Επιλέξτε γλώσσα

Δραστηριότητα: Φόροι

Σύνολο φορμών: 234

Έντυπα (234)

ITD Έντυπο 1 Ινδίας
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 1 Ινδίας

Υποκανόνας (1) του κανόνα 11UE των κανόνων περί φόρου εισοδήματος, 1962

ITD Έντυπο 10 Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 10 Ινδία

Δήλωση που πρέπει να υποβληθεί στον υπεύθυνο αξιολόγησης/την εντεταλμένη αρχή

ITD Έντυπο 10A Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 10A Ινδία

Αίτηση καταχώρισης ή προσωρινής καταχώρισης ή ενοποίηση ή έγκριση ή προσωρινή έγκριση

ITD Έντυπο 10AB Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 10AB Ινδία

Αίτηση καταχώρισης ή έγκρισης

ITD Έντυπο 10AC Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 10AC Ινδία

Διάταξη καταχώρισης ή προσωρινής καταχώρισης ή έγκρισης ή προσωρινής έγκρισης

ITD Έντυπο 10AD Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 10AD Ινδία

Διάταξη καταχώρισης ή έγκρισης ή απόρριψης ή ακύρωσης

ITD Έντυπο 10B Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 10B Ινδία

ITD Έντυπο 10BA Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 10BA Ινδία

Δήλωση που πρέπει να κατατεθεί από τον αξιολογητή που ζητεί την αφαίρεση βάσει του τμήματος 80GG

ITD Έντυπο 10BB Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 10BB Ινδία

ITD Έντυπο 10BBA Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 10BBA Ινδία

Αίτηση για κοινοποίηση βάσει της υποενότητας iv) της ρήτρας γ) της αιτιολογικής σκέψης 1 της ρήτρας (23FE) του τμήματος 10 του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 10BBB Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 10BBB Ινδία

Ενθάρρυνση από το ταμείο συντάξεων των επενδύσεων βάσει της ρήτρας (23FE) του άρθρου 10 του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος, 1961

Έντυπο ITD 10BBC Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

Έντυπο ITD 10BBC Ινδία

Πιστοποιητικό του λογιστή όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της ρήτρας (23FE) του τμήματος 10 του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος, 1961 από το κοινοποιηθέν ταμείο συντάξεων

ITD Έντυπο 10BBD Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 10BBD Ινδία

Δήλωση επιλέξιμης επένδυσης

ITD Έντυπο 10BBE Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 10BBE Ινδία

Πιστοποιητικό δωρεάς βάσει της ρήτρας (ix) της υποενότητας (5) του τμήματος 80G και της ρήτρας (ii) της υποενότητας (1A) του τμήματος 35 του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 10BC Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 10BC Ινδία

Έκθεση ελέγχου (υποκανόνας (12) του κανόνα 17CA) των κανόνων περί φόρου εισοδήματος, 1962, σε περίπτωση εκλογικής εμπιστοσύνης

ITD Έντυπο 10BD Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 10BD Ινδία

Δήλωση στοιχείων που πρέπει να κατατεθεί από τον αναφέροντα σύμφωνα με τη ρήτρα (viii) της υποενότητας (5) του τμήματος 80G και τη ρήτρα (i) της υποενότητας (1A) του τμήματος 35 του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 10BE Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 10BE Ινδία

Πιστοποιητικό δωρεάς βάσει της ρήτρας (ix) της υποενότητας (5) του τμήματος 80G και της ρήτρας (ii) της υποενότητας (1A) του τμήματος 35 του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 10CCB Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 10CCB Ινδία

Έκθεση ελέγχου στο τμήμα 80-I(7)/80-IA(7)/80-IB/80-IC

ITD Έντυπο 10CCC Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 10CCC Ινδία

Πιστοποιητικό υπό τον κανόνα (3) του κανόνα 18BBE των κανόνων περί φόρου εισοδήματος, 1962

ITD Έντυπο 10CCD Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 10CCD Ινδία

Πιστοποιητικό υπό υποενότητα (3) της ενότητας 80QQB για Συγγραφείς ορισμένων βιβλίων που λαμβάνουν Royalty εισόδημα, κλπ.

ITD Έντυπο 10CCE Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 10CCE Ινδία

Πιστοποιητικό που υπάγεται στην υποενότητα (2) του τμήματος 80RB για τους κατόχους διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που εισπράττουν δικαιώματα, κ.λπ.

Έντυπο ITD 10CCF Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

Έντυπο ITD 10CCF Ινδία

Έκθεση βάσει του άρθρου 80LA(3) του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 10DA Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 10DA Ινδία

Έκθεση βάσει του τμήματος 80JJAA του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 10E Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 10E Ινδία

Έντυπο για την παροχή στοιχείων του εισοδήματος σύμφωνα με το τμήμα 192(2Α)

ITD Έντυπο 10EE Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 10EE Ινδία

ITD Έντυπο 10F Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 10F Ινδία

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται βάσει του τμήματος 5 του τμήματος 90 ή του τμήματος 5 του τμήματος 90Α του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 10FA Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 10FA Ινδία

Αίτηση για πιστοποιητικό διαμονής για τους σκοπούς συμφωνίας δυνάμει των παραγράφων 90 και 90Α του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 10FB Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 10FB Ινδία

Πιστοποιητικό κατοικίας για τους σκοπούς των παραγράφων 90 και 90Α

ITD Έντυπο 10FC Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 10FC Ινδία

Άδεια για την απαίτηση έκπτωσης για κάθε πληρωμή που πραγματοποιείται σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο σε κοινοποιηθείσα περιοχή δικαιοδοσίας

