แห่ง

Form 8925
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8925

รายงาน การ ประกัน ชีวิต

Form 8927
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8927

Detergration ภายใต้มาตรา 860 (E) (4) โดยกิจการการลงทุนที่รับรองแล้ว

Form 8928
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8928

การ กลับ มา ของ ภาษี บาง อย่าง ภาย ใต้ บท 43 ของ ประมวล กฎหมาย ใน ห้อง ปฏิบัติ การ

Form 8932
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8932

เงิน ที่ ได้ จาก ลูกจ้าง

Form 8933
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8933

แหล่งที่มาของคาร์บอน ออกไซด์

Form 8936
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8936

International ปลั๊กในไดรฟ์ไฟฟ้ามอเตอร์ access (รวมเครื่องจักรไฟฟ้าสองล้อ)

Form 8936 กําหนดการ A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8936 กําหนดการ A

อสังหาริมทรัพย์

Form 8936-A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8936-A

อสังหาริมทรัพย์

Form 8936-A กําหนดการ 1
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8936-A กําหนดการ 1

ตาราง เวลา สําหรับ รถ ขาย ที่ ทํา ความ สะอาด

Form 8937
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8937

รายงาน เกี่ยว กับ การ กระทํา ของ องค์การ ซึ่ง มี ผล กระทบ ต่อ พื้น ฐาน ของ ความ แตก ต่าง

Form 8938
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8938

คํา แถลง เรื่อง การ เงิน ใน ต่าง ประเทศ

Form 8940
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8940

ต้องการเบ็ดเตล็ด ถอดรหัส

Form 8941
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8941

การ ประกัน สุขภาพ ขนาด เล็ก

Form 8944
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8944

ร้องขอตัวเตรียมแฟ้มฮาร์ดเวิร์มไวฟเวอร์

Form 8945
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8945

PTIN การประยุกต์ใช้แบบเสริมสวย สําหรับพลเมืองสหรัฐอเมริกา โดยไม่ต้องมีเลขประกันสังคมเนื่องจากการคัดค้านทางศาสนา

Form 8946
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8946

PTIN การ นํา มา ใช้ สําหรับ คน ต่าง ชาติ โดย ไม่ มี หมาย เลข ประกัน สังคม

Form 8947
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8947

รายงาน ข่าว เกี่ยว กับ การ สั่ง ห้าม ยา เสพย์ ติด

Form 8948
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8948

การ วาง แผน สําหรับ การ ไม่ ค้น หา ทาง อิเล็กทรอนิกส์

Form 8949
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8949

การ ขาย และ ลักษณะ เด่น อื่น ๆ ของ เสื้อ ผ้า ขนาด ใหญ่

Form 8950
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8950

โปรแกรมสําหรับโปรแกรมแก้ไขคําค้น (VCP)

Form 891
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 891

โปรแกรมแก้ไขคําค้นของผู้ใช้ (VCP)

Form 8952
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8952

โปรแกรมสําหรับการจําแนกประเภทขององค์กร (VCP)

Form 8955- เจ้าหน้าที่
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8955- เจ้าหน้าที่

การ ลง ทะเบียน ประจํา ปี

Form 8957
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8957

บัญชีผู้ใช้ต่างประเทศ

Form 8958
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8958

การ เก็บ ภาษี มี ค่า ระหว่าง ปัจเจกบุคคล บาง คน ใน รัฐ ที่ เป็น ทรัพย์ สิน ของ ชุมชน

Form 8959
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8959

ภาษี ยา เพิ่ม

Form 8960
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8960

ภาษี ที่ ได้ รับ ราย ได้ จาก การ ลง ทุน

Form 8962
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8962

เครดิตภาษีแบบพรีเมียม (PDF)

Form 8963
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8963

รายงาน การ ประกัน ภัย

Form 8966
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8966

แฟ ตวา รายงาน

Form 8966-C
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8966-C

ปก แผ่น ดิน เหนียว Form 8966

Form 8971
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8971

ข้อมูล เกี่ยว กับ การ เก็บ เกี่ยว พืช ผล

Form 8973
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8973

คณะกรรมการผู้ว่าจ้างมืออาชีพ/Customer รายงานข้อตกลง

Form 8974
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8974

การ เสีย ภาษี

Form 8975
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8975

รายงานประเทศต่อประเทศ

Form 8975 กําหนดการ A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8975 กําหนดการ A

ข้อมูลด้านความเสมอภาคของภาษี

Form 8978
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8978

เพิ่มเติมของหุ้นส่วน การ เก็บ ภาษี ประจํา ปี

Form 8978 กําหนดการ A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8978 กําหนดการ A

เพิ่มเติมของหุ้นส่วน รายงาน เรื่อง ภาษี ปี (การ ปรับ ปรุง เป็น ระยะ ๆ)

Form 8979
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8979

ผู้ เข้า ร่วม ประชุม ร้อง ทุกข์, ออก แบบ, และ ลง นาม

Form 8980
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8980

2561. สืบค้นเมื่อ 7 พฤษภาคม พ.ศ

Form 891
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 891

Waver of the Period February InRC มาตรา 6231(b) (2) (A) และ expriation of the perition for moidation Universations inter IRC มาตรา 6225(c) (7)

Form 8982
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8982

Affidavit for attachment Modification Medication regress ภายใต้ IRC-6225(c) [2) (A) หรือ Processercordive process ภาย ใต้ IRC (c) 256225(2) (B)

Form 8983
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8983

Certification of attachment- example status for modification in RCRE (6) 256225(c) (3

Form 8984
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8984

ส่วนขยายของผู้ชําระภาษีModification August มาตรา 6225(c) (7)

Form 8985-V
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8985-V

การชําระภาษีโดยคู่ค้าผ่าน

Form 8988
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8988

การเลือกตั้งเพื่อทางเลือกในการชําระหนี้ที่ถูกตัดงบประมาณ - IRC มาตรา 6226

Form 8989
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8989

คํา ร้อง ขอ เพื่อ ถอน ตัว จาก การ ตัดสิน ใจ เลือก ที่ จะ จ่าย ค่า ไถ่

Form 8990
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8990

ข้อจํากัดเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ของธุรกิจ expression ภายใต้มาตรา 163(j)

Form 891
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 891

การ เสีย ภาษี บน ฐาน ราก

Form 8992
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8992

ผู้ถือหุ้นของสหรัฐอเมริกา เครื่องคิดเลขของ Global Institute-Taxed รายได้ต่ํา (GILTI)

Form 8992 ตาราง A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8992 ตาราง A

ตารางงานของบริษัทต่างประเทศที่ควบคุมได้ (CFC) ข้อมูลของคอมไพล์ Global Institute-Taxed Income (GILTI)

Form 8992 ตารางงาน B
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8992 ตารางงาน B

การ คํานวณ ประชากร โลก โดย ไม่ รู้ ตัว

Form 8993
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8993

2550 มาตรา 250 การอนุมานสําหรับ กรมทรัพยากรต่างประเทศที่ติดต่อไม่ได้ (FDIII) และ Global Intangabled L ต่ํา-Taxed India (GILTI)

Form 8994
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8994

ค่า จ้าง สําหรับ การ จ่าย เงิน ให้ ครอบครัว และ การ ลา ออก จาก โรง พยาบาล

Form 8995
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8995

การ ประสาน งาน ทาง การ เงิน

Form 8995-A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8995-A

การ ศึกษา วิจัย ราย ใหญ่

Form 8995-A กําหนดการ A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8995-A กําหนดการ A

การ ค้า หรือ ธุรกิจ

Form 8995-A กําหนดการ B
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8995-A กําหนดการ B

การ ดําเนิน ธุรกิจ

Form 8995-A กําหนดการ C
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8995-A กําหนดการ C

ความ สูญ เสีย

Form 8995-A กําหนดการ D
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8995-A กําหนดการ D

กฎ พิเศษ สําหรับ ผู้ เลี้ยง แกะ ใน ไร่ นา หรือ ห้อง ทํา อาหาร

Form 8996
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8996

กองทุนเสี่ยงทาย

Form 8997
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 8997

เริ่มงานและลงประชามติประจําปีของกองทุนเสี่ยงทาย (QOF)

แบบฟอร์ม 9000
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

แบบฟอร์ม 9000

สื่อทางเลือก แนะนํา

Form 9000 (เวอร์ชัน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 9000 (เวอร์ชัน)

สื่อทางเลือกที่ควรใช้ (รุ่นภาษาสเปกตรัม)