ITD Έντυπο 10H Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 10H Ινδία

Πιστοποιητικό εισχώρησης στο εξωτερικό

ITD Έντυπο 10IA Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 10IA Ινδία

Πιστοποιητικό της ιατρικής αρχής για την πιστοποίηση «άτομο με αναπηρία», «σοβαρή αναπηρία», «αυτισμός», «εγκεφαλική παράλυση» και «πολλαπλή αναπηρία» για τους σκοπούς του τμήματος 80DD και του τμήματος 80U

ITD Έντυπο 10IB Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 10IB Ινδία

Αίτηση για άσκηση δικαιώματος προαίρεσης δυνάμει του τμήματος 4 του τμήματος 115BA του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 10IC Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 10IC Ινδία

Αίτηση άσκησης δικαιώματος προαίρεσης δυνάμει του τμήματος 5 του τμήματος 115BAA του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 10ID Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 10ID Ινδία

Αίτηση άσκησης δικαιώματος προαίρεσης βάσει του τμήματος 7 του τμήματος 115BAB του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 10IE Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 10IE Ινδία

Αίτηση για άσκηση/ ανάκληση δικαιώματος προαίρεσης βάσει της ρήτρας i) της υποενότητας (5) του τμήματος 115BAC του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 10IF Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 10IF Ινδία

Αίτηση άσκησης δικαιώματος προαίρεσης δυνάμει του τμήματος 5 του τμήματος 115BAD του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 10IG Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 10IG Ινδία

Κατάσταση απαλλασσόμενων εσόδων βάσει της ρήτρας (4D) του άρθρου 10 του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 10ΙΗ Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 10ΙΗ Ινδία

Κατάσταση εσόδων ειδικού ταμείου επιλέξιμου για φορολογία κατά την παραχώρηση βάσει του τμήματος 115AD του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 10II Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 10II Ινδία

Κατάσταση απαλλασσόμενων εσόδων βάσει της ρήτρας (23FF) του άρθρου 10 του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 10IJ Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 10IJ Ινδία

Πιστοποιητικό προς έκδοση από λογιστή σύμφωνα με τη ρήτρα (23FF) του άρθρου 10 του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 10ΙΚ Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 10ΙΚ Ινδία

Ετήσια κατάσταση απαλλασσόμενων εσόδων σύμφωνα με τον κανόνα 2 του κανόνα 21AJA και φορολογητέα έσοδα δυνάμει του κανόνα 2 του κανόνα 21AJAA

ITD Έντυπο 10IL Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 10IL Ινδία

Επαλήθευση από Λογιστή βάσει του κανόνα 3 του κανόνα 21AJA Επαλήθευση

ITD Έντυπο 12B Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 12B Ινδία

Έντυπο για την παροχή στοιχείων σχετικά με το εισόδημα σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 2 για το έτος που έληξε στις 31 Μαρτίου

ITD Έντυπο 12BA Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 12BA Ινδία

Δήλωση που δείχνει τα στοιχεία των perquisites, άλλες περιθωριακές παροχές ή παροχές και κέρδη αντί μισθού με την αξία τους

ITD Έντυπο 12BB Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 12BB Ινδία

Δήλωση που δείχνει τα στοιχεία των απαιτήσεων από εργαζόμενο προς έκπτωση του φόρου σύμφωνα με το τμήμα 192

ITD Έντυπο 12BBA Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 12BBA Ινδία

Δήλωση που πρέπει να υποβληθεί από τον Καθορισμένο Ανώτερο Πολίτη υπό υποενότητα iii) της ρήτρας β) της Επεξήγησης στο τμήμα 194P

ITD Έντυπο 13 Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 13 Ινδία

Αίτηση από πρόσωπο για πιστοποιητικό στο τμήμα 197

ITD Έντυπο 15C Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 15C Ινδία

Αίτηση από τραπεζική εταιρεία ή ασφαλιστή για πιστοποιητικό βάσει του άρθρου 195 παράγραφος 3 του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961, για είσπραξη τόκων και άλλων ποσών χωρίς έκπτωση φόρου

ITD Έντυπο 15CA Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 15CA Ινδία

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για πληρωμές σε μη κάτοικο που δεν είναι εταιρεία ή σε αλλοδαπή εταιρεία

ITD Έντυπο 15CB Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 15CB Ινδία

Πιστοποιητικό λογιστή

ITD Έντυπο 15CC Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 15CC Ινδία

Τριμηνιαία δήλωση

ITD Έντυπο 15D Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 15D Ινδία

Αίτηση από πρόσωπο άλλο από τραπεζική εταιρεία για πιστοποιητικό δυνάμει του άρθρου 195 παράγραφος 3 του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961, για την είσπραξη ποσών εκτός τόκων και μερισμάτων χωρίς έκπτωση φόρου

ITD Έντυπο 15E Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 15E Ινδία

Αίτηση από πρόσωπο για πιστοποιητικό δυνάμει του άρθρου 195 παράγραφος 2 και του άρθρου 195 παράγραφος 7 του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961, για καθορισμό της κατάλληλης αναλογίας του ποσού (πλην του μισθού) που καταβάλλεται σε μη κάτοικο, το οποίο επιβάλλεται σε φόρο στην περίπτωση του δικαιούχου

ITD Έντυπο 15G Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 15G Ινδία

Δήλωση βάσει του τμήματος 197Α παράγραφος 1 και του τμήματος 197Α παράγραφος 1Α που πρέπει να γίνει από άτομο ή πρόσωπο (που δεν είναι εταιρεία ή επιχείρηση) που ζητεί ορισμένα εισοδήματα χωρίς έκπτωση φόρου

ITD Έντυπο 15Η Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 15Η Ινδία

Δήλωση σύμφωνα με το τμήμα 197Α(1Γ) που πρέπει να γίνει από άτομο ηλικίας εξήντα ετών και άνω, το οποίο διεκδικεί ορισμένα εισοδήματα χωρίς έκπτωση φόρου

ITD Έντυπο 16 της Ινδίας
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 16 της Ινδίας