Form 907
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 907

การ ตก ลง จะ ยืด เวลา นํา ชุด มา

แบบฟอร์ม 911
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

แบบฟอร์ม 911

การร้องขอเงินภาษี Advocate บริการบริการ (และโปรแกรมสําหรับการสั่งซื้อภาษี)

Form 911 (เวอร์ชันชาวสเปน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 911 (เวอร์ชันชาวสเปน)

การร้องขอเงินภาษี Advance บริการบริการ (และโปรแกรมสําหรับลําดับการชําระภาษี) (ฉบับภาษาสเปน)

Form 921
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 921

เพราะ เหตุ ใด

Form 921-A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 921-A

การ ใช้ จ่าย อย่าง ไม่ มี เงื่อนไข

Form 921-I
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 921-I

การ ใช้ จ่าย อย่าง ไม่ มี เงื่อนไข

Form 921-M
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 921-M

การ แก้ไข ข้อ จํากัด ที่ ขาด ไม่ ได้ เพื่อ ทํา การ ปรับ เปลี่ยน ความ สัมพันธ์

Form 921-P
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 921-P

การ ใช้ จ่าย อย่าง ไม่ มี เงื่อนไข

Form 9210
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 9210

คําถามเกี่ยวกับสถานะเอเลี่ยน

Form 926
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 926

การ กลับ มา โดย ผู้ โอน ทรัพย์ สิน ไป ยัง นิติ บุคคล ต่าง ประเทศ

Form 928
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 928

พันธบัตรเชื้อเพลิงที่ภาษีได้

Form 9325
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 9325

การเรียกดูและข้อมูลทั่วไปสําหรับผู้ชําระภาษีที่แฟ้มจะคืนค่าทางอิเล็กทรอนิกส์

Form 940
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 940

การคืนภาษีของข้าราชการประจําปี (FUTA)

Form 940 (เวอร์ชันปี ค.ศ
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 940 (เวอร์ชันปี ค.ศ

การคืนภาษีของข้าราชการรายปี (FUTA) (ฉบับปี ค.ศ

Form 940 (เวอร์ชัน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 940 (เวอร์ชัน)

การคืนภาษีของข้าราชการประจําปี (FUTA) (ฉบับภาษาสเปน)

Form 940 ตาราง A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 940 ตาราง A

ข้อมูลการขอข้อมูล

Form 940 กําหนดการ A (เวอร์ชัน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 940 กําหนดการ A (เวอร์ชัน)

Access-Stateer and accessed accessed access (version)

Form 940 กําหนดการ A (เวอร์ชันของสเปน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 940 กําหนดการ A (เวอร์ชันของสเปน)

Access-State Worker and University accessignation (spany)

Form 940 ตารางงาน R
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 940 ตารางงาน R

Application Office for Agregate Form 940 fileers

Form 940-B
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 940-B

Form 940

Form 941
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 941

พนักงานของไตรมาส ภาษีกลางคืน

Form 941 (เวอร์ชันปี ค.ศ
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 941 (เวอร์ชันปี ค.ศ

ผลตอบแทนของพนักงานไตรมาสของภาษีรัฐบาลกลาง (ฉบับ Purtorican)

Form 941 (ช่อง B)
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 941 (ช่อง B)

รายงาน เรื่อง ความ เป็น ไป ได้ ของ การ เก็บ ภาษี สําหรับ ผู้ บริจาค ตาม ตาราง เวลา หนึ่ง สัปดาห์

Form 941 (ช่อง D)
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 941 (ช่อง D)

รายงาน ความ ไม่ แน่นอน เพราะ เหตุ ใด

Form 941 (ช่อง R)
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 941 (ช่อง R)

Akregate Form 941 fileers

Form 941 (เวอร์ชันชาวสเปน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 941 (เวอร์ชันชาวสเปน)

ผลตอบแทนของพนักงานไตรมาสของภาษีรัฐบาลกลาง (spaish version)

Form 941 ตาราง B (เวอร์ชัน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 941 ตาราง B (เวอร์ชัน)

รายงาน เรื่อง ความ เป็น ไป ได้ ใน เรื่อง ภาษี สําหรับ การ กําหนด เวลา แบบ กึ่ง สัปดาห์ (ฉบับ Purtorican)

Form 941 กําหนดการ B (รุ่นภาษาสเปน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 941 กําหนดการ B (รุ่นภาษาสเปน)

รายงาน เรื่อง ความ เป็น ไป ได้ ใน เรื่อง ภาษี สําหรับ การ กําหนด เวลา แบบ กึ่ง สัปดาห์ (ฉบับ แปล ภาษา สเปน)

Form 941-S
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 941-S

การกลับประเทศอเมริกา, กวม, ชุมทรัพย์ของหมู่เกาะมาเรียนตอนเหนือ และหมู่เกาะเวอร์จิน ค.ศ

Form 941-X
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 941-X

การปรับตัวของพนักงาน การ คืน ภาษี ของ รัฐบาล หรือ การ เรียก เก็บ ภาษี ของ รัฐบาล

Form 941-X (เวอร์ชันปี ค.ศ
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 941-X (เวอร์ชันปี ค.ศ

การคืนภาษีของรัฐบาลกลางที่ปรับแล้ว หรือการยื่นขอคืน (ฉบับ Purtorica)

Form 9423
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 9423

ต้องการเรียกดูคลังสื่อ

Form 943
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 943

การกลับมาภาษีของข้าราชการประจําปีสําหรับพนักงานการเกษตร Agri

Form 943 (เวอร์ชันปี ค.ศ
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 943 (เวอร์ชันปี ค.ศ

การกลับมาภาษีของข้าราชการประจําปีของ Agri เกษตรกร (ฉบับปี ค.ศ

Form 943 (ช่อง R)
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 943 (ช่อง R)

Akregate Form 943 fileers

Form 943 (เวอร์ชันของสเปน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 943 (เวอร์ชันของสเปน)

ผลตอบแทนของพนักงานรายปีภาษีของรัฐบาลกลางสําหรับพนักงานการเกษตร Agric (ฉบับภาษาสเปน)

Form 943 A (เวอร์ชัน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 943 A (เวอร์ชัน)

Augri Parter's Record of Federal Leptember (ฉบับ Purto Rico)

Form 943- A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 943- A

บันทึกของพนักงานเกษตรศาสตร์ เรื่องความเหมาะสมของภาษีกลาง

Form 943- A (เวอร์ชัน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 943- A (เวอร์ชัน)

The Agri Parter's Reptember of Federal Life (Spanish version)

Form 943-X
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 943-X

ผลตอบแทนของลูกจ้างรายปีของรัฐบาลกลางสําหรับพนักงานการเกษตร Agried หรือเรียกร้องเงินคืน

Form 943-X (เวอร์ชันปี ค.ศ
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 943-X (เวอร์ชันปี ค.ศ

การคืนภาษีของข้าราชการรายปีของ Augri Profiles หรือการอ้างสิทธิในการชําระหนี้ (เวอร์ชัน)

Form 943-X (เวอร์ชัน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 943-X (เวอร์ชัน)

การคืนภาษีให้เจ้าหน้าที่รายปีของ Agri Profiles หรือการยื่นขอเงินคืน (ฉบับภาษาสเปน)

Form 944
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 944

การคืนภาษีให้ข้าราชการประจําปี

Form 944 (เวอร์ชัน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 944 (เวอร์ชัน)

การคืนภาษีของข้าราชการประจําปี (เวอร์ชัน)

Form 944-X
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 944-X

การปรับปรุงการคืนภาษีของรัฐบาลกลางประจําปี หรือการอ้างเงินคืน

Form 944-X (เวอร์ชัน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 944-X (เวอร์ชัน)

การคืนภาษีของรัฐบาลกลางแบบเอเอ็นเอ หรือการอ้างเงินคืน (ฉบับภาษาสเปน)

Form 945
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 945

การ กลับ มา พร้อม กับ ภาษี ราย ได้ ของ รัฐบาล

Form 945-A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 945-A

บันทึก ประจํา ปี เกี่ยว กับ ความ น่า เชื่อ ถือ ของ รัฐบาล กลาง

Form 945-X
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 945-X

การ กลับ มา พร้อม กับ ภาษี ที่ มี ราย ได้ จาก รัฐบาล หรือ การ เรียก เก็บ เงิน คืน

Form 9465
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 9465

ต้องการติดตั้งสัญญาอนุญาตสิทธิ์

Form 9465 (Chinese Sievedเวอร์ชัน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่