Πιστοποιητικό βάσει του άρθρου 203 του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961, για τους φόρους που αφαιρούνται στην πηγή επί των μισθών που καταβάλλονται σε εργαζόμενο δυνάμει του άρθρου 192 ή για τις συντάξεις ή τα εισοδήματα από τόκους συγκεκριμένων ηλικιωμένων σύμφωνα με το άρθρο 194P

ITD Έντυπο 16A Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 16A Ινδία

Πιστοποιητικό βάσει του άρθρου 203 του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961 για τους φόρους που αφαιρούνται στην πηγή

ITD Έντυπο 16B Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 16B Ινδία

Πιστοποιητικό βάσει του άρθρου 203 του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961 για τους φόρους που αφαιρούνται στην πηγή

ITD Έντυπο 16C Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 16C Ινδία

Πιστοποιητικό βάσει του άρθρου 203 του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961 για τους φόρους που αφαιρούνται στην πηγή

ITD Έντυπο 16D Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 16D Ινδία

Πιστοποιητικό βάσει του άρθρου 203 του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961 για τους φόρους που αφαιρούνται στην πηγή

ITD Έντυπο 16E Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 16E Ινδία

Πιστοποιητικό βάσει του άρθρου 203 του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961 για τους φόρους που αφαιρούνται στην πηγή

ITD Έντυπο 2 Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 2 Ινδία

Έντυπο πιστοποιητικού βάσει του κανόνα (2) του κανόνα 11UF

ITD Έντυπο 22 της Ινδίας
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 22 της Ινδίας

Δήλωση φόρου που αφαιρείται στην πηγή από τις εισφορές που επιστρέφονται στους εργαζομένους στην περίπτωση εγκεκριμένου ταμείου υπεραπορρόφησης

ITD Έντυπο 24G Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 24G Ινδία

Δήλωση προσαρμογής βιβλίου TDS/TCS

ITD Έντυπο 24Q Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 24Q Ινδία

Τριμηνιαία κατάσταση της έκπτωσης φόρου στο τμήμα 3 του τμήματος 200

ITD Έντυπο 26A Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 26A Ινδία

Έντυπο για την έκδοση πιστοποιητικού λογιστή σύμφωνα με την πρώτη διάταξη του τμήματος (1) του τμήματος 201 του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 26AS Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 26AS Ινδία

Ετήσια δήλωση πληροφοριών στο τμήμα 285BB

ITD Έντυπο 26B Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 26B Ινδία

Έντυπο που πρέπει να κατατεθεί από τον εκκαθαριστή, εάν ζητήσει επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε δυνάμει του κεφαλαίου XVII-B του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 26Q Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 26Q Ινδία

Τριμηνιαία κατάσταση της έκπτωσης φόρου στο τμήμα 3 του τμήματος 200

ITD Έντυπο 26QA Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 26QA Ινδία

Στοιχεία που απαιτούνται για την παροχή τριμηνιαίας απόδοσης σύμφωνα με το τμήμα 206Α

ITD Έντυπο 26QAA Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 26QAA Ινδία

Τριμηνιαία επιστροφή σύμφωνα με το τμήμα 206Α για το τρίμηνο που έληξε Ιούνιος/Σεπτέμβριος/Δεκέμβριος/Μάρτιος (διατύπωση κατά περίπτωση) του οικονομικού έτους

ITD Έντυπο 26QB Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 26QB Ινδία

Challan-cum-δήλωση έκπτωσης φόρου στο τμήμα 194-ΙΑ

ITD Έντυπο 26QC Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 26QC Ινδία

Challan-cum-δήλωση έκπτωσης φόρου στο τμήμα 194-IB

ITD Έντυπο 26QD Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 26QD Ινδία

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού μη εμπορικής χρήσης

ITD Έντυπο 26QE Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 26QE Ινδία

Αναγνώριση του φόρου βάσει του τμήματος 194S από συγκεκριμένα πρόσωπα

ITD Έντυπο 26QF Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 26QF Ινδία

Τριμηνιαία δήλωση φόρου που κατατέθηκε σε σχέση με τη μεταβίβαση εικονικού ψηφιακού περιουσιακού στοιχείου

ITD Έντυπο 27A Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 27A Ινδία

Έντυπο για την επίπλωση πληροφοριών με τη δήλωση έκπτωσης/συλλογής φόρου στην πηγή (σημειώστε ό,τι ισχύει) που κατατίθεται σε μέσα πληροφορικής για την περίοδο (Από (ηη/μμ/εεεε)#

ITD Έντυπο 27B Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 27B Ινδία

Έντυπο για την επίπλωση πληροφοριών με τη δήλωση είσπραξης φόρου στην πηγή που κατατέθηκε σε μέσα πληροφορικής για την περίοδο λήξης (ηη/μμ/εεεε)*

ITD Έντυπο 27BA Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 27BA Ινδία

Έντυπο για την έκδοση πιστοποιητικού λογιστή σύμφωνα με την πρώτη διάταξη του υποτμήματος (6Α) του τμήματος 206Γ του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 27Γ Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 27Γ Ινδία

Δήλωση της υποενότητας (1Α) του τμήματος 206Γ του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος, 1961 που πρέπει να γίνει από αγοραστή για την απόκτηση αγαθών χωρίς είσπραξη φόρου

ITD Έντυπο 27D Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 27D Ινδία

Πιστοποιητικό βάσει του άρθρου 206Γ του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961 για τους φόρους που εισπράττονται στην πηγή

ITD Έντυπο 27EQ Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 27EQ Ινδία

Τριμηνιαία δήλωση είσπραξης φόρου στην πηγή σύμφωνα με το τμήμα 206Γ

ITD Έντυπο 27Q Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 27Q Ινδία

Τριμηνιαία κατάσταση της έκπτωσης φόρου στο τμήμα 3 του τμήματος 200

ITD Έντυπο 28 Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 28 Ινδία

Ανακοίνωση της ζήτησης βάσει του άρθρου 156 του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961, για την καταβολή προκαταβολικού φόρου βάσει της υποενότητας (3) ή της υποενότητας (4) του τμήματος 210