Form 9465 (Chinese Sievedเวอร์ชัน)

ร้องขอการติดตั้งสัญญา (เวอร์ชันของจีน)

Form 9465 (ฉบับโบราณ)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • จีน (ดั้งเดิม)

Form 9465 (ฉบับโบราณ)

การ ขอ ทํา พินัยกรรม (ฉบับ แปล ใหม่)

Form 9465 (เวอร์ชัน)
 • ภาษี
 • สรรพากรพื้นที่
 • สเปน

Form 9465 (เวอร์ชัน)

การติดตั้งสัญญาอนุญาต (เวอร์ชันของสเปน)

Form 952
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 952

การ ไม่ ยอม ให้ มี ข้อ จํากัด ใน เรื่อง ภาษี ที่ ได้ รับ ผล ตอบ แทน

Form 9549
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 9549

การ อธิบาย ราย ได้ อื่น ๆ

Form 965
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 965

การ เปลี่ยน แปลง อย่าง ขนาน ใหญ่ ใน ระบบ การ อพยพ

Form 965 กําหนดการ D
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 965 กําหนดการ D

กําหนดการ D (Form 965), ผู้ถือหุ้นแห่งสหรัฐอเมริกา ตําแหน่งเงินสดต่างประเทศ

Form 965 ตารางงาน F
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 965 ตารางงาน F

ภาษี ต่าง ประเทศ ได้ รับ การ ชําระ เงิน คืน โดย นิติ บุคคล

Form 965 ตาราง H
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 965 ตาราง H

Amounts state on Forms 1116 และ 1118 และปฏิเสธภาษีต่างประเทศ

Form 965-A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 965-A

รายงาน แต่ ละ ฉบับ เกี่ยว กับ ความ น่า เชื่อ ถือ ของ ภาษี 965

Form 965-B
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 965-B

International and Real Economy Intertainment Internation (REIT). สืบค้นเมื่อ Net 965

Form 965-C
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 965-C

ถ่ายโอนAdement ภายใต้มาตรา 965(h)(3)

Form 965-D
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 965-D

ถ่ายโอนAdement ภายใต้มาตรา 965(i)(2)

Form 965-E
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 965-E

Continue Adement ภายใต้มาตรา 965(i)(4) (4) D)

Form 966
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 966

การสลายตัวขององค์กรหรือของเหลว

Form 9661
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 9661

ข้อตกลงการประสานงาน

Form 970
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 970

โปรแกรมที่ใช้วิธีการร่วมของ LIFO

Form 972
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 972

การปฏิเสธผู้ถือหุ้น เพื่อรวม Amounts เฉพาะในรายได้

Form 973
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 973

บรรษัทอ้างว่ามีการแบ่งส่วนกัน

Form 976
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 976

อ้างว่าการแบ่งเขตแบ่งเขต โดยบริษัทถือส่วนตัว, จัดตั้งบริษัทลงทุน หรือกองทุนการลงทุนจริง

Form 9779
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 9779

ระบบ ชําระ ภาษี ของ รัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ - การ ลง ทุน ทาง ธุรกิจ

Form 9783
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 9783

การ จ่าย ภาษี แบบ อิเล็กทรอนิกส์ ของ รัฐบาล กลาง - การ บริจาค เงิน แต่ ละ คน

Form 982
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 982

การ ลด หย่อน ภาษี

Form 990
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 990

การ กลับ มา ของ องค์การ ที่ ขาด แคลน จาก ภาษี ที่ มี ราย ได้

Form 990 ตารางเวลา A
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 990 ตารางเวลา A

สถานะการศาลและการสนับสนุนสาธารณะ

Form 990 ตารางงาน B
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 990 ตารางงาน B

กําหนดการของผู้มีส่วนร่วม

Form 990 กําหนดการ C
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 990 กําหนดการ C

การ รณรงค์ ทาง การ เมือง และ กิจกรรม ที่ ล่อ แหลม

Form 990 กําหนดการ D
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 990 กําหนดการ D

การ หา เงิน มาก เกิน ไป

Form 990 ตาราง E
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 990 ตาราง E

โรงเรียน

Form 990 ตารางงาน F
 • ภาษี
 • ภาษาอังกฤษ
 • สรรพากรพื้นที่

Form 990 ตารางงาน F

สถานะของกิจกรรม นอก สหรัฐ