ITD Έντυπο 28A Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 28A Ινδία

Ενθάρρυνση του συμβούλου αξιολόγησης βάσει του άρθρου 210 παράγραφος 5 σχετικά με την ανακοίνωση της ζήτησης βάσει του άρθρου 156 του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961 για την καταβολή προκαταβολικού φόρου βάσει του άρθρου 210 παράγραφος 3/210 παράγραφος 4 του νόμου

ITD Έντυπο 29B Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 29B Ινδία

Έκθεση βάσει του άρθρου 115 ΙΒ του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961 για τον υπολογισμό των λογιστικών κερδών της εταιρείας

ITD Έντυπο 29Γ Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 29Γ Ινδία

Έκθεση βάσει του άρθρου 115 JC του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος, 1961, για τον υπολογισμό του αναπροσαρμοσμένου συνολικού εισοδήματος και του ελάχιστου εναλλακτικού φόρου της εταιρικής σχέσης περιορισμένης ευθύνης

ITD Έντυπο 29D Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 29D Ινδία

Αίτηση από πρόσωπο δυνάμει του άρθρου 239Α του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961, για επιστροφή του αφαιρούμενου φόρου

ITD Έντυπο 3 Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 3 Ινδία

Ενθάρρυνση για απόσυρση σύμφωνα με τον κανόνα (3) του κανόνα 11UF των κανόνων περί φόρου εισοδήματος, 1962

ITD Έντυπο 30A Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 30A Ινδία

Μορφή της επιχείρησης που πρόκειται να παρασχεθεί βάσει του τμήματος (1) του τμήματος 230 του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 30B Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 30B Ινδία

Αίτηση για επιτροπή διακανονισμού

ITD Έντυπο 30C Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 30C Ινδία

Έντυπο για τις λεπτομέρειες του άρθρου 230 παράγραφος 1Α του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 31 Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 31 Ινδία

Αίτηση πιστοποιητικού βάσει της πρώτης διάταξης του υποτμήματος (1Α) του τμήματος 230 του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 33 Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 33 Ινδία

Πιστοποιητικό εκκαθάρισης βάσει της πρώτης διάταξης του υποτμήματος (1Α) του τμήματος 230 του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 34BB Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 34BB Ινδία

Άσκηση δικαιώματος υπαναχώρησης εν αναμονή της αίτησης βάσει του τμήματος (1) του τμήματος 245Μ του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 34BC Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 34BC Ινδία

Εφαρμογή στην επιτροπή επίλυσης διαφορών

ITD Έντυπο 34Γ Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 34Γ Ινδία

Έντυπο αίτησης από αιτούντα που δεν είναι κάτοικος] για την έκδοση προκαταβολικής απόφασης δυνάμει του άρθρου 245Q παράγραφος 1 του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 34D Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 34D Ινδία

Έντυπο αίτησης από αιτούντα που δεν είναι κάτοικος] για την έκδοση προκαταβολικής απόφασης δυνάμει του άρθρου 245Q παράγραφος 1 του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 34DA Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 34DA Ινδία

Έντυπο αίτησης από αιτούντα που δεν είναι κάτοικος] για την έκδοση προκαταβολικής απόφασης δυνάμει του άρθρου 245Q παράγραφος 1 του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 34E Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 34E Ινδία

Μορφή της αίτησης από πρόσωπο που υπάγεται στην εν λόγω κατηγορία ή κατηγορία προσώπων, όπως κοινοποιήθηκε από την κεντρική κυβέρνηση κατά την άσκηση των εξουσιών που ανατέθηκαν για την έκδοση προκαταβολικής απόφασης δυνάμει του άρθρου 245Q παράγραφος 1 του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 34EA Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 34EA Ινδία

Μορφή αίτησης για την έκδοση προκαταβολικής απόφασης βάσει του άρθρου 245Q παράγραφος 1 του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 34F Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 34F Ινδία

Μορφή αίτησης για αξιολογητή, κάτοικος Ινδίας, που επιδιώκει να επικαλεστεί τη διαδικασία αμοιβαίας συμφωνίας που προβλέπεται σε συμφωνίες με άλλες χώρες ή συγκεκριμένα εδάφη

ITD Έντυπο 35 Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 35 Ινδία

Αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Κοινού Επιτρόπου (αίτηση) ή του Επιτρόπου Φόρου Εισοδήματος (αίτηση)

ITD Έντυπο 36 Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 36 Ινδία

Αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου

ITD Έντυπο 36A Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 36A Ινδία

Μορφή υπομνήματος αντιρρήσεων στο Εφετείο

ITD Έντυπο 38 Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 38 Ινδία

Μητρώο εισπρακτέων φόρων που τηρεί ο Γενικός Επίτροπος ή Επίτροπος

ITD Έντυπο 39 Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 39 Ινδία

Μορφή αίτησης καταχώρισης ως εγκεκριμένου εισοδηματοποιού

ITD Έντυπο 3AC Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 3AC Ινδία

Έκθεση ελέγχου στο τμήμα 33AB(2)

ITD Έντυπο 3AD Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 3AD Ινδία

Έκθεση ελέγχου στο τμήμα 33ABA(2)

ITD Έντυπο 3AE Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 3AE Ινδία

Έκθεση ελέγχου βάσει του τμήματος 35D(4)/35E(6) του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 3BB Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 3BB Ινδία

Μηνιαία δήλωση

ITD Έντυπο 3BC Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 3BC Ινδία

Μηνιαία δήλωση

ITD Έντυπο 3C Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 3C Ινδία

Μορφή του ημερήσιου μητρώου υποθέσεων

ITD Έντυπο 3CA Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 3CA Ινδία

Έκθεση ελέγχου βάσει του άρθρου 44ΑΒ του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961, σε περίπτωση που οι λογαριασμοί της επιχείρησης ή του επαγγέλματος ενός προσώπου έχουν ελεγχθεί βάσει οποιουδήποτε άλλου νόμου

ITD Έντυπο 3CB Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 3CB Ινδία

Έκθεση ελέγχου βάσει του άρθρου 44AB του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961, στην περίπτωση προσώπου που αναφέρεται στη ρήτρα β) του υποκανόνα (1) του κανόνα 6G

ITD Έντυπο 3CD Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 3CD Ινδία

Δήλωση των στοιχείων που πρέπει να παρέχονται βάσει του άρθρου 44ΑΒ του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 3CE Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 3CE Ινδία

Έκθεση ελέγχου βάσει του τμήματος (2) του τμήματος 44DA του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 3CEA Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 3CEA Ινδία

Έκθεση του λογιστή που πρέπει να προσκομιστεί από τον αξιολογητή σύμφωνα με το τμήμα 3 του τμήματος 50Β του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος, 1961, σχετικά με τον υπολογισμό των κεφαλαιακών κερδών σε περίπτωση υποβαθμισμένης πώλησης

ITD Έντυπο 3CEAA Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 3CEAA Ινδία

Έκθεση που πρέπει να υποβληθεί βάσει του τμήματος (4) του τμήματος 92D του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 3CEAB Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 3CEAB Ινδία

Ενοποίηση από κατονομασθείσα οντότητα [***] διεθνούς ομίλου, για τους σκοπούς της υποενότητας (4) του τμήματος 92Δ του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 3CEAC Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 3CEAC Ινδία

Ενθάρρυνση από συστάτρια οντότητα, κάτοικος Ινδίας, διεθνούς ομίλου, η μητρική οντότητα της οποίας δεν κατοικεί στην Ινδία, για τους σκοπούς της υποενότητας (1) του τμήματος 286 του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 3CEAD Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 3CEAD Ινδία

Για τους σκοπούς της υποενότητας (2) ή της υποενότητας (4) του τμήματος 286 του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 3CEAE Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 3CEAE Ινδία

Ενθάρρυνση για λογαριασμό του διεθνούς ομίλου για τους σκοπούς της παραγράφου 4 του τμήματος 286 του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 3CEB Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 3CEB Ινδία

Έκθεση από λογιστή που παρέχεται σύμφωνα με το τμήμα 92Ε σχετικά με τις διεθνείς συναλλαγές και τις καθορισμένες εγχώριες συναλλαγές

ITD Έντυπο 3CEC Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 3CEC Ινδία

Αίτηση για συνάντηση προ-προ-φίλμ

ITD Έντυπο 3CED Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 3CED Ινδία

Αίτηση για συμφωνία προκαθορισμού

ITD Έντυπο 3CEDA Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 3CEDA Ινδία

Αίτηση επανεξέτασης συμφωνίας προκαθορισμού

ITD Έντυπο 3CEE Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 3CEE Ινδία

Αίτηση απόσυρσης της αίτησης APA

ITD Έντυπο 3CEEA Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 3CEEA Ινδία

Έντυπο για τα στοιχεία επίπλωσης για το έτος που έληξε στις 31 Μαρτίου

ITD Έντυπο 3CEF Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 3CEF Ινδία

Ετήσια έκθεση συμμόρφωσης για τη συμφωνία προτιμολόγησης

ITD Έντυπο 3CEFA Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 3CEFA Ινδία

Αίτηση για την επιλογή ασφαλούς λιμένα

ITD Έντυπο 3CEFB Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 3CEFB Ινδία

Αίτηση για την επιλογή ασφαλούς λιμένα όσον αφορά καθορισμένες εγχώριες συναλλαγές

ITD Έντυπο 3CEG Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 3CEG Ινδία

Έντυπο για την αναφορά στον Επίτροπο από τον υπεύθυνο αξιολόγησης στο τμήμα 144BA(1)

ITD Έντυπο 3CEH Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 3CEH Ινδία

Έντυπο για την επιστροφή της αναφοράς που αναφέρεται στο τμήμα 144BA

ITD Έντυπο 3CEI Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 3CEI Ινδία

Έντυπο για την καταγραφή της ικανοποίησης από τον Επίτροπο πριν από την αναφορά στην επιτροπή έγκρισης υπό υποενότητα (4) του τμήματος 144BA

ITD Έντυπο 3CEIA Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 3CEIA Ινδία

Έντυπο για παραπομπή στην επιτροπή έγκρισης σύμφωνα με το τμήμα 4 του τμήματος 144BA του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 3CEJ Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 3CEJ Ινδία

Έκθεση από λογιστή που πρέπει να προσκομιστεί για τους σκοπούς του τμήματος 9Α σχετικά με την τιμή του σκέλους όσον αφορά την αμοιβή που καταβάλλεται από επιλέξιμο επενδυτικό κεφάλαιο στον διαχειριστή του κεφαλαίου

ITD Έντυπο 3CEJA Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 3CEJA Ινδία

Έκθεση από λογιστή που πρόκειται να υποβληθεί για τους σκοπούς του τμήματος 9Α σχετικά με την εκπλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων από επιλέξιμο επενδυτικό οργανισμό

ITD Έντυπο 3CEK Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 3CEK Ινδία

Δήλωση που πρέπει να παρέχεται από επιλέξιμο επενδυτικό ταμείο στον αξιολογητή

ITD Έντυπο 3CF Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 3CF Ινδία

Αίτηση καταχώρισης ή έγκρισης

ITD Έντυπο 3CFA Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 3CFA Ινδία

Έντυπο για την επιλογή της φορολόγησης του εισοδήματος μέσω δικαιωμάτων όσον αφορά το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

ITD Έντυπο 3CG Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 3CG Ινδία

Αίτηση για έγκριση του προγράμματος επιστημονικής έρευνας σύμφωνα με το τμήμα 35(2Α) του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 3CH Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 3CH Ινδία

Διάταξη έγκρισης του προγράμματος επιστημονικής έρευνας σύμφωνα με το τμήμα 35(2Α) του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 3CI Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 3CI Ινδία

Παραλαβή της πληρωμής για τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας βάσει του άρθρου 35 παράγραφος 2 ΑΑ του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 3CJ Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 3CJ Ινδία

Έκθεση προς υποβολή από την αρμόδια αρχή στον γενικό διευθυντή (απαλλαγές φόρου εισοδήματος) μετά την έγκριση του προγράμματος επιστημονικής έρευνας σύμφωνα με το άρθρο 35(2Α) του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 3CK Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 3CK Ινδία

Αίτηση για τη σύναψη συμφωνίας με το Τμήμα Επιστημονικής και Βιομηχανικής Έρευνας

ITD Έντυπο 3CL Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 3CL Ινδία

Έκθεση προς υποβολή από την αρμόδια αρχή στον γενικό διευθυντή (απαλλαγές φόρου εισοδήματος) σύμφωνα με το άρθρο 35(2AB) του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 3CLA Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 3CLA Ινδία

Έκθεση από λογιστή που πρόκειται να υποβληθεί σύμφωνα με το τμήμα 2ΑΒ του τμήματος 35 του νόμου σχετικά με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης

ITD Έντυπο 3CM Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 3CM Ινδία

Διάταξη έγκρισης της εσωτερικής μονάδας έρευνας και ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 35(2AB) του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 3CN Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 3CN Ινδία

Αίτηση για κοινοποίηση προσιτού έργου στέγασης όπως ορίζεται στο τμήμα 35AD

ITD Έντυπο 3CO Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 3CO Ινδία

Αίτηση για έγκριση σύμφωνα με το τμήμα 1 του τμήματος 35CCC του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 3CP Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 3CP Ινδία

Έντυπο κοινοποίησης του σχεδίου επέκτασης της γεωργίας βάσει του τμήματος (1) του τμήματος 35CCC του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 3CQ Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 3CQ Ινδία

Αίτηση για έγκριση βάσει του τμήματος (1) του τμήματος 35CCD του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 3CR Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 3CR Ινδία

Έντυπο για την κοινοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης δεξιοτήτων βάσει του τμήματος (1) του τμήματος 35CCD του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 3CS Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 3CS Ινδία

Αίτηση για κοινοποίηση μονάδας παραγωγής πλακιδίων ημιαγωγών όπως ορίζεται στο τμήμα 35AD

ITD Έντυπο 3CT Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 3CT Ινδία

Εισόδημα οφειλόμενο στα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην Ινδία σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 4 Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 4 Ινδία

Διάταξη του κύριου Επιτρόπου ή του επιτρόπου (7) του κανόνα 11UF των κανόνων περί φόρου εισοδήματος, 1962

ITD Έντυπο 40 της Ινδίας
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 40 της Ινδίας

Ανακοίνωση της ζήτησης βάσει του άρθρου 156 του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961, για την καταβολή προκαταβολικού φόρου βάσει της υποενότητας (3) ή της υποενότητας (4) του τμήματος 210

ITD Έντυπο 40A Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 40A Ινδία

Μορφή υποψηφιότητας

ITD Έντυπο 40B Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 40B Ινδία

Έντυπο για την τροποποίηση της υποψηφιότητας

ITD Έντυπο 40C Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 40C Ινδία

Αίτηση αναγνώρισης αναγνωρισμένου ταμείου πρόνοιας

ITD Έντυπο 41 Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 41 Ινδία

Έντυπο για τη διατήρηση λογαριασμών συνδρομητών σε αναγνωρισμένο ταμείο πρόνοιας

ITD Έντυπο 42 της Ινδίας
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 42 της Ινδίας

Προσφυγή κατά της αρνήσεως αναγνωρίσεως ή αποσύρσεως της αναγνωρίσεως από ταμείο προνοίας

ITD Έντυπο 43 Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 43 Ινδία

Προσφυγή κατά της άρνησης έγκρισης ή ανάκλησης της έγκρισης από ταμείο υπεραπαντήσεως

ITD Έντυπο 44 Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 44 Ινδία

Αίτηση αναιρέσεως κατά της αρνήσεως εγκρίσεως ή ανακλήσεως της εγκρίσεως από ταμείο προνομίων

ITD Έντυπο 45 Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 45 Ινδία

Έντυπο αδείας βάσει του άρθρου 132 του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961, και του κανόνα 112(1) των κανόνων περί φόρου εισοδήματος, 1962

ITD Έντυπο 45A Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 45A Ινδία

Έντυπο άδειας βάσει του άρθρου 132 του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 45B Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 45B Ινδία

Έντυπο άδειας βάσει του τμήματος 1Α του τμήματος 132 του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 45C Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 45C Ινδία

Έντυπο άδειας βάσει του τμήματος (1) του τμήματος 132Α του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 45D Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 45D Ινδία

Πληροφορίες προς την αρμόδια για τον φόρο εισοδήματος αρχή δυνάμει του άρθρου 133Β του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 46 Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 46 Ινδία

Αίτηση παροχής πληροφοριών βάσει της ρήτρας β) της υποενότητας (1) του τμήματος 138 του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 47 Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 47 Ινδία

Έντυπο για την παροχή πληροφοριών βάσει της ρήτρας (β) του υποτμήματος (1) του τμήματος 138 του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 48 Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 48 Ινδία

Έντυπο για τον προσδιορισμό της μη διαθεσιμότητας πληροφοριών βάσει της ρήτρας β) της υποενότητας (1) του τμήματος 138 του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 49 Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 49 Ινδία

Άρνηση παροχής πληροφοριών βάσει της ρήτρας (β) του υποτμήματος (1) του τμήματος 138 του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 49A Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 49A Ινδία

Αίτηση κατανομής του αριθμού του μόνιμου λογαριασμού [Στην περίπτωση των Ινδιάνων Πολιτών/Ινδικών Εταιρειών/Εταιρειών που έχουν συσταθεί στην Ινδία/Ανεταιρικές οντότητες που έχουν συσταθεί στην Ινδία]

ITD Έντυπο 49AA Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 49AA Ινδία

Αίτηση κατανομής του αριθμού του μόνιμου λογαριασμού [Ατομικά πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της Ινδίας/Ενότητες που έχουν συσταθεί εκτός Ινδίας/Ανεταιρικές οντότητες που έχουν συσταθεί εκτός Ινδίας]

ITD Έντυπο 49B Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 49B Ινδία

Μορφή της αίτησης για κατανομή του αριθμού του λογαριασμού φορολογικής μείωσης και είσπραξης σύμφωνα με το άρθρο 203Α του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 49BA Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 49BA Ινδία

Τριμηνιαία δήλωση που παρέχεται από συγκεκριμένο ταμείο ή μεσίτη μετοχών για μη κάτοικο που αναφέρεται στον κανόνα 114AAB

ITD Έντυπο 49C Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 49C Ινδία

Ετήσια δήλωση βάσει του τμήματος 285 του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 49D Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 49D Ινδία

Πληροφορίες και έγγραφα που πρέπει να παρέχονται από ινδική ανησυχία σύμφωνα με το τμήμα 285A

ITD Έντυπο 52A Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 52A Ινδία

Δήλωση που πρέπει να υποβληθεί βάσει του άρθρου 285Β του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961 από πρόσωπο που παράγει κινηματογραφικό φιλμ ή ασκεί συγκεκριμένη δραστηριότητα ή και τα δύο

ITD Έντυπο 56D Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 56D Ινδία

Αίτηση χορήγησης απαλλαγής ή συνέχισης της δυνάμει του τμήματος 10(23Γ)(vi) και (via) για το έτος

ITD Έντυπο 56FF Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 56FF Ινδία

Στοιχεία που πρέπει να παρέχονται βάσει της ρήτρας β) της υποενότητας (1Β) του τμήματος 10Α του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 57 Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 57 Ινδία

Πιστοποιητικό βάσει των παραγράφων 222 ή 223 του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 58C Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 58C Ινδία

Έκθεση που υποβάλλεται βάσει της ρήτρας (ii) του υποτμήματος (4) του τμήματος 35AC του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961 στην Εθνική Επιτροπή από εγκεκριμένο οργανισμό ή οργανισμό

ITD Έντυπο 58D Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 58D Ινδία

Έκθεση που υποβάλλεται από εταιρεία του δημόσιου τομέα, τοπική αρχή ή εγκεκριμένη ένωση ή ίδρυμα

ITD Έντυπο 59 Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 59 Ινδία

Αίτηση για την έγκριση της έκδοσης δημόσιων εταιρειών βάσει του τμήματος 80Γ παράγραφος 2 στοιχείο xix) ή του τμήματος 88 παράγραφος 2 στοιχείο xvi) του νόμου περί φόρου εισοδήματος

ITD Έντυπο 59A Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 59A Ινδία

Αίτηση για έγκριση αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν στην επιλέξιμη έκδοση δημόσιων εταιρειών σύμφωνα με το τμήμα 80Γ παράγραφος 2 στοιχείο xx) ή δυνάμει του τμήματος 88 παράγραφος 2 στοιχείο xvii του νόμου περί φόρου εισοδήματος

ITD Έντυπο 5B Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 5B Ινδία

Αίτηση για κοινοποίηση ομολόγων μηδενικού τοκομεριδίου βάσει της ρήτρας (48) του τμήματος 2 του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 5BA Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 5BA Ινδία

Πιστοποιητικό λογιστή υπό τον κανόνα (6) του κανόνα 8Β

ITD Έντυπο 5C Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 5C Ινδία

Στοιχεία του ποσού που αποδίδεται σε κεφαλαιακό περιουσιακό στοιχείο που παραμένει στην καθορισμένη οντότητα

ITD Έντυπο 60 Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 60 Ινδία

Έντυπο για δήλωση που πρέπει να κατατεθεί από ένα άτομο ή ένα πρόσωπο (που δεν είναι εταιρεία ή επιχείρηση) που δεν έχει μόνιμο αριθμό λογαριασμού και που συνάπτει οποιαδήποτε συναλλαγή που ορίζεται στον κανόνα 114B

ITD Έντυπο 61 Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 61 Ινδία

Δήλωση που περιέχει τα στοιχεία της δήλωσης που παραλήφθηκε στο έντυπο αριθ. 60

ITD Έντυπο 61A Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 61A Ινδία

Δήλωση Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών βάσει του άρθρου 285BA παράγραφος 1 του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 61B Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 61B Ινδία

Δηλωτέος Λογαριασμός βάσει του υποτμήματος (1) τμήμα 285BA του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 62 της Ινδίας
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 62 της Ινδίας

Πιστοποιητικό του κύριου υπαλλήλου της εταιρείας που συγχωνεύεται και δεόντως επικυρωμένο από λογιστή σχετικά με την επίτευξη του προβλεπόμενου επιπέδου παραγωγής και τη συνέχιση αυτού του επιπέδου παραγωγής κατά τα επόμενα έτη

ITD Έντυπο 64 Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 64 Ινδία

Κατάσταση εισοδήματος που διανέμεται από την Venture Capital Company ή ένα Venture Capital Fund που πρόκειται να παρασχεθεί δυνάμει του άρθρου 115U του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 64A Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 64A Ινδία

Κατάσταση των εσόδων που διανέμονται από επιχειρηματικό καταπίστευμα που πρόκειται να παρασχεθεί δυνάμει του άρθρου 115UA του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 64B Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 64B Ινδία

Κατάσταση εσόδων που διανέμεται από επιχειρηματικό καταπίστευμα προς παροχή στον κάτοχο της μονάδας δυνάμει του άρθρου 115UA του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 64Γ Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 64Γ Ινδία

Κατάσταση εσόδων που διανεμήθηκε από επενδυτικό ταμείο προς παροχή στον κάτοχο της μονάδας σύμφωνα με το τμήμα 115UB του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 64D Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 64D Ινδία

Κατάσταση των εσόδων που καταβάλλονται ή πιστώνονται από επενδυτικό οργανισμό που πρόκειται να παρασχεθεί δυνάμει του άρθρου 115UB του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 64E Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 64E Ινδία

Κατάσταση εισοδήματος που καταβλήθηκε ή πιστώθηκε από καταπίστευμα τιτλοποίησης που πρέπει να παρασχεθεί δυνάμει του άρθρου 115ΤΚΑ του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 64F Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 64F Ινδία

Κατάσταση εισοδήματος που διανέμεται από καταπίστευμα τιτλοποίησης προς παροχή στον επενδυτή δυνάμει του άρθρου 115ΤΚΑ του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 65 Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 65 Ινδία

Αίτηση για την άσκηση/ανανέωση του καθεστώτος φορολόγησης βάσει της χωρητικότητας βάσει της υποενότητας (1) του τμήματος 115VP ή της υποενότητας (1) του τμήματος 115VR του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 66 Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 66 Ινδία

Έκθεση ελέγχου βάσει της ρήτρας ii) του τμήματος 115VW του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 67 Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 67 Ινδία

Κατάσταση εσόδων από χώρα ή καθορισμένο έδαφος εκτός Ινδίας και Πιστώσεις Ξένων Φόρων

ITD Έντυπο 68 Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 68 Ινδία

Μορφή της αίτησης δυνάμει του άρθρου 270ΑΑ(2) του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 69 Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 69 Ινδία

Αίτηση για επανυπολογισμό του εισοδήματος στο τμήμα 18 του τμήματος 155

ITD Έντυπο 6B Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 6B Ινδία

Έκθεση ελέγχου βάσει του άρθρου 142(2Α) του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 7 Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 7 Ινδία

Ανακοίνωση της ζήτησης βάσει του άρθρου 156 του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 70 Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 70 Ινδία

Ενθάρρυνση του υπεύθυνου εκτίμησης της καταβολής του φόρου επί του εισοδήματος που αποζημιώνεται βάσει της υποενότητας (18) του τμήματος 155

ITD Έντυπο 8 Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 8 Ινδία

Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 158Α παράγραφος 1 του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961 που πρέπει να γίνει από αξιολογητή, ισχυριζόμενο ότι το ίδιο ζήτημα δικαίου εκκρεμεί ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου ή του Ανωτάτου Δικαστηρίου

ITD Έντυπο 8A Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 8A Ινδία

Στο Ανώτατο Δικαστήριο του Εφετείου... ή του Εφετείου Φόρου Εισοδήματος...

ITD Έντυπο 9 Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 9 Ινδία

Αίτηση για χορήγηση έγκρισης ή συνέχιση της έγκρισης αυτής σε ταμείο δυνάμει του τμήματος 10(23AAA) του νόμου περί φόρου εισοδήματος, 1961

ITD Έντυπο 9A Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο 9A Ινδία

Αίτηση για άσκηση δικαιώματος προαίρεσης δυνάμει της ρήτρας (2) της αιτιολογικής σκέψης (1) του τμήματος 11 του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος, 1961

ΙΤΔ Μορφή Αναγνώριση Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ΙΤΔ Μορφή Αναγνώριση Ινδία

ITD Form BA Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Form BA Ινδία

ITD Έντυπο BB Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Έντυπο BB Ινδία

ITD μορφή ITNS-280 Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD μορφή ITNS-280 Ινδία

ITD μορφή ITNS-281 Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD μορφή ITNS-281 Ινδία

ITD μορφή ITNS-282 Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD μορφή ITNS-282 Ινδία

ITD μορφή ITNS-283 Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD μορφή ITNS-283 Ινδία

ITD μορφή ITNS-284 Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD μορφή ITNS-284 Ινδία

ITD μορφή ITNS-285 Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD μορφή ITNS-285 Ινδία

ITD μορφή ITNS-286 Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD μορφή ITNS-286 Ινδία

ITD μορφή ITNS-287 Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD μορφή ITNS-287 Ινδία

ITD Μορφή ITR-1 Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Μορφή ITR-1 Ινδία

ITD Form ITR-2 Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Form ITR-2 Ινδία

ITD μορφή ITR-3 Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD μορφή ITR-3 Ινδία

ITD Form ITR-4 Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Form ITR-4 Ινδία

ITD Form ITR-5 Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Form ITR-5 Ινδία

ITD Form ITR-6 Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Form ITR-6 Ινδία

ITD Form ITR-7 Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Form ITR-7 Ινδία

ITD Form ITR-V Ινδία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

ITD Form ITR-V Ινδία

Διαγραφή συνεδρίας συμπλήρωσης

Διαγραφή της επιλεγμένης περιόδου συμπλήρωσης; Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόοδός σας στη συμπλήρωση της φόρμας θα χαθεί.

Διαγραφή συνεδρίας επεξεργασίας

Διαγραφή της επιλεγμένης συνεδρίας επεξεργασίας; Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόοδός σας στη δημιουργία και την επεξεργασία της φόρμας θα χαθεί